Skip Navigation?
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 8 kwietnia 2013 roku 

AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (“AIG”) chroni prywatność osób, z którymi AIG ma kontakt w ramach swojej działalności. “Dane Osobowe” to informacje identyfikujące i odnoszące się do Państwa lub innych osób (takich jak członkowie rodziny).  Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki AIG przetwarza Państwa Dane Osobowe, uzyskane za pośrednictwem:

 • niniejszej witryny internetowej (“Witryna Internetowa”);
 • udostępnionych przez AIG aplikacji komputerowych przeznaczonych do użycia na lub za pomocą komputerów i innych przenośnych urządzeń („Aplikacje”);
 • mediów społecznościowych, w tym tych do których liniki znajdują się na Social@AIG ( http://www.aig.com/social-media_3171_442101.html); oraz
 • innych zawartości, urządzeń oraz aplikacji dostępnych za pomocą mediów społecznościowych („Zawartość Mediów Społecznościowych” AIG)

łącznie (w tym Witryna Internetowa, Aplikacje oraz Zawartość Mediów Społecznościowych AIG) dalej jako „Usługi Elektroniczne AIG” 

jak i za pomocą innych środków (np. Państwa wniosków oraz formularzy dotyczących roszczeń, połączeń telefonicznych, poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem innych metod komunikacji z AIG, jak również od podmiotów prowadzących ubezpieczeniowe postępowania wyjaśniające, lekarzy, świadków lub innych osób trzecich uczestniczących w działaniach biznesowych mających związek z Państwem).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania Państwa Danych Osobowych przez AIG, należy skontaktować się drogą mailową z:AIG.polska@aig.com lub listownie z: Dyrektorem Generalnym AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

W zależności od Państwa relacji z AIG (np. jako posiadacz polisy będący konsumentem; ubezpieczony lub osoba występująca z roszczeniami, nie będący posiadaczem polisy; świadek; broker ubezpieczeniowy lub ustanowiony przedstawiciel, lub inna osoba mająca związek z działalnością AIG), Dane Osobowe mogą obejmować:

 • Ogólne informacje identyfikujące i dane kontaktowe
  Imię i nazwisko; adres; adres e-mail oraz numer telefonu; płeć; stan cywilny; status rodzinny; data i miejsce urodzenia; hasła (w tym do naszych systemów) ; wykształcenie; cechy fizyczne; dane dotyczące określonych działań jak np. prowadzenie pojazdów; fotografie; historia zatrudnienia, umiejętności oraz doświadczenie; licencje zawodowe i przynależność do organizacji zawodowych; stosunek do posiadacza polisy, ubezpieczonego lub osoby występującej z roszczeniami oraz data i przyczyna śmierci, urazy lub niepełnosprawność.
 • Numer identyfikacyjny nadany przez organy lub jednostki państwowe
  Numer ubezpieczenia społecznego lub numer ubezpieczenia państwowego; numer paszportu; numer identyfikacji podatkowej; numer identyfikacji wojskowej; lub numer prawa jazdy lub numer innej licencji.
 • Informacje finansowe i dane dotyczące konta
  Numer karty płatniczej; numer rachunku bankowego i dane dotyczące konta; historia kredytowa i ocena kredytowa; składniki majątku; dochód; oraz inne informacje finansowe.
 • Stan zdrowia i status zdrowotny
  Obecny lub przeszły stan fizyczny, psychiczny lub medyczny; status zdrowotny; informacje dotyczące urazów lub niepełnosprawności; wykonane zabiegi medyczne; nałogi (np. palenie lub spożywanie alkoholu); informacje dotyczące realizowanych recept; oraz historia medyczna.
 • Inne dane wrażliwe
  W określonych, prawem przewidzianych sytuacjach, AIG może uzyskać dane wrażliwe dotyczące historii medycznej Państwa rodziny lub informacje genetyczne. Ponadto, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody, w ramach procesu przeciwdziałania, wykrywania i ścigania oszustw, AIG może uzyskiwać informacje wynikające z Państwa rejestru karnego lub związane z Państwa historią powództw cywilnych. AIG może również uzyskiwać dane wrażliwe dobrowolnie przez Państwa przekazane (np. w razie zgłoszenia preferowanych metod leczenia wynikających z wyznawanej religii).
 • Nagrania rozmów telefonicznych
  Nagrania rozmów telefonicznych z przedstawicielami AIG oraz z pracownikami infolinii.
 • Informacje niezbędne do ścigania przestępstw, w tym oszustwa oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
  Przykładowo, ubezpieczyciele zazwyczaj wymieniają się w tym celu informacjami dotyczącymi wcześniejszych transakcji z posiadaczami polis lub osobami występujących z roszczeniami.
 • Informacje umożliwiające AIG dostarczanie produktów oraz świadczenie usług
  Lokalizacja oraz dane identyfikujące ubezpieczony majątek (na przykład adres nieruchomości,  numer rejestracyjny pojazdu lub numer identyfikujący pojazd); dane dotyczące podróży w tym numer rezerwacji; kategoria wiekowa osób ubezpieczonych; numer polisy lub roszczenia; dane dotyczące zakresu ubezpieczenia i ryzyk; przyczyna szkody; wcześniejsze zdarzenia ubezpieczeniowe lub historia szkód; status jako dyrektor, partner lub inna forma własności lub forma zarządzania organizacją; oraz inne posiadane przez Państwa ubezpieczenia.
 • Preferencje marketingowe oraz sugestie klientów
  Istnieje możliwość wyrażenia przez Państwa preferencji marketingowych, a także wzięcia przez Państwa udziału w konkursach, losowaniu nagród lub innej promocji oraz dobrowolnej ankiecie dotyczącej poziomu satysfakcji klientów.
 • Konto w mediach społecznościowych oraz dane uzyskiwane przy użyciu Aplikacji 
  AIG może uzyskiwać dostęp do niektórych Państwa Danych Osobowych kiedy używają Państwo Aplikacji lub Zawartości Mediów Społecznościowych AIG, w tym Państwa loginu do mediów społecznościowych, zdjęcia profilowego, oraz innych Danych Osobowych, które Państwo dostarczają AIG. Jeżeli zdecydują się Państwo na połączenie konta w mediach społecznościowych prowadzonego przez innego usługodawcę z Państwa kontem (kontami) w ramach którejkolwiek z Usług Elektronicznych AIG, AIG będzie miało dostęp do Państwa danych osobowych pochodzących z takiego konta w mediach społecznościowych, w tym może mieć dostęp do Danych Osobowych będących częścią Państwa konta profilowego w mediach społecznościowych lub profili Państwa przyjaciół.

