Zasady użytkowania strony

Korzystając z tej strony zgadzają się Państwo na następujące warunki jej użytkowania, bez ograniczeń i wyjątków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed korzystaniem z tej strony internetowej. Warunki te mogą ulec zmianie w każdej chwili wraz z aktualizacją niniejszych warunków. Obowiązują Państwa wszelkie zmiany, toteż powinni Państwo okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z bieżącymi warunkami, które Państwa obowiązują.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, materiały zamieszczone na tej stronie są dostarczane takie jak są i bez żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnej lub domniemanej. Firma AIG i jej podmioty zależne i stowarzyszone (łącznie zwane “AIG") nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, w szczególności dotyczących tytułu, wykorzystania handlowego, przeznaczenia utworu do konkretnego celu. AIG nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiałach nie będą zakłócane ani nie będą posiadały błędów, że usterki będą naprawiane, ani że ta strona albo serwer, który ją udostępnia będą wolne od wirusów lub szkodliwych komponentów. AIG nie gwarantuje ani nie składa żadnych zapewnień, co do wykorzystania albo wyników korzystania z materiałów zawartych na tej stronie w zakresie ich poprawności, dokładności, niezawodności lub innych. To Państwo (a nie AIG) ponoszą całość kosztów związanych z wszelkim niezbędnym serwisowaniem, naprawą lub poprawą.
Informacje i opisy tu zawarte niekoniecznie są pełnymi opisami wszystkich obowiązujących warunków i wyłączeń, i są dostarczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Proszę zapoznać się z polityką lub odpowiednimi umowami na produkty lub usługi. Niniejsza strona internetowa może być połączona z innymi stronami internetowymi, które nie są prowadzone przez AIG. Firma AIG nie jest odpowiedzialna za treść takich stron. Podanie jakiegokolwiek linka do takich stron nie oznacza zgody lub zatwierdzenia przez AIG takich stron lub ich treści.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Mimo że firma AIG dokłada wszelkich starań, by na niniejszej stronie podawać dokładne i aktualne informacje, błędy lub pominięcia czasem się pojawiają. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma AIG nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w zakresie dokładności treści niniejszej strony internetowej, i w żadnych okolicznościach, w tym, lecz niewyłącznie, w przypadku zaniedbania, firma AIG ani inne osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej strony nie będą odpowiedzialne względem Państwa z tytułu bezpośrednich, przypadkowych, wtórnych, pośrednich lub karnych szkód, które wynikają ze skorzystania, lub braku możliwości skorzystania, z materiałów zamieszczonych na tej stronie, nawet, jeżeli firma AIG lub upoważniony przedstawiciel AIG został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.  W żadnym wypadku ogólna odpowiedzialność firmy AIG względem Państwa z tytułu jakiejkolwiek szkody, utraty lub zdarzeń będących podstawą roszczeń nie przekroczy kwoty wpłaconej przez Państwo, o ile taka była, za dostęp do tej strony. Firma AIG nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna finansowo za żadne szkody lub wirusy, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inną własność w rezultacie Państwa wejścia na tę stronę internetową, skorzystania z niej lub jej przeglądania albo w rezultacie pobierania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, nagrań wideo lub audio z tej strony internetowej.

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z MATERIAŁÓW

Strona ta jest własnością i jest obsługiwana przez firmę AIG. Żadne materiały z tej strony ani z każdej strony internetowej posiadanej, obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez firmę AIG nie mogą być kopiowane, powielane, publikowane, ładowane, umieszczane, przekazywane lub dystrybuowane w inny sposób, o ile firma AIG nie wyraziła na to wyraźnej zgody. Mogą Państwo pobierać materiał wyświetlany na tej stronie internetowej dla własnego użytku, zakładając, że zachowają Państwo wszelkie informacje o prawie autorskim i inne informacje o własności materiałów, które są w nich zawarte. Nie mogą Państwo dystrybuować, modyfikować, przekazywać, używać, przesyłać lub wykorzystywać treści niniejszej strony internetowej, w tym tekstów, obrazów, nagrań audio i wideo do celów publicznych lub handlowych, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy AIG. Firma AIG nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystanie przez Państwa materiałów wyświetlanych na tej stronie internetowej nie narusza praw osób trzecich.

