Skip Navigation?
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Streszczenie:

Jest to nasza główna Polityka prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy gromadzone przez nas Dane osobowe na temat osób fizycznych.
Dane osobowe to informacje na temat Państwa i innych osób fizycznych.
Zanim udostępnią nam Państwo Dane osobowe innej osoby, należy poinformować tę osobę o niniejszej Polityce prywatności oraz (jeżeli jest to możliwe) uzyskać jej zgodę na udostępnianie nam jej Danych osobowych.

Informacje szczegółowe:

Używamy sformułowania Dane osobowe, aby opisać informacje na temat Państwa i innych osób (na przykład Państwa partnera/partnerki albo innych członków rodziny), które umożliwiają ustalenie Państwa albo ich tożsamości.

Naszym celem jest odpowiedzialne i bezpieczne przetwarzanie Danych Osobowych, równoważąc korzyści płynące z takich działań jak przeprowadzanie badań i analizy danych w celu doskonalenia naszych produktów i świadczonych usług z zobowiązaniami, takimi jaki uczciwość, przejrzystość i przeciwdziałanie dyskryminacji.

To jest nasza główna strona polityki prywatności, która opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe gromadzone przez nas w ramach naszej działalności biznesowej.

Niniejsza Polityka Prywatności będzie uzupełniana o dodatkowe informacje o ochronie prywatności, dostosowane do naszych określonych relacji z Państwem, w przypadkach, gdy jest to przydatne, aby udzielić Państwu pełnych informacji na temat tego, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa Dane osobowe.

Dane osobowe są pozyskiwane z szeregu różnych źródeł, takich jak:

 • formularze wniosków, ofert i szkody oraz inne formularze;
 • rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail, spotkania i inne formy komunikacji;
 • usługodawcy, brokerzy i pełnomocnicy, likwidatorzy szkód, świadkowie, pracownicy służby zdrowia, organy licencjonujące kierowców i pojazdy, wywiadownie gospodarcze, Państwa pracodawca i inne podmioty zewnętrzne;
 • niniejsza witryna internetowa (Witryna internetowa);
 • aplikacje udostępniane przez nas na komputery, smartfony i inne urządzenia mobilne (Aplikacje); oraz
 • nasze strony na portalach społecznościowych oraz inne treści, narzędzia i aplikacje w mediach społecznościowych (nasze Treści w mediach społecznościowych).

W niniejszej Polityce Prywatności określamy łącznie Witrynę, Aplikacje i Treści w mediach społecznościowych jako AIG Digital Services.

Jeżeli nie wskazano inaczej, AIG Digital Services nie są przeznaczone do użytku osób poniżej 18. (osiemnastego) roku życia, dlatego osoby w tym wieku są proszone o nieudostępnianie Danych osobowych za pośrednictwem AIG Digital Services.

Dane osobowe mogą być nam udostępniane bezpośrednio przez Państwa albo przez podmiot zewnętrzny. Przykładowo, ubezpieczający może udostępnić Dane osobowe na Państwa temat, aby mogli Państwo być objęci jego polisą ubezpieczeniową.

Proszę pamiętać:

Zanim udostępnią nam państwo Dane Osobowe innej osoby, muszą Państwo (chyba że uzgodnimy inaczej): (a) poinformować tę osobę o treści niniejszej Polityki Prywatności i wszelkich innych obowiązujących informacji o ochronie prywatności, które zostały Państwu udostępnione oraz (b) uzyskać pozwolenie tej osoby (jeżeli jest to możliwe) na udostępnianie nam jej Danych Osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz innymi obowiązującymi informacjami o ochronie prywatności.

Streszczenie:

Dane osobowe, które gromadzimy i przechowujemy, zależą od naszej relacji z Państwem.

Często obejmują informacje dotyczące:

 • danych kontaktowych
 • danych identyfikujących
 • zarządzania Państwa polisami ubezpieczeniowymi lub szkodami (które mogą obejmować informacje medyczne lub dane dotyczące stanu zdrowia)
 • informacji finansowych i danych rachunku bankowego
 • preferencji marketingowych
 • Korzystanie z AIG Digital Services.

Informacje szczegółowe:

Dane Osobowe, które gromadzimy i przechowujemy na temat Państwa i innych osób będą się różnić w zależności od naszej relacji, w tym od rodzaju komunikacji między nami oraz od dostarczanych przez nas produktów i świadczonych usług. Rodzaje przechowywanych Danych Osobowych będą się różnić w zależności od tego, czy jest się ubezpieczającym konsumentem czy osobą zgłaszającą szkodę, czy zwrócili się Państwo z zapytaniem o nasze usługi lub są Państwo objęci ubezpieczeniem w ramach polisy ubezpieczeniowej zawartej przez innego ubezpieczającego (na przykład są Państwo ubezpieczeni w ramach polisy korporacyjnej zawartej przez Państwa pracodawcę).

Będziemy również przechowywać różne Dane Osobowe w przypadku brokerów ubezpieczeń komercyjnych, wyznaczonych przedstawicieli, świadków oraz innych osób fizycznych, z którymi nawiązaliśmy relację.

Ponieważ nasza działalność polega na zapewnianiu ochrony ubezpieczeniowej, likwidacji szkód, oferowaniu usług assistance i powiązanych usług, Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, w zależności od naszej relacji, obejmują:

Rodzaje Danych osobowych

Przykłady

 

1.     Dane kontaktowe

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu

2.     Informacje ogólne

Płeć, stan cywilny i rodzinny, data i miejsce urodzenia oraz cechy fizyczne (stosownie do okoliczności)

3.     Informacje o wykształceniu i zatrudnieniu

Historia wykształcenia, szczegółowe informacje na temat pracodawcy i historia zatrudnienia, umiejętności i doświadczenie, licencje zawodowe, członkostwa i powiązania

4.     Informacje na temat ubezpieczeń i szkód

Numery polis i szkód, związek z ubezpieczającym, ubezpieczonym, osobą zgłaszającą szkodę albo inną osobą fizyczną, data i przyczyna szkody majątkowej, utraty lub kradzieży, uszczerbku na zdrowiu, niepełnosprawności lub śmierci, rejestr czynności (na przykład kartoteka kierowcy) oraz inne informacje mające znaczenie dla wydania polisy ubezpieczeniowej, a także ocena i likwidacja szkody. W przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności obejmuje to szczegółowe informacje na temat sporu, szkody albo dotyczącego Państwa postępowania.