Dane Osobowe są wykorzystywane przez AIG w celu:

 • Komunikacji z Państwem oraz innymi osobami w ramach działalności AIG.
 • Wysyłania Państwu informacji dotyczących istotnych zmian w politykach ogólnych oraz ogólnych warunkach AIG, Usługach Elektronicznych AIG, informacji dotyczących Witryny Internetowej, a także innych informacji o charakterze administracyjnym.
 • Podejmowania decyzji w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem; świadczenia usług ubezpieczeniowych i dodatkowych typu „assistance”, w tym oceny roszczeń, ich rozpatrywania oraz zaspokojenia, a także  w stosownych wypadkach prowadzenie sporów dotyczących roszczeń.
 • Oceny możliwości zakwalifikowania się do planów płatności, a także pobierania składek i innych płatności.
 • Zapewniania wysokiej jakości świadczonych usług, szkoleń, a także bezpieczeństwa (na przykład w odniesieniu do nagranych lub monitorowanych rozmów telefonicznych z pracownikami AIG).
 • Zapobiegania, wykrywania oraz dochodzenia przestępstw, w tym oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy, oraz przeprowadzania analiz, a także zarządzania ryzykiem gospodarczym AIG.
 • Przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów.
 • Dostarczenia Państwu informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat produktów i usług oferowanych przez wybranych partnerów AIG) w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Państwa preferencjami.
 • Dopasowania Usług Elektronicznych AIG do Państwa potrzeb poprzez prezentowanie odpowiednich informacji oraz reklam.
 • Identyfikacji Państwa w razie przesyłania wiadomości innym osobom za pośrednictwem Usług Elektronicznych AIG.
 • Umożliwienia Państwu wzięcia udziału w konkursach, losowaniach nagród i innych podobnych akcjach promocyjnych, a także zarządzania tymi akcjami. W niektórych akcjach mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy, zawierające dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykorzystywania Danych Osobowych oraz ich ujawniania przez AIG. Z postanowieniami takich regulaminów powinni się państwo dokładnie zapoznać.
 • Ułatwienia wymiany treści za pośrednictwem mediów społecznościowych
 • Zarządzania infrastrukturą oraz operacjami biznesowymi AIG, a także zapewnienia zgodności z wewnętrznymi politykami oraz procedurami AIG, w tym dotyczącymi audytu, finansów oraz rachunkowości, rozliczeń i płatności, systemów IT, hostingu danych i strony internetowej, ciągłości biznesowej oraz zarządzania nagraniami, dokumentami oraz wydrukami.
 • Rozpatrywania skarg oraz wniosków o dostęp do danych i ich poprawienie.
 • Zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z przepisami przewidzianymi w krajach innych niż kraj Państwa miejsca zamieszkania), odnoszącymi się między innymi do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz terroryzmowi, a także zgodności z procedurami przewidzianymi przez prawo oraz  udzielania odpowiedzi na wnioski organów państwowych (w tym organów innych państw niż państwo, w którym macie Państwo miejsce zamieszkania).
 • Ustalenia oraz dochodzenia praw AIG; ochrony działalności AIG, podmiotów z grupy AIG lub partnerów biznesowych AIG związanych z ubezpieczeniami, ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub składników majątkowych odnoszących się do AIG i/lub podmiotów z grupy AIG, Państwa i innych podmiotów; a także stosowania dostępnych środków naprawczych lub ograniczania szkód AIG.