JURYSDYKCJA

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszym dokumencie, firma AIG nie oświadcza, że materiały zawarte na tej stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w każdej lokalizacji. Osoby, które decydują się na odwiedzenie tej strony internetowej robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zachowanie zgodności z lokalnym prawem. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszym dokumencie, informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży albo nakłaniania do sprzedaży jakiegokolwiek produktu ubezpieczeniowego ani innego produktu czy usługi oferowanej przez firmę AIG. Żaden produkt ubezpieczeniowy ani żaden inny produkt czy usługa nie jest oferowany ani nie będzie sprzedawany przez firmę AIG lub, jeżeli zostanie sprzedany przez firmę AIG, nie będzie obowiązywał w jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie, zakup lub sprzedaż byłaby niezgodna z przepisami o ubezpieczeniach lub z innymi przepisami obowiązującymi w takiej jurysdykcji. Niektóre produkty i usługi mogą być niedostępne we wszystkich jurysdykcjach. WŁASNOŚĆ INFORMACJI Wszelkie informacje, inne niż dane osobowe lub informacje, które przesyłają Państwo do firmy AIG za pośrednictwem tej strony internetowej, drogą mailową lub w inny sposób, w tym dane, zapytania, komentarze lub sugestie będą traktowane, jako jawne i niestanowiące Państwa własności i staną się własnością firmy AIG. Informacje takie, inne niż informacje lub dane osobowe mogą zostać wykorzystane w każdym celu w tym, lecz niewyłącznie do powielania, nakłaniania, ujawniania, przesyłania, publikacji, emisji i umieszczania na stronie. Firma AIG może dowolnie wykorzystywać pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w korespondencji przesłanej przez Państwa
do firmy AIG przez tę stronę internetową lub inną drogą w każdym celu w tym, lecz niewyłącznie rozwoju i produktów marketingowych wykorzystujących takie informacje.

ZNAKI HANDLOWE I PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie znaki handlowe, oznaczenia usług, nazwy handlowe, logo i ikony są własnością firmy AIG. Żadne z informacji zawartych na tej stronie internetowej nie powinny być skonstruowane w taki sposób by, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, udzielały licencji lub prawa do korzystania z jakiegokolwiek znaku handlowego wyświetlanego na tej stronie internetowej bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy AIG. Wykorzystanie przez Państwa znaków handlowych umieszczonych na tej stronie internetowej, albo jakiejkolwiek innej treści tej strony internetowej jest surowo zabronione, chyba, że niniejszy dokument stanowi inaczej. Obrazy wyświetlane na niniejszej stronie są albo własnością firmy AIG, albo są wykorzystywane za zgodą firmy AIG. Użycie tych obrazów przez Państwa lub jakąkolwiek inną osobę przez Państwa upoważnioną jest zabronione, chyba, że firma AIG wyrazi na to zgodę. Wykorzystanie obrazów bez upoważnienia może stanowić naruszenie przepisów o prawie autorskim, przepisów o znakach handlowych, przepisów dotyczących zachowania poufności i publikowania oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących wymiany informacji.

LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE

Zgadzacie się Państwo, że wszelkie oprogramowanie, które może być dostępne lub dostarczone Państwu na tej stronie może zawierać technologie, które podlegają surowym kontrolom zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych państw i jurysdykcji. Niniejszym wyrażają Państwo zgodą na to, by nie przesyłać ani nie eksportować takiego oprogramowania wbrew takim obowiązującym przepisom dotyczącym kontroli eksportowej. Firma AIG nie wyraża zgody na pobieranie lub eksportowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub danych technicznych z tej strony internetowej do jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka działalność jest zabroniona przepisami kontroli eksportowej.