5.     Numery identyfikacyjne nadane przez organy rządowe oraz inne oficjalne numery identyfikacyjne

Numer ubezpieczenia społecznego albo krajowy numer ubezpieczenia, numer paszportu, numer identyfikacji podatkowej, numer prawa jazdy i inne numery identyfikacyjne nadane przez organy rządowe

6.     Informacje finansowe i dane rachunku bankowego

Numer karty płatniczej (kredytowej albo debetowej), numer rachunku bankowego oraz inne informacje dotyczące rachunku bankowego i numeru rachunku bankowego, historia kredytowa, informacje kredytowe i ocena zdolności kredytowej, aktywa, przychody i inne informacje finansowe, dane logowania do konta i hasła dostępu do polisy ubezpieczeniowej, szkody i innych kont oraz AIG Digital Services

7.     Choroby i stan zdrowia

Obecny lub przeszły stan fizyczny, psychiczny albo medyczny, stan zdrowia, informacje dotyczące urazów lub niepełnosprawności, diagnoza medyczna, przeprowadzone procedury medyczne i leczenie, osobiste nawyki (na przykład palenie lub spożywanie alkoholu), informacje dotyczące realizowanych recept i wywiad medyczny

8.     Inne informacje wrażliwe

Informacje o przekonaniach religijnych, przynależności etnicznej, poglądach politycznych lub przynależności do związków zawodowych (przykładowo, jeżeli wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia jest składany przez zewnętrznego partnera marketingowego, który jest organizacją zawodową, handlową, religijną, społeczną lub polityczną), życia seksualnego i orientacji seksualnej oraz dane genetyczne albo biometryczne

Możemy uzyskać informacje o karalności albo historii postępowań sądowych (na przykład w celu zapobiegania, wykrywania i prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie nadużyć finansowych)

Informacje udostępnione nam dobrowolnie (na przykład wyrażone preferencje dotyczące leczenia w związku z przekonaniami religijnymi; zgromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)

9.     Nagrania rozmów telefonicznych

Nagrania rozmów telefonicznych z naszymi przedstawicielami i centrami obsługi telefonicznej

10.  Zdjęcia i nagrania wideo

Obrazy (obejmujące obrazy i zdjęcia) albo nagrania wideo utworzone w związku z naszym ubezpieczeniem albo inną działalnością biznesową, w tym na potrzeby oceny, zarządzania i likwidacji szkód, sporów dotyczących szkód albo innych stosownych celów dozwolonych na mocy przepisów prawa, a także nagrania z kamer telewizji przemysłowej znajdujących się na terenie naszych placówek

11.  Informacje mające na celu wykrywanie, zapobieganie albo prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach przestępstw, w tym nadużyć finansowych i prania pieniędzy

Ubezpieczyciele często gromadzą, przechowują i udostępniają informacje na temat swoich poprzednich relacji z ubezpieczającymi i osobami zgłaszającymi szkodę w celu wykrywania, zapobiegania i prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach nadużyć finansowych, prania pieniędzy i innej działalności przestępczej

12.  Informacje umożliwiające nam dostarczanie produktów i świadczenie usług

Lokalizacja oraz identyfikacja ubezpieczonego majątku (na przykład adres nieruchomości, numer rejestracyjna pojazdu albo numer identyfikacyjny), plany podróży, kategorie wiekowe osób ubezpieczonych, szczegółowe informacje na temat ubezpieczonego ryzyka, historia wcześniejszych wypadków lub szkód oraz przyczyny szkód, status członka zarządu, dyrektora, wspólnika lub inny rodzaj własności bądź zarządzania w przedsiębiorstwie, historia dotyczących Państwa sporów, postępowań cywilnych albo karnych oraz oficjalnych czynności wyjaśniających, a także informacje na temat innych zawartych ubezpieczeń

13.  Preferencje marketingowe, działania marketingowe oraz informacje zwrotne od klienta

Preferencje marketingowe, informacje dotyczące konkurencji, loterie z nagrodami lub inne akcje promocyjne oraz odpowiedzi na ankiety dotyczące zadowolenia klientów

Aby udoskonalić naszą komunikację marketingową, możemy gromadzić informacje na temat interakcji z komunikatami marketingowymi i udzielanych na nie odpowiedzi

14.  Informacje na temat aktywności internetowej

Gdy będą Państwo korzystać z AIG Digital Services, pozyskamy Dane Osobowe na Państwa temat; mogą one obejmować identyfikator Państwa konta w mediach społecznościowych oraz zdjęcie profilowe, Państwa adres IP i inne identyfikatory internetowe (w zakresie, w jakim są to Dane osobowe) oraz inne Dane osobowe, które udostępnią nam Państwo online

Jeżeli zdecydują się Państwo na połączenie swojego konta w mediach społecznościowych obsługiwanych przez innego dostawcę mediów społecznościowych ze swoim kontem w ramach którychkolwiek z AIG Digital Services, możemy mieć dostęp do Danych Osobowych z Państwa konta na tym portalu społecznościowym, w tym do Danych Osobowych będących częścią Państwa profilu na koncie portalu społecznościowego lub profilów Państwa znajomych albo innych powiązanych osób fizycznych

15.  Dodatkowe informacje z innych źródeł

Nasi usługodawcy i my możemy uzupełniać gromadzone przez nas Dane osobowe o informacje uzyskane z innych źródeł (na przykład ogólnodostępne informacje z internetowych mediów społecznościowych i innych źródeł informacji, zewnętrzne źródła informacji komercyjnych oraz informacje pochodzące od firm wchodzących w skład naszej grupy i partnerów biznesowych). Wszelkie dodatkowe informacje tego rodzaju będą przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (obejmuje to między innymi pozyskanie Państwa zgody gdy jest to wymagane)

Streszczenie:

Wykorzystujemy Dane osobowe do różnych celów, w zależności od naszej relacji z Państwem.

Główne cele to:

 • zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej i świadczenie innych usług oraz przeprowadzanie powiązanych ocen i podejmowanie decyzji (automatycznych i nieautomatycznych)
 • zarządzanie szkodami
 • komunikacja z Państwem
 • pozyskiwanie informacji zwrotnych i zarządzanie skargami
 • wykrywanie, zapobieganie i prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach przestępstw
 • zarządzanie, opracowywanie i doskonalenie naszej działalności, produktów i usług (w tym korzystanie z analizy danych)
 • reklamowanie i wprowadzanie na rynek naszych usług.