W związku z globalnym charakterem działalności AIG, w celach określonych w niniejszej Polityce, AIG może przekazywać Dane Osobowe do partnerów w innych państwach (w tym do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów o odmiennych niż regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych niż regulacje obowiązujące w kraju Państwa miejsca zamieszkania) w zależności od wymogów prawnych w kraju Państwa miejsca zamieszkania. AIG może w szczególności przekazywać Dane Osobowe w celu przetwarzania roszczeń ubezpieczeniowych związanych z podróżami międzynarodowymi oraz świadczenia usług medycznych podczas pobytu za granicą. AIG może również przekazywać dane wewnętrznie, do podmiotów z grupy AIG, dostawców usług, partnerów biznesowych AIG oraz organów władzy publicznej.

AIG może udostępniać Dane Osobowe następującym podmiotom:

 • Podmiotom z grupy AIG
  Lista podmiotów z grupy AIG posiadających dostęp do Danych Osobowych oraz mogących wykorzystywać Dane Osobowe znajduje się pod następującym adresem:http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf . AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce ponosi odpowiedzialność za zarządzanie oraz bezpieczeństwo Danych Osobowych wykorzystywanych w całości.  Dostęp do Danych Osobowych w ramach AIG posiadają jedynie te osoby, dla których jest to niezbędne z uwagi na cele biznesowe AIG.
 • Inne podmioty ubezpieczeniowe oraz pośredniczące
  W ramach działań marketingowych oraz świadczenia usług ubezpieczeniowych, a także rozpatrywania zgłoszonych roszczeń, AIG może udostępniać Dane Osobowe osobom trzecim, takim jak inni ubezpieczyciele, towarzystwa reasekuracyjne, brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni, pośrednicy i agenci, ustanowieni przedstawiciele, dystrybutorzy, powiązani partnerzy marketingowi oraz instytucje finansowe, agencje ochrony oraz inni partnerzy biznesowi.
 • Dostawcy usług na rzecz AIG
  Podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz AIG, takie jak lekarze, księgowi, aktuariusze, audytorzy, eksperci, prawnicy i inni zewnętrzni profesjonalni doradcy, podmioty świadczące usługi z zakresu transportu oraz pomocy medycznej, podmioty świadczące usługi związane z infolinią, podmioty świadczące usługi związane z systemami IT oraz hostingiem stron internetowych, podmioty świadczące usługi z zakresu drukowania, reklamy, marketingu oraz badań i analiz rynkowych, banki oraz instytucje finansowe obsługujące rachunki AIG, osoby trzecie administrujące roszczeniami, osoby zarządzające dokumentami oraz nagraniami, osoby prowadzące ubezpieczeniowe postępowania wyjaśniające oraz likwidatorzy szkód ubezpieczeniowych, konsultanci konstrukcyjni, inżynierowie, inspektorzy, konsultanci, tłumacze oraz inni podobni sprzedawcy lub zewnętrzni dostawcy usług, wspomagający AIG w prowadzeniu działalności.
 • Odbiorcy danych, które udostępniają Państwo za pośrednictwem mediów społecznościowych 
  Państwa przyjaciale, którzy są połączeni z państwa kontem w mediach społecznościowych, inni użytkownicy witryny internetowej, oraz podmiot zapewniający dostęp do konta w mediach społecznościowych, w związku z Państwa aktywnością w  zakresie udostępniania danych za pośrednictwem mediów społecznościowych  polegającej np. na połączeniu Państwa konta w mediach społecznościowych do którego dostęp zapewnia inny usługodawca z Państwa kontem w ramach Usług Elektronicznych AIG lub polegającej na zalogowaniu się do Państwa konta w ramach Usług Elektronicznych AIG z innego konta w mediach społecznościowych.  Przez połączenie Państwa konta w ramach Usług Elektronicznych AIG z Państwa kontem w innych mediach społecznościowych upoważniają Państwo AIG do udostępnienia informacji na rzecz usługodawcy, który prowadzi Państwa konto w innych mediach społecznościowych i przyjmują Państwo do wiadomości, że wykorzystanie informacji, które AIG udostępni będzie objęte polityką prywatności umieszczoną na stronie internetowej tego innego dostawcy usług. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa Dane Osobowe były udostępniane innym użytkownikom lub prowadzącemu Państwa konto w innych mediach społecznościowych, proszę nie łączyć swojego drugiego konta w mediach społecznościowych z Państwa kontem prowadzonym w ramach Usług Elektronicznych AIG oraz proszę nie korzystać ze społecznościowej wymiany danych w ramach Usług Elektronicznych AIG.
 • Organy władzy publicznej i osoby trzecie będące uczestnikami postępowań sądowych
  AIG może również udostępniać Dane Osobowe organom władzy publicznej (w tym jednostkom wypłacającym odszkodowanie pracownikom, sądom, organom egzekucyjnym, organom podatkowym oraz organom ścigania) oraz osobom trzecim będącym uczestnikami procesów cywilnych oraz ich księgowym, audytorom, prawnikom oraz innym doradcom i przedstawicielom, o ile zostanie to uznane za konieczne lub stosowne w celu: (a) uzyskania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa państwa innego niż kraj Państwa miejsca zamieszkania, (b) uzyskania zgodności z procedurami, (c) udzielenia odpowiedzi na wnioski pochodzące od organów władzy publicznej, w tym z innych państw niż kraj Państwa miejsca zamieszkania, (d) egzekwowania realizacji regulaminów AIG (e) ochrony działalności AIG oraz działalności podmiotów z grupy AIG (f) ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa oraz składników majątkowych AIG i/lub podmiotów z grupy AIG, Państwa lub innych podmiotów oraz (g) stosowania przez AIG dostępnych środków naprawczych oraz ograniczania szkód po stronie AIG.
 • Inne Podmioty Trzecie 
  AIG może udostępniać Dane Osobowe beneficjentom, służbom ratunkowym (straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe), sprzedawcom, sieciom medycznym, organizacjom oraz dostawcom, przewoźnikom, biurom kredytowym, agencjom sprawozdawczości kredytowej oraz innym osobom, których dotyczy wypadek będący przedmiotem roszczenia, jak również nabywcom lub potencjalnym nabywcom, lub innym osobom podczas reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, cesji, transferu lub innej transakcji dotyczącej w całości lub części działalności AIG oraz składników majątkowych lub akcji przysługujących AIG. W celu sprawdzenia dostarczonych informacji oraz wykrywania i zapobiegania niezgodnym z prawdą roszczeniom, Dane Osobowe (w tym szczegóły dotyczące urazów) mogą zostać umieszczone w rejestrze roszczeń, a następnie udostępniane innym ubezpieczycielom. AIG może uzyskiwać informacje z tych rejestrów podczas obsługi roszczeń w celu wykrywania, zapobiegania oraz wyjaśniania oszustw. 

  Dane Osobowe mogą być również udostępnione przez Państwa na forach dyskusyjnych, czatach, stronach profilowych oraz blogach, a także w związku z korzystaniem z innych Usług Elektronicznych AIG umożliwiających umieszczanie informacji i materiałów (w tym Zawartości Mediów Społecznościowych AIG). Każda informacja umieszczona lub ujawniona przez Państwa za pośrednictwem takich usług nabiera charakteru informacji publicznej i może być dostępna dla osób odwiedzających oraz użytkowników Usług Elektronicznych AIG oraz dla szerokiej publiczności. Należy zatem zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu Danych Osobowych lub innych informacji podczas korzystania z Usług Elektronicznych AIG.

AIG zastosuje odpowiednie środki techniczne, fizyczne, prawne oraz organizacyjne, które są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz danych osobowych.  Należy  jednakże podkreślić, iż żaden system transmisji danych przez Internet, ani żaden system przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny.  W razie uznania przez Państwa, iż interakcja z AIG nie jest już bezpieczna (na przykład w razie obawy, że bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych jest zagrożone), należy niezwłocznie poinformować AIG o tym fakcie.  (Szczegóły w punkcie “Podmiot, z którym należy się kontaktować w sprawie Państwa Danych Osobowych”  powyżej.) 

W razie konieczności przekazania Danych Osobowych usługodawcy, taki usługodawca zostanie starannie wybrany przez AIG i będzie zobowiązany do stosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności oraz bezpieczeństwa Danych Osobowych.

AIG podejmie odpowiednie kroki celem uzyskania pewności, że Dane Osobowe przetwarzane przez AIG nie zostaną wykorzystane w niezamierzony sposób oraz że Dane Osobowe są odpowiednie oraz kompletne w zakresie niezbędnym do realizowania zadań opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.  AIG będzie przechowywała Dane Osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w Polityce Prywatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych jest wymagany lub dozwolony przez przepisy prawa.