Informacje szczegółowe:

Korzystamy z Danych Osobowych, aby prowadzić naszą działalność biznesową. Cele, do których wykorzystujemy Państwa Dane osobowe będą się różnić w zależności od naszej relacji, w tym od rodzaju komunikacji między nami oraz od świadczonych przez nas usług. Dane osobowe będą wykorzystywane do różnych celów w przypadku ubezpieczających, ubezpieczonych lub osób zgłaszających szkodę w ramach polisy ubezpieczeniowej, brokerów ubezpieczeń komercyjnych, wyznaczonych przedstawicieli, świadków albo innych osób fizycznych, z którymi nawiązaliśmy relację.

Główne cele, do których wykorzystujemy Dane osobowe to: 

A. Komunikacja z Państwem i innymi osobami fizycznymi.

B. Przeprowadzanie ocen i podejmowanie decyzji (automatycznych i nieautomatycznych, w tym poprzez profilowanie osób) dotyczących: (i) zapewniania ochrony ubezpieczeniowej i warunków ubezpieczenia oraz (ii) likwidacji szkód i świadczenia usług assistance i innych usług.

C. Zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług assistance i usług związanych ze szkodami oraz dostarczanie innych produktów i usług z naszej oferty, takich jak ocena, zarządzanie i likwidacja szkód oraz rozstrzyganie sporów.

D. Ocena kwalifikowania się przez Państwa do planów płatności oraz przetwarzania Państwa składek i innych płatności.

E. Podnoszenie jakości naszych produktów i usług, szkolenie personelu oraz zachowanie bezpieczeństwa informacji (w tym celu możemy na przykład nagrywać lub monitorować rozmowy telefoniczne).

F. Zapobieganie, wykrywanie i prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach przestępstw, w tym nadużyć finansowych i prania pieniędzy, a także analizowanie i zarządzanie innymi rodzajami ryzyka działalności gospodarczej.

G. Przeprowadzanie badań i analizy danych, w tym analizy naszej bazy klientów i innych osób, których Dane osobowe gromadzimy, kompleksowe badanie rynku, obejmujące ankiety dotyczące zadowolenia klientów, oraz ocenianie ryzyka, z jakim mierzy się nasza działalność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym uzyskiwanie zgody, gdy jest to wymagane).

H. Przekazywanie informacji marketingowych zgodnie z Państwa preferencjami, o których zostaliśmy poinformowani (informacje marketingowe mogą dotyczyć produktów i usług oferowanych przez naszych zewnętrznych partnerów, zgodnie z wyrażonymi przez Państwa preferencjami). Możemy prowadzić działania marketingowe zgodnie z Państwa preferencjami za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub innych wiadomości tekstowych, pocztą lub telefonicznie.

I. Umożliwienie Państwu udziału w konkursach, loteriach i podobnych akcjach promocyjnych i zarządzanie takimi działaniami. Te działania wiążą się z dodatkowymi warunkami, które będą zawierać więcej informacji o tym w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe w przypadkach, gdy jest to przydatne, aby udzielić Państwu pełnych informacji na ten temat, dlatego zalecamy, aby zapoznać się także z nimi.

J. Personalizowanie Państwa korzystania z AIG Digital Services lub odwiedzin w zewnętrznych witrynach internetowych poprzez prezentowanie dostosowanych do Państwa potrzeb informacji i reklam, umożliwienie Państwa identyfikacji przez każdego, komu wysyłają Państwo wiadomości za pośrednictwem AIG Digital Services i ułatwianie udostępniania treści w mediach społecznościowych.

K. Zarządzanie naszą działalnością biznesową i infrastrukturą IT, zgodnie z naszymi wewnętrznymi politykami i procedurami, w tym tych dotyczących finansów i księgowości, należności i ściągania, eksploatacji systemów IT, hostowania danych i witryn internetowych, analizy danych, ciągłości działań biznesowych, zarządzania dokumentacją, zarządzania dokumentami i wydrukami oraz audytu.

L. Zarządzanie skargami, informacjami zwrotnymi i zgłoszonymi zapytaniami oraz przetwarzanie wniosków o udzielenie dostępu lub poprawienia danych lub o skorzystanie z innych praw dotyczących Danych osobowych.

M. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i zobowiązań regulacyjnych (w tym przepisów prawa i regulacji obowiązujących poza krajem Państwa zamieszkania), na przykład przepisów prawa i regulacji dotyczących sankcji oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi; przestrzeganie wymogów postępowań sądowych i nakazów sądowych; a także odpowiadanie na zapytania organów publicznych i rządowych (w tym również tych spoza kraju Państwa zamieszkania).

N. Ustalenie, wdrożenie i obrona przysługujących praw, mających na celu ochronę działalności naszej, firm wchodzących w skład naszej grupy i naszych partnerów biznesowych, a także zabezpieczenie praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszych, firm wchodzących w skład naszej grupy, naszych partnerów biznesowych, Państwa oraz innych osób lub podmiotów zewnętrznych; egzekwowanie naszego regulaminu oraz dochodzenie dostępnych środków prawnych i zmniejszanie poniesionych przez nas szkód.

Poniższa tabela stanowi zestawienie rodzajów Danych osobowych, z których korzystamy, gdy jest to niezbędne, w ramach każdego z głównych powodów opisanych powyżej. Dane osobowe będą przetwarzane na te potrzeby tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

Streszczenie:

Możemy korzystać z Danych osobowych, aby wykrywać, zapobiegać i prowadzić czynności wyjaśniające w sprawach nadużyć finansowych i możemy je udostępniać innym ubezpieczycielom i organom porządkowym.

Informacje szczegółowe:

Jesteśmy zobowiązani wykrywać i zapobiegać nadużyciom finansowym oraz innym przestępstwom finansowym. Traktujemy to zobowiązanie bardzo poważnie i w tym celu korzystamy z Danych Osobowych na szereg sposobów.