W razie przekazania AIG Danych Osobowych dotyczących innych osób, zobowiązani są Państwo: (a) poinformować daną osobę o treści niniejszej Polityki Prywatności oraz (b) uzyskać prawem przewidzianą zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie oraz przekazywanie (w tym przekazywanie za granicę) Danych Osobowych dotyczących innej osoby zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

AIG regularnie zapewni Państwu możliwość wyrażenia swoich preferencji marketingowych, w tym dotyczących preferowanych metod komunikacji z Państwem. W celu wyrażenia swoich preferencji marketingowych oraz rezygnacji z otrzymywania informacji należy skontaktować się z AIG za pomocą poczty elektronicznej na adres aig.polska@aig.com lub listownie: Agnieszka Żołędziowska-Kulig, Dyrektor Generalny AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Saski Point, drugie piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. 

Jeżeli zgodzili się Państwo otrzymywać od AIG wiadomości drogą elektroniczną (e-maile) o charakterze marketingowym, a nie chcą ich Państwo otrzymywać w przyszłości, w celu rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości należy kliknąć na link “zrezygnuj” znajdujący się w każdej wiadomości e-mail lub skontaktować się z AIG na adres wskazany powyżej. 

Otrzymywanie od AIG informacji na telefony komórkowe (na przykład wiadomości SMS)/informacji telefonicznych/za pośrednictwem poczty
: Jeżeli zgodzili się Państwo otrzymywać od AIG wiadomości na telefony komórkowe (na przykład wiadomości SMS), informacje telefoniczne lub pocztę, a nie chcą ich Państwo otrzymywać w przyszłości, w celu rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości o charakterze marketingowym należy skontaktować się z AIG na adres wskazany powyżej. 

Udostępnianie przez AIG Państwa Danych Osobowych podmiotom z grupy AIG dla celów marketingowych
: Jeżeli zgodzili się Państwo na udostępnianie Państwa Danych Osobowych podmiotom z grupy AIG dla celów marketingowych, a pragną Państwo z tego zrezygnować, należy skontaktować się w tym celu z AIG na adres wskazany powyżej. 

Udostępnianie przez AIG Państwa Danych Osobowych wybranym partnerom AIG dla celów marketingowych
: Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udostępnianie Państwa Danych Osobowych partnerom AIG dla celów marketingowych, a Pragną Państwo z tego zrezygnować, należy skontaktować się w tym celu z AIG na adres wskazany powyżej. 

Celem AIG jest uwzględnienie Państwa rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych (opt-out) w rozsądnym terminie. Należy jednakże pamiętać, iż w razie dokonania rezygnacji w sposób opisany powyżej, AIG nie ma możliwości usunięcia Państwa Danych Osobowych ze zbiorów osób trzecich, którym uprzednio udostępniono Państwa Dane Osobowe (tj. tych podmiotów, którym AIG udostępniła Państwa Dane Osobowe przed dniem dokonania rezygnacji). W razie rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, AIG może wysyłać Państwu inne istotne informacje o charakterze administracyjnym, z otrzymywania których nie mogą Państwo zrezygnować.

W niektórych państwach osobie fizycznej przysługuje w określonych sytuacjach prawo dostępu do Danych Osobowych, ich poprawiania lub sprzeciwienia się ich wykorzystywaniu oraz prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia.  W celu skorzystania z takiego prawa, jak i w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie sposobu przetwarzania Danych Osobowych przez AIG, należy skontaktować się z AIG w sposób opisany w punkcie “Podmiot, z którym należy się skontaktować w sprawie Państwa Danych Osobowych”. Stosownie do lokalnych przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, w określonych sytuacjach Dane Osobowe nie mogą być udostępniane, poprawiane, nie można się sprzeciwić ich wykorzystaniu, ani nie można żądać ich usunięcia ani ograniczenia.

Przez “Inne Informacje” rozumie się informacje, które nie ujawniają Państwa tożsamości takie jak:

 • Informacje dotyczące przeglądarki lub urządzenia elektronicznego;
 • Dane o sposobie korzystania z Aplikacji;
 • Informacje uzyskane za pomocą plików “cookies”, małych plików graficznych “pixel tags” oraz innych narzędzi;
 • Informacje demograficzne oraz inne dostarczone przez Państwa informacje;
 • Informacje zbiorcze.

Inne Informacje gromadzone przez AIG

Zarówno AIG, jak i osoby trzecie będące dostawcami usług na rzecz AIG mogą gromadzić Inne Informacje w różny sposób, taki jak:

 • Za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej lub urządzeń elektronicznych :  Większość stron internetowych oraz wszystkie urządzenia elektroniczne w sposób automatyczny gromadzą określone informacje takie jak adres IP (tj. adres Państwa komputera w Internecie), rozdzielczość ekranu, rodzaj systemu operacyjnego (Windows lub Mac) oraz jego wersja, producent urządzenia elektronicznego oraz model, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, a także czas oraz rodzaj odwiedzanych stron, nazwa oraz rodzaj Usług Elektronicznych AIG (takich jak Aplikacje), z których Państwo korzystają. Takie informacje są wykorzystywane przez AIG w celu zapewnia prawidłowego funkcjonowania Usług Elektronicznych AIG.
 • Przy wykorzystywaniu przez Państwa Aplikacji : Kiedy Państwo pobierają i korzystają z Aplikacji, AIG oraz jego usługodawcy mogą śledzić i gromadzić dane związane z użyciem Aplikacji, takie jak data oraz czas przez który uzyskali Państwo dostęp do serwerów AIG za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanej na Państwa urządzeniach elektronicznych, oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane do Aplikacji na podstawie numeru Państwa urządzenia.
 • Wykorzystywanie plików “cookies” : Pliki “cookies” stanowią informacje bezpośrednio gromadzone na używanym przez Państwa komputerze. Dzięki plikom “cookies” AIG może rozpoznać Państwa komputer oraz gromadzić informacje takie jak rodzaj przeglądarki internetowej, czas korzystania z Usług Elektronicznych AIG,, strony przez Państwa odwiedzane oraz ustawienia językowe. Gromadzone informacje mogą być wykorzystane dla celów bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji, zwiększenia efektywności wyświetlania informacji, dopasowania Usług Elektronicznych AIG do Państwa preferencji lub uzyskiwania informacji statystycznych związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych AIG. Ponadto pliki “cookies” umożliwiają AIG wyświetlanie reklam oraz ofert, które mogą Państwa zainteresować. AIG może również wykorzystywać pliki “cookies” w celu uzyskania informacji na temat Państwa zainteresowania wyświetlanymi reklamami. Zarówno pliki “cookies”, jak inne pliki mogą być także wykorzystywane do uzyskania informacji na temat korzystania przez Państwa z innych witryn internetowych. 

  Poniżej znajdą Państwo opis wszystkich plików “cookies” wykorzystywanych na polskiej stronie internetowej AIG, sposób ich działania, zakres gromadzonych przez nie danych oraz cel ich wykorzystywania: 
    