Przykładowo, jeżeli jest to istotne dla naszej relacji z Państwem, możemy (w przypadkach, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa):

 • udostępnić Państwa Dane Osobowe (w tym szczegółowe informacje o zgłoszonych przez Państwa szkodach, na przykład dotyczące uszczerbku na zdrowiu), aby mogły one zostać umieszczone w rejestrach szkód udostępnianych różnym ubezpieczycielom;
 • przeszukiwać rejestry zgłoszonych w przeszłości szkód w ramach oceny szkody; oraz
 • udostępniać Państwa Dane osobowe innym ubezpieczycielom i organom porządkowym.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w poniższej części „Komu są udostępniane Dane osobowe?”; mogą też Państwo skontaktować się z nami, wykorzystując poniższe dane kontaktowe (patrz poniższa część „Z kim mogą Państwo kontaktować się w sprawie swoich Danych osobowych?”).

Streszczenie:

Czasami korzystamy z automatycznych narzędzi do podejmowania decyzji (oznacza to, że człowiek nie jest wówczas zaangażowany w podejmowanie decyzji).

Zazwyczaj używamy tych narzędzi przy podejmowaniu prostych decyzji na Państwa temat (na przykład przy likwidacji niektórych szkód i w ramach medycznych badań przesiewowych).

W tym przypadku udzielimy Państwu więcej informacji, aby wiedzieli Państwo, z czym się to wiąże.

Informacje szczegółowe:

Czasami, w ramach naszej działalności biznesowej, decyzje na Państwa temat są podejmowane za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania i systemów komputerowych. Decyzje te są pozbawione czynnika ludzkiego, zaś oprogramowanie i systemy stosują uprzednio zdefiniowane programowanie logiczne w celu podjęcia decyzji i dokonania oceny dotyczącej tego, w jaki sposób powinniśmy postępować w związku ze świadczeniem Państwu naszych usług.

Przykładowo, czasami korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, aby:

 • zdecydować, czy świadczenie z tytułu szkody w ramach ubezpieczenia podróżnego powinno zostać wypłacone zgodnie z wnioskiem (przykładowo, jeżeli określone uprzednio kryteria zostały spełnione, odszkodowanie zostanie wypłacone automatycznie, bez konieczności dodatkowej interwencji człowieka) albo
 • zidentyfikować stwierdzone, istniejące wcześniej choroby w związku z naszym segmentem ubezpieczeń podróżnych, aby zdecydować, czy możemy zaoferować Państwu ubezpieczenie i na jakich warunkach.

Udzielimy Państwu więcej informacji dotyczących automatycznych procesów podejmowania decyzji przed lub w momencie podjęcia decyzji w ten sposób. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do tego, by nie podejmowano wobec Państwa decyzji opierających się wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym. Więcej informacji na temat tego prawa można znaleźć w części poniżej zatytułowanej „Jakie posiadają Państwo prawa dotyczące Danych osobowych?”

Streszczenie:

Firmy wchodzące w skład grupy AIG odpowiadają za Dane osobowe, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy.

Informacje szczegółowe:

Grupa AIG składa się z szeregu podmiotów, w tym między innymi spółki dominującej AIG American International Group, Inc., AIG Europe S.A. (AESA) oraz oddziałów krajowych AESA w Europie, Laya Healthcare Limited i AIG Life Limited.

Każda firma wchodząca w skład grupy AIG i przetwarzająca Państwa Dane osobowe odpowiada za nie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, naszymi wewnętrznymi standardami i procedurami oraz wymogami przepisów o ochronie danych.

Od Państwa relacji z nami będzie zależeć, która z naszych firm wchodzących skład naszej grupy będzie miała dostęp Państwa Danych osobowych i będzie je przetwarzać oraz która z nich będzie administratorem danych odpowiedzialnym za Państwa Dane osobowe. Lista najważniejszych firm AIG wchodzących w skład naszej grupy i będących administratorami danych jest dostępna tutaj www.aig.com/datacontrollers Zazwyczaj w przypadku ubezpieczających będących osobami fizycznymi, firma wchodząca w skład grupy AIG, która wydaje Państwu polisę ubezpieczeniową, będzie główną firmą odpowiedzialną za Państwa Dane osobowe, ich administratorem. W zależności od naszych relacji z Państwem, udzielimy Państwu dalszych informacji w dodatkowej informacji o ochronie prywatności, dostosowanej do naszej relacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych firm wchodzących w skład grupy AIG, które mają dostęp i są odpowiedzialne za Państwa Dane osobowe (w tym dane odpowiednich firm AIG, które są administratorami Państwa Danych osobowych), prosimy skontaktować się z nami, wykorzystując poniższe dane kontaktowe (patrz poniższa część „Z kim mogą Państwo kontaktować się w sprawie swoich Danych osobowych?”).

Możemy także udostępniać Państwa dane podmiotom zewnętrznym (patrz poniższa część „Komu są udostępniane Dane osobowe?”). Te podmioty zewnętrzne przyjmą na siebie określone obowiązki, zgodnie z przepisami o ochronie danych, w związku z przetwarzaniem udostępnionych przez nas Danych osobowych.

Streszczenie:

Dane osobowe mogą być udostępniane firmom wchodzącym w skład grupy AIG oraz innym podmiotom zewnętrznym, w tym:

 • innym podmiotom zajmującym się ubezpieczeniami i ich dystrybucją
 • usługodawcom
 • odbiorcom informacji udostępnianych przez Państwa w mediach społecznościowych
 • organom rządowym
 • podmiotom zewnętrznym zaangażowanym w postępowania prawne.

Informacje szczegółowe:

W związku z opisanymi powyżej celami (patrz powyższa część „W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe?”) musimy czasami udostępniać Państwa Dane osobowe podmiotom zewnętrznym (może to obejmować ujawnianie nam Danych osobowych przez podmioty zewnętrzne oraz ujawnianie im Danych osobowych przez nas).

Mogą być to między innymi następujące podmioty zewnętrzne:

Rodzaj podmiotu zewnętrznego

Przykłady

Firmy wchodzące w skład naszej grupy

Należymy do grupy firm American International Group, Inc. AIG obejmuje firmy wchodzące w skład grupy na całym świecie, zarówno na terenie Europy jak i poza nim (na przykład w USA). Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe innym firmom wchodzącym w skład naszej grupy (między innymi do celów administracyjnych i księgowych).

Lista najważniejszych firm AIG wchodzących w skład naszej grupy jest dostępna tutaj www.aig.com/datacontrollers

Inne podmioty zajmujące się ubezpieczeniami i ich dystrybucją

W przypadkach, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, AIG może udostępniać Dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym, takim jak, przykładowo, inni ubezpieczyciele, reasekuratorzy, brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni, inni pośrednicy i pełnomocnicy, wyznaczeni przedstawiciele, dystrybutorzy, powiązani partnerzy marketingowi i instytucje finansowe, firmy zajmujące się papierami wartościowymi i inni partnerzy biznesowi. 

Nasi usługodawcy

Zewnętrzni usługodawcy, tacy jak pracownicy służby zdrowia i specjaliści ds. bezpieczeństwa, księgowi, aktuariusze, audytorzy, biegli, prawnicy i inni profesjonalni doradcy; usługodawcy świadczący usługi wsparcia w kwestiach zdrowotnych i podróżnych; centra obsługi telefonicznej; usługodawcy wspierający i zarządzający systemami IT oraz świadczący usługi hostingowe; usługodawcy w zakresie druku, reklamy, marketingu i badania rynku oraz analizy danych; banki i instytucje finansowe, które obsługują nasze rachunki; podmioty zewnętrzne obsługujące szkody; podmioty zarządzające dokumentacją; podmioty prowadzące czynności wyjaśniające w sprawach szkód i likwidatorzy szkód; doradcy budowlani; inżynierowie; kontrolerzy; doradcy ławy przysięgłych; tłumacze; a także inni zewnętrzni dostawcy i usługodawcy, którzy wspierają nas w prowadzeniu działalności biznesowej. 

Odbiorcy informacji udostępnianych przez Państwa w mediach społecznościowych

Jeżeli mają Państwo znajomych oraz inne powiązania ze swoim kontem na portalu społecznościowym, Państwa Dane osobowe, związane z informacjami udostępnianymi przez Państwa w mediach społecznościowych, mogą być udostępnione innym użytkownikom witryny internetowej i dostawca Państwa konta na portalu społecznościowym (przykładowo, jeżeli połączą Państwo konto na portalu społecznościowym, którego dostawcą jest inny usługodawca mediów społecznościowych, ze swoim kontem AIG Digital Services lub zalogują się Państwo na swoje konto AIG Digital Services z konta na innym portalu społecznościowym). Połączenie swojego konta AIG Digital Services z kontem na innym portalu społecznościowym oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie przez nas informacji dostawcy Państwa konta na innym portalu społecznościowym oraz rozumieją Państwo, że korzystanie z udostępnianych przez nas Danych osobowych będzie podlegać polityce prywatności tego usługodawcy. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa Dane osobowe były udostępniane innym użytkownikom lub dostawcy Państwa konta na innym portalu społecznościowym, prosimy nie łączyć Państwa konta na innym portalu społecznościowym z Państwa kontem AIG Digital Services i nie udostępniać informacji w mediach społecznościowych w trakcie korzystania z AIG Digital Services.

Organy rządowe i podmioty zewnętrzne zaangażowane w postępowanie prawne

Możemy także udostępniać Państwa Dane osobowe: (a) organom rządowym lub innym organom publicznym (w tym w szczególności radom ds. odszkodowań pracowniczych, sądom, organom regulacyjnym, organom porządkowym, organom podatkowym i organom ścigania karnego); oraz (b) zewnętrznym uczestnikom postępowania prawnego i ich księgowym, audytorom, prawnikom oraz innym doradcom i przedstawicielom, jeżeli uznamy to za konieczne lub stosowne.

Inne podmioty zewnętrzne

Możemy udostępniać Dane osobowe odbiorcom płatności; służbom ratunkowym (straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe); sprzedawcom detalicznym; sieciom i organizacjom medycznym oraz dostawcom usług medycznych; przewoźnikom; biurom informacji kredytowej; agencjom sprawozdawczości kredytowej; innym osobom, których dotyczy zdarzenie będące przedmiotem szkody; a także nabywcom i potencjalnym nabywcom lub innym podmiotom zaangażowanym w faktyczną lub planowaną reorganizację, fuzję, sprzedaż, spółkę joint venture, cesję, przeniesienie albo inną transakcję dotyczącą całości lub części naszej działalności, aktywów, spółek albo akcji (tj. udziałów w spółkach).

W przypadkach, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, Dane osobowe (w tym szczegółowe informacje dotyczące uszczerbku na zdrowiu) mogą być zawarte w rejestrach szkód i udostępniane innym ubezpieczycielom. Możemy przeszukiwać te rejestry w ramach obsługi szkód, aby zapobiegać, wykrywać i prowadzić czynności wyjaśniające w sprawach nadużyć finansowych.

Jeżeli są Państwo objęci polisą ubezpieczeniową innego podmiotu lub umową o usługi zawartą przez niego z AIG (na przykład polisą zawartą przez Państwa pracodawcę), Dane osobowe związane z zarządzaniem tą polisą ubezpieczeniową lub usługą mogą być udostępniane temu podmiotowi.

Dane Osobowe mogą być również udostępniane przez Państwa na forach dyskusyjnych, czatach, stronach profilowych i blogach, a także innych AIG Digital Services, na których mogą Państwo zamieszczać informacje i materiały (w tym w szczególności nasze Treści w mediach społecznościowych). Należy pamiętać, że każda informacja, którą Państwo zamieszczą lub ujawnią za pośrednictwem tych usług stanie się informacją powszechnie dostępną i może być dostępna dla gości i użytkowników AIG Digital Services oraz ogólnego grona odbiorców. Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o udostępnianiu swoich Danych osobowych lub wszelkich innych informacji podczas korzystania z AIG Digital Services.

Streszczenie:

Możemy przetwarzać Dane osobowe zarówno w kraju, jak i za granicą.

Może to obejmować przesyłanie Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Podczas przesyłania Danych osobowych poza EOG podejmujemy dodatkowe kroki, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Informacje szczegółowe:

Ze względu na globalny charakter naszej działalności biznesowej, na potrzeby wymienionych powyżej celów (patrz część zatytułowana „W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe?”), w zależności od charakteru naszej relacji z Państwem, będziemy przesyłać Dane osobowe podmiotom znajdującym się w innych krajach (w tym w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Meksyku, Malezji, na Filipinach, Bermudach i w innych krajach, w których obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju Państwa zamieszkania, w tym również w krajach, których Komisja Europejska nie uznała za zapewniające odpowiednią ochronę Danych osobowych).

Przykładowo, możemy przesłać Dane osobowe w celu obsługi szkód w ramach międzynarodowego ubezpieczenia podróżnego i zapewnienia pomocy medycznej w nagłych wypadkach gdy będą Państwo zagranicą. Możemy przekazywać informacje za granicę do firm wchodzących w skład naszej grupy, naszym usługodawcom, partnerom biznesowym, organom rządowym lub publicznym i innym podmiotom zewnętrznym.

Przy takim przekazywaniu podejmiemy działania, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie Państwa Danych osobowych i przekazywanie ich zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych.

Obejmuje to zazwyczaj zawarcie umowy dotyczącej przekazywania danych w formie zatwierdzonej przez Komisję Europejską i dopuszczonej na mocy Artykułu 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) UE (obowiązującego prawa o ochronie danych). Jeżeli nie zawarto umowy dotyczącej przekazywania danych, możemy zastosować inne mechanizmy, które są uznawane przez RODO jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych przekazywanych poza EOG (na przykład amerykańskie wytyczne Privacy Shield lub inne wytyczne, które je zastępują).

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych i stosowanych zabezpieczeń, prosimy skontaktować się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych (patrz poniższa część „Z kim mogą Państwo kontaktować się w sprawie swoich Danych osobowych?”).

Streszczenie:

Bezpieczeństwo informacji jest dla nas niezwykle ważne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych stosujemy techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa.

Jeżeli jednak, pomimo naszych starań, uznają Państwo, że Państwa Dane osobowe nie są bezpieczne, prosimy nas o tym poinformować, abyśmy mogli rozwiązać wszelkie problemy z bezpieczeństwem.

Informacje szczegółowe:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych AIG stosuje odpowiednie techniczne, fizyczne, prawne i organizacyjne środki, zgodne z przepisami o ochronie danych.

Ponieważ większość Danych osobowych jest przez nas przechowywana w postaci elektronicznej, wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa IT w celu zapewnienia, że Dane Osobowe będą bezpieczne. Możemy na przykład wykorzystywać systemy ochrony antywirusowej, zapora i szyfrowanie danych. W naszych placówkach obowiązują procedury, które zapewniają fizyczne bezpieczeństwo papierowej dokumentacji. Przeprowadzamy również regularne szkolenia naszego personelu w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Gdy AIG angażuje podmiot zewnętrzny (w tym usługodawców) do gromadzenia lub przetwarzania Danych osobowych w naszym imieniu, dany podmiot zewnętrzny wybiera się z zachowaniem ostrożności i wymaga się od niego, aby stosował odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych osobowych.

Niestety nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych przez Internet lub przechowywaniu ich w systemie elektronicznym. Jeżeli mają Państwo powody sądzić, że Państwa kontakt z nami przestał być bezpieczny (na przykład wydaje się Państwu, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa przesłanych do nas Państwa Danych osobowych), proszę nas o tym niezwłocznie powiadomić (patrz poniższa część „Z kim mogą Państwo kontaktować się w sprawie swoich Danych osobowych?”).

Streszczenie:

Aby zachować zgodność z przepisami prawa, musimy Państwa poinformować o prawnym uzasadnieniu wykorzystywania przez nas Państwa Danych osobowych. Uzasadnienie prawne zależy od celu, do którego wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe, ale będzie to zazwyczaj leżeć w naszym uzasadnionym interesie lub wymagać Państwa zgody.

Informacje szczegółowe:

Przepisy o ochronie danych mają na celu zapewnienie, że Dane osobowe są wykorzystywane w uczciwy sposób.

Aby zachować zgodność z przepisami prawa, musimy Państwa poinformować o prawnym uzasadnieniu wykorzystywania przez nas Państwa Danych osobowych.

Chociaż przepisy prawa zawierają szereg uzasadnień prawnych, poniższa tabela opisuje główne uzasadnienia prawne, które dotyczą naszych celów wykorzystywania Danych osobowych.

Aby przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych, możemy być zobligowani do pozyskania od Państwa określonych Danych osobowych, zaś niektóre z nich mogą być niezbędne, abyśmy mogli wywiązać się z warunków naszej umowy z Państwem (lub innymi podmiotami) lub przygotować się do zawarcia umowy z Państwem (lub innymi podmiotami). Możemy Państwa o tym poinformować w momencie, gdy będziemy pozyskiwać od Państwa Dane osobowe. W takim przypadku, jeżeli nie udostępnią nam Państwo określonych Danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu naszych produktów i usług. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych (patrz poniższa część „Z kim mogą Państwo kontaktować się w sprawie swoich Danych osobowych?”).

Wrażliwe specjalne kategorie Danych osobowych

W przypadku bardziej wrażliwych specjalnych kategorii Danych osobowych korzystanie z nich przez nas będzie uzasadnione:

 • wyrażoną przez Państwa zgodą; albo
 • co najmniej jednym z uzasadnień prawnych opisanych w tabeli poniżej i na ogół jednym z dwóch następujących dodatkowych uzasadnień (chociaż istnieje możliwość zastosowania innych uzasadnień prawnych):

o    korzystanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania zdolności sądowej przez sądy (przykładowo, gdy sąd wydaje nakaz sądowy wymagający przetwarzania Danych osobowych); albo

o    przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

Specjalne Kategorie Danych Osobowych obejmują dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

W kraju Państwa pochodzenia mogą również obowiązywać dodatkowe uzasadnienia prawne i możemy czasami korzystać z tych uzasadnień.

Przetwarzanie Danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa podlega wymogom obowiązujących przepisów prawa.

Kiedy uzasadnieniem celów wykorzystania Państwa Danych Osobowych są nasze uzasadnione interesy biznesowe lub uzasadnione interesy podmiotu zewnętrznego, interesy te zostaną wyszczególnione w dodatkowej informacji o ochronie prywatności (odpowiadającej naszej relacji z Państwem i przydatnej, gdy zaistnieje potrzeba pełnego wyjaśnienia Państwu tego, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Dane Osobowe), lecz każdorazowo naszymi uzasadnionymi interesami biznesowymi zwykle będą:

 • prowadzenie naszej działalności komercyjnej i realizowanie naszych celów komercyjnych lub też prowadzenie działalności komercyjnej i realizowanie celów komercyjnych przez podmiot zewnętrzny (na przykład korzystając z marketingu bezpośredniego);
 • wywiązywanie się z ciążących na nas zobowiązań prawnych i regulacyjnych, jak również przestrzeganie wszelkich wytycznych, standardów i postanowień kodeksów postępowania (na przykład dzięki dokonywaniu weryfikacji danych lub innego rodzaju zapobieganiu nadużyciom finansowym i praniu pieniędzy oraz ich wykrywaniu i przeprowadzaniu w związku z nimi czynności wyjaśniających);
 • doskonalenie i rozwój naszej działalności biznesowej oraz oferowanych usług lub też doskonalenie i rozwój działalności biznesowej i usług podmiotu zewnętrznego;
 • zapewnianie ochrony naszej firmie, akcjonariuszom, pracownikom i klientom lub firmie, akcjonariuszom, pracownikom i klientom podmiotu zewnętrznego (na przykład zapewnianie bezpieczeństwa sieci IT oraz bezpieczeństwa informacji, egzekwowanie roszczeń w tym windykacja należności); oraz
 • analiza konkurencji na rynku naszych usług (na przykład dzięki prowadzeniu badań, w tym badań rynku).

Może zajść konieczność gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas Danych osobowych w związku z ważnymi kwestiami interesu publicznego, na przykład, aby wywiązywać się z naszych zobowiązań wynikających z regulacji i przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych regulacji i przepisów prawa związanych z zapobieganiem przestępstwom finansowym. W tych przypadkach prawnym uzasadnieniem wykorzystywania przez nas Danych Osobowych jest to, że jest ono niezbędne z punktu widzenia kwestii interesu publicznego. W zależności od okoliczności mogą mieć zastosowanie również dodatkowe uzasadnienia.

Streszczenie:

Aby chronić Państwa, naszą firmę oraz podmioty zewnętrzne, możemy rejestrować rozmowy telefoniczne i monitorować wymienianą między nami korespondencję.

Informacje szczegółowe:

Możemy nagrywać odbywane z Państwem rozmowy telefoniczne, aby:

 • podwyższać standard oferowanych przez nas usług dzięki przekazywaniu naszemu personelowi informacji zwrotnych i zapewnianiu mu szkoleń;
 • odpowiadać na zapytania, wątpliwości lub skargi;
 • zapobiegać przestępstwom, w tym nadużyciom finansowym i przypadkom prania pieniędzy, wykrywać je oraz prowadzić względem nich czynności wyjaśniające, a także analizować inne rodzaje ryzyka związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i nimi zarządzać; jak również
 • wywiązywać się z ciążących na nas zobowiązaniach prawnych i regulacyjnych.
 • Co więcej, monitorujemy wymienianą między nami korespondencję elektroniczną (na przykład wiadomości e-mail), aby chronić Państwa, naszą firmę i infrastrukturę IT oraz podmioty zewnętrzne poprzez:
 • identyfikowanie niewłaściwej korespondencji i podejmowanie w związku z nią odpowiednich kroków; oraz
 • wyszukiwanie i usuwanie wszelkich wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, a także rozwiązywanie wszelkich innych problemów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa informacji.

Streszczenie:

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, aby realizować cele, w związku z którymi dane te zostały przez nas zgromadzone oraz pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

W zależności od łączącego nas z Państwem rodzaju relacji, możemy przechowywać Państwa Dane osobowe przez kilka lat po ustaniu naszej relacji biznesowej.

Informacje szczegółowe:

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe tak długo, jak jest to niezbędne, aby realizować cele, w związku z którymi dane te zostały przez nas zgromadzone. Dokładna długość tego okresu będzie zależeć od celu, w którym je przechowujemy. Co więcej, będąc regulowaną instytucją świadczącą usługi finansowe, podlegamy regulacjom i przepisom prawa nakładającym na nas obowiązek przestrzegania minimalnego okresu przechowywania Danych osobowych. W stosownych przypadkach udzielimy Państwu dalszych informacji, aby mieli Państwo pełen obraz tego, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa Dane osobowe.

Na przykład:

 • W przypadku, gdy przechowujemy Dane Osobowe w celu wywiązywania się ze zobowiązań prawnych albo regulacyjnych, będziemy przechowywać je przynajmniej tak długo, jak jest to wymagane na mocy danego zobowiązania.
 • W przypadku, gdy przechowujemy Dane Osobowe w celu dostarczania produktu albo świadczenia usługi (np. w związku z polisą ubezpieczeniową lub usługą w zakresie obsługi roszczeń), będziemy przechowywać te dane przynajmniej tak długo, jak dostarczany jest przez nas dany produkt lub świadczona jest usługa, a także przez kilka lat po wygaśnięciu polisy i zakończeniu obsług powiązanych szkód.

Liczba lat różni się w zależności od rodzaju dostarczonego produktu lub wyświadczonej usługi – na przykład niektóre polisy ubezpieczeniowe mogą wiązać się z koniecznością przechowywania Danych Osobowych przez kilka lat po ich wygaśnięciu. Wśród innych powodów, dla których przechowujemy te informacje jest to, że na ich podstawie udzielamy odpowiedzi na wszelkie zapytania lub wątpliwości, które w późniejszym czasie mogą zostać zgłoszone w związku z polisą lub obsługą szkody. Okres przechowywania danych związanych z konsumenckimi produktami ubezpieczeniowymi to zazwyczaj 7 lat .

Aby uzyskać dalsze informacje na temat okresu przechowywania przez nas Państwa Danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych (patrz poniższa część „Z kim mogą Państwo kontaktować się w sprawie swoich Danych osobowych?„).

Streszczenie:

Swoje preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych mogą Państwo zmienić w dowolnie wybranym momencie. Jeżeli nie chcą już Państwo dalej otrzymywać od nas informacji marketingowych, prosimy o kontakt:

za pośrednictwem poczty elektronicznej: dataprotectionofficer.pl@aig.com

za pośrednictwem poczty tradycyjnej: AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Saski Point, drugie piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Informacje szczegółowe:

Regularnie będziemy umożliwiać Państwu przekazywanie nam Państwa preferencji dotyczących otrzymywania informacji marketingowych, w tym w ramach wysyłanej przez nas korespondencji.

Aby poinformować nas o swoich preferencjach dotyczących otrzymywania informacji marketingowych i aby w razie konieczności je zmienić, mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: dataprotectionofficer.pl@aig.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Saski Point, drugie piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Datkowo mogą Państwo również w następujący sposób zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej:

 • Otrzymywanie od nas wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych: Jeśli nie chcą już Państwo dłużej otrzymywać od AIG wiadomości e-mail albo wiadomości tekstowych o treściach marketingowych, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania klikając podane w każdej z wiadomości e-mail łącze „zrezygnuj z subskrypcji” („unsubscribe”), stosując się do instrukcji dotyczących rezygnacji zawartych w wiadomościach tekstowych albo kontaktując się z nami pod podanymi wyżej adresami. 
 • Otrzymywanie od nas telefonów i wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Jeśli nie chcą już Państwo dłużej otrzymywać od AIG informacji marketingowych przekazywanych przez telefon lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, mogą Państwo z zrezygnować z ich otrzymywania, kontaktując się z nami pod podanymi wyżej adresami. Możliwe, że mogą Państwo również skontaktować się z istniejącym w Państwa kraju rejestrem podmiotów i osób niewyrażających zgody na otrzymywanie wiadomości telemarketingowych („Do not call” registry) i w sposób kompleksowy wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych przez telefon, jednak, mimo tego, iż figurują Państwo w takim rejestrze, nadal możemy się z Państwem kontaktować na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 • Udostępnianie Państwa Danych osobowych firmom wchodzącym w skład naszej grupy do ich celów marketingowych: Posiadając Państwa zgodę, możemy udostępniać Państwa Dane osobowe firmom wchodzącym w skład naszej grupy do ich własnych celów marketingowych. Jeżeli zmienią Państwo zdanie, mogą Państwo wycofać swoją zgodę na tego typu udostępnianie Państwa danych, kontaktując się z nami pod podanymi wyżej adresami. 
 • Udostępnianie Państwa Danych Osobowych wybranym partnerom zewnętrznym do ich celów marketingowych: Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, możemy udostępniać Państwa Dane osobowe naszym zewnętrznym partnerom do ich własnych celów marketingowych. Jeżeli zmienią Państwo zdanie, mogą Państwo wycofać swoją zgodę na tego typu udostępnianie Państwa danych, kontaktując się z nami pod podanymi wyżej adresami.

Staramy się w rozsądnym czasie realizować Państwa zgłoszenia dotyczące rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, zawsze przestrzegając ram czasowych wyznaczonych przez przepisy prawa. Prosimy zauważyć, że jeżeli w opisany powyżej sposób zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, nie będziemy mieć możliwości usunięcia Państwa Danych osobowych z baz danych podmiotów zewnętrznych, którym dane te zostały już udostępnione (tj. tych podmiotów, które w momencie odpowiadania przez nas na Państwa zgłoszenie dotyczące rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, posiadały już przekazane przez nas dane).

Prosimy zauważyć również, że jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas korespondencji zawierającej materiały marketingowe, nadal możemy przesyłać Państwu inne, ważne wiadomości administracyjne i serwisowe dotyczące świadczonych przez nas Państwu usług, a z otrzymywania tego rodzaju wiadomości nie mogą Państwo zrezygnować.

Streszczenie:

Osoby zamieszkujące w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) posiadają szereg praw dotyczących ich Danych osobowych. Prawa te przysługują jedynie w określonych okolicznościach i podlegają określonym wyjątkom. Wśród nich znajduje się prawo do zażądania kopii Państwa Danych osobowych, które posiadamy.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych praw, prosimy skontaktować się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe (patrz poniższa część „Z kim mogą Państwo kontaktować się w sprawie swoich Danych osobowych?”).

Informacje szczegółowe:

Poniżej znajduje się podsumowanie praw do ochrony danych osobowych przysługujących osobom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w związku z ich Danymi Osobowymi. Prawa te mogą przysługiwać jedynie w określonych okolicznościach i podlegają określonym prawnym wyjątkom.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy skontaktować się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe (patrz poniższa część „Z kim mogą Państwo kontaktować się w sprawie swoich Danych Osobowych?„).

Opis

Kiedy przysługuje to prawo?

Prawo do dostępu do Danych osobowych

 

Mają Państwo prawo do otrzymania kopii Państwa Danych Osobowych, które posiadamy oraz uzyskania informacji na temat tego, w jaki sposób je wykorzystujemy.

 

To prawo przysługuje zawsze, gdy znajdujemy się w posiadaniu Państwa Danych osobowych (podlegając określonym wyjątkom). 

Prawo do sprostowania Danych Osobowych

 

Mają Państwo prawo, aby zażądać dokonania korekty Państwa Danych Osobowych, które posiadamy, w przypadku gdy są one niepoprawne lub niekompletne.

To prawo przysługuje zawsze, gdy znajdujemy się w posiadaniu Państwa Danych osobowych (podlegając określonym wyjątkom).

Prawo do usunięcia Danych osobowych

 

Prawo to określane jest czasami mianem „prawa do bycia zapomnianym”. To prawo upoważnia Państwa do zażądania usunięcia lub wykasowania Państwa Danych osobowych z naszych systemów i akt. Jednakże prawo to przysługuje jedynie w określonych okolicznościach.

Przypadki, w których prawo to przysługuje względem posiadanych przez nas Danych osobowych obejmują (podlegając określonym wyjątkom) sytuacje, gdy:

 • Dane osobowe nie są nam już potrzebne do realizacji celu, w związku z którym zostały zgromadzone;
 • wycofali Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas informacji na Państwa temat i żadne inne prawne uzasadnienie nie pozwala nam na ich dalsze wykorzystywanie;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec sposobu wykorzystywania przez nas informacji na Państwa temat i nie istnieją podstawy do nieuwzględnienia Państwa sprzeciwu i pozwalające nam na ich dalsze wykorzystywanie;
 • Państwa Dane osobowe zostały wykorzystane przez nas niezgodnie z prawem; oraz
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte, aby zachować zgodność z przepisami prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych

 

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy zawiesili wykorzystywanie Państwa Danych osobowych. Jednakże prawo to przysługuje jedynie w określonych okolicznościach.

 

W przypadku, gdy zawiesimy wykorzystywanie Państwa Danych osobowych, nadal będziemy upoważnieni do ich przechowywania, lecz jakiekolwiek inne wykorzystywanie przez nas tych informacji w okresie zawieszenia będzie wymagało Państwa zgody (podlegając określonym wyjątkom).

 

Mogą Państwo skorzystać z tego prawa jeżeli:

 • uważają Państwo, że Państwa Dane osobowe, które posiadamy, nie są prawidłowe – lecz dotyczy to jedynie okresu, w którym będziemy sprawdzać czy