  • Plik “cookie” określający lokalizację geograficzną – Podczas pierwszych odwiedzin strony internetowej AIG, z adresu IP komputera zostaje odczytana informacja na temat jego lokalizacji w celu domyślnego odesłania na stronę krajową, którą chcą Państwo odwiedzić. Wskazana metoda nie jest jednak całkowicie precyzyjna. Niemniej jednak przy odesłaniu do określonej krajowej strony internetowej, plik “cookie” zapisuje tę informację oraz informację na temat wybranych przez Państwa ustawień językowych danej strony. Podczas następnej wizyty strony internetowej, dzięki plikom “cookies” zostanie Państwu zaprezentowana taka sama krajowa strona internetowa oraz takie same ustawienia językowe jak poprzednio. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie muszą Państwo każdorazowo wybierać krajowej strony internetowej podczas odwiedzin strony AIG. Pliki “cookies” nie gromadzą ani nie wykorzystują żadnych Danych Osobowych.
  • Plik “cookie” Site Catalyst (przez Adobe) – Dzięki temu plikowi “cookie” AIG może gromadzić oraz analizować informacje dotyczące sposobu, w jaki odwiedzający trafiają na stronę internetową AIG oraz sposobu, w jaki z niej korzystają, m.in. na temat wyszukiwanych produktów, przeglądanych treści, a także kroków prowadzących do udanej lub nieudanej sprzedaży. Takie informacje służą ulepszaniu stron AIG stosownie do potrzeb użytkowników i innych osób oraz dostarczaniu bardziej odpowiedniej i użytecznej informacji. Dany plik “cookie” jest tymczasowo umieszczany na komputerze odwiedzającego, jednak nie gromadzi on ani nie wykorzystuje jego Danych Osobowych.  Plik “cookie” rejestruje anonimowy kod identyfikujący użytkowników, który to kod “podąża” za użytkownikiem podczas jego przemieszczania się po stronie internetowej. Zgromadzone anonimowe informacje są wykorzystywane przez AIG dla celów analizy statystycznej.
  • Pliki „cookies” DoubleClick – Na komputerach wszystkich odwiedzających strony internetowe AIG umieszcza plik graficzny “tracking pixel cookie” dla celów związanych z działalnością reklamową AIG prowadzoną przy użyciu banerów reklamowych. Stosowane przez AIG pliki “cookies” pozwalają dowiedzieć się, czy użytkownik odwiedził już daną stronę wcześniej, a przez to umieścić właściwy baner reklamowy w sieci powiązanych stron internetowych.  Żadne dane osobowe nie są w ten sposób gromadzone.  Jedną z firm reklamowych, z której usług AIG korzysta jest Google, Inc, właściciel DoubleClick.  Więcej informacji na temat pliku „cookie” DoubleClick, oraz jak zrezygnować z reklamowego pliku „cookie” DoubleClick można uzyskać odwiedzając stronę internetową: http://www.google.com/privacy/ads/ .
  • Plik “Cookie” z witryn powiązanych – AIG stosuje plik graficzny “tracking pixel cookie”, który zostaje umieszczony na komputerze odwiedzającego i pobiera wyłącznie ID (identyfikator) transakcji (który pozwala na zidentyfikowanie wszelkich powiązanych stron internetowych, które użytkownik odwiedził), a także czas oraz datę takich odwiedzin. Powiązany plik „cookie” pozwala AIG śledzić wszelkie powiązane transakcje sprzedaży, a tym samym zapewnić, że każda jednostka powiązana została prawidłowo upoważniona do przeprowadzania transakcji sprzedaży, które są powiązane w jakikolwiek sposób z AIG. Powyższe nie wiąże się z przepływem jakichkolwiek Danych Osobowych.
  • Plik „cookie” Optimost – AIG stosuje plik „cookie” tego rodzaju, aby gromadzić informacje dotyczące anonimowych sesji, co pozwala AIG ustalić kiedy plik „cookie” został umieszczony na komputerze odwiedzającego, do jakiego segmentu należał, jaka była jego częstotliwość oraz wersja. Taki plik „cookie” posiada anonimowe „ID odwiedzającego”, które stanowi losowo wybraną liczbę wygenerowaną w celu identyfikacji odwiedzającego, oraz w celu rozróżnienia niepowtarzalnych odwiedzających i/lub stałych odwiedzających. Takie pliki „cookies” nie gromadzą Danych Osobowych. Aby zapoznać się z polityką prywatności Optimost, proszę odwiedzić stronę internetową: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy .
    
 • Korzystanie z małych plików graficznych (“pixel tags”), sygnalizatorów www (web beacons), czystych plików GIF, bądź innych podobnych narzędzi :  Powyższe pliki mogą zostać użyte w połączeniu z niektórymi Usługami Elektronicznymi AIG, oraz wiadomościami e-mail w formacie HTML, aby między innymi, umożliwić badanie aktywności użytkowników Usług Elektronicznych AIG oraz odbiorców poczty e-mail, a także w celu zbadania efektywności prowadzonych przez AIG kampanii marketingowych oraz zebrania statystyk dotyczących Usług Elektronicznych AIG, jak również ustalenia liczbę odpowiedzi. 

  AIG korzysta z usługi analitycznej Omniture firmy Adobe, który wykorzystuje pliki „cookies” oraz sygnalizatory www, aby pozwolić AIG lepiej zrozumieć sposób, w jaki strona internetowa AIG jest wykorzystywana przez konsumentów, tak aby AIG mogła nadal te witrynę ulepszać. Adobe nie został uprawniony do wykorzystania informacji dostarczonych przez AIG innych niż takie, które byłyby niezbędne do świadczenia na rzecz AIG wspomnianej usługi. Więcej informacji na temat usługi Omniture firmy Adobe, oraz informacje jak można wyrazić sprzeciw wobec takiej usługi, mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: http://www.adobe.com/privacy.html#optout .

 • Jeżeli podejmują Państwo decyzję o dalszym korzystaniu z Usług Elektronicznych AIG bez zmiany ustawień przeglądarki, o których mowa poniżej, wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie i wykorzystywanie plików „cookies” przez AIG.  Jeśli jednak odrzucą Państwo takie pliki „cookies”, mogą Państwo doświadczyć niedogodności w korzystaniu z Usług Elektronicznych AIG oraz niektórych produktów dostępnych online. 

  Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików „cookies” jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w poszczególnych przeglądarkach internetowych w następujący sposób: 
    
 • Lokalizacja : Przy uwzględnieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, AIG może gromadzić dane dotyczące lokalizacji w której aktualnie znajduje się Państwa urządzenia elektroniczne, np. za pomocą satelity, wieży telefonii komórkowej czy też sygnałów WiFi. AIG może wykorzystać dane dotyczące aktualnej lokalizacji Państwa urządzenia w celu świadczenia usług i dostarczenia treści, które będą dostosowane do Państwa lokalizacji. Przy uwzględnieniu Państwa preferencji marketingowych, które zostały wskazane AIG oraz przy uwzględnieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, AIG może również udostępnić swoim partnerom aktualną lokalizację Państwa urządzenia wraz z informacjami o reklamach, które Państwo oglądali oraz innymi informacjami, które AIG gromadzi, tak aby powyżsi dostawcy mogli dostarczyć treści bardziej dostosowane do Państwa potrzeb oraz w celu zweryfikowania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych. W niektórych przypadkach, będą mogli Państwo zezwolić lub odmówić wyrażenia zgody na takie wykorzystanie i/lub udostępnienienie aktualnej lokalizacji Państwa urządzenia. Jeżeli jednak podejmą Państwo decyzję o odmowie wyrażanie zgody na takie wykorzystanie i/lub udostępnienie aktualnej lokalizacji Państwa urządzenia, AIG i/lub jego partnerzy nie będą mogli świadczyć usług i dostarczyć treści dostosowanych do Państwa potrzeb.
 • Informacje od Państwa : Niektóre informacje (jak na przykład Państwa lokalizacja bądź preferowane środki komunikacji) są gromadzone w sytuacji, gdy dobrowolnie je Państwo udostępnicie AIG.  Jeśli jednak informacje takie nie zostaną odczytane łącznie z Danymi Osobowymi, nie będzie możliwe przy ich użyciu zidentyfikowanie Państwa.
 • Zestawianie informacji : Poszczególne informacje mogą być zestawiane oraz wykorzystywane przez AIG (i tak na przykład niektóre informacje mogą być zestawiane przez AIG, aby ustalić procent użytkowników Witryny Internetowej AIG, którzy posiadają konkretny numer kierunkowy telefonu). 

  Proszę zwrócić uwagę, iż Inne Informacje mogą być przez AIG wykorzystywane oraz ujawniane w każdym celu, z wyjątkiem sytuacji w których AIG zobowiązana jest do ich niewykorzystywania bądź nieujawniania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Jeżeli na podstawie przepisów obowiązującego prawa, AIG jest zobowiązana traktować Inne Informacje w taki sam sposób jak Dane Osobowe, Inne Informacje mogą zostać wykorzystane nie tylko dla celów wskazanych w powyższym punkcie „Inne Informacje, które gromadzimy”, ale również mogą zostać wykorzystane oraz ujawnione dla wszystkich celów, dla których AIG wykorzystuje Dane Osobowe. Strony Internetowe Osób Trzecich Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy zasad prywatności, informacji bądź innych praktyk stosowanych przez osoby trzecie, w tym jakiekolwiek osoby trzecie obsługujące stronę internetową, do której link znajduje się na prowadzonej przez AIG Witrynie Internetowej. AIG nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Zamieszczenie na niniejszej Witrynie Internetowej linku nie jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla strony internetowej, której link dotyczy ani przez AIG, ani przez podmioty z grupy AIG.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy zasad prywatności, informacji bądź innych praktyk stosowanych przez osoby trzecie, w tym jakiekolwiek osoby trzecie obsługujące stronę internetową lub świadczące usługę, do której link znajduje się w ramach Usług Elektronicznych AIG. AIG nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Zamieszczenie w ramach Usług Elektronicznych AIG linku nie jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla strony internetowej lub usługi, której link dotyczy ani przez AIG, ani przez podmioty z grupy AIG. 

Proszę zwrócić uwagę, że AIG nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie danych oraz polityki i praktyki dotyczące ujawnienia danych (w tym praktyki bezpieczeństwa danych) stosowanych przez inne organizacje, takie jak Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® lub innych twórców aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych bądź producentów urządzeń elektronicznych, w tym Danych Osobowych, które udostępnili Państwo innej organizacji za pośrednictwem lub w związku z Usługami Elektronicznymi AIG.

Usługi Elektroniczne AIG nie są skierowane do osób poniżej osiemnastego (18) roku życia, dlatego też takie osoby są proszone o nieprzekazywanie Danych Osobowych za pomocą niniejszej Usług Elektronicznych AIG.

Niniejsza Polityka Prywatności poddawana jest okresowym aktualizacjom. AIG zastrzega sobie prawo do dokonywania jej zmian w dowolnym czasie w celu uwzględnienia zmian wymogów biznesowych oraz prawnych. Wszystkie aktualizacje  zostaną przez nas umieszczone na naszej stronie internetowej. 
   
Proszę zwrócić uwagę na datę „OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” na górze niniejszej strony, aby dowiedzieć się, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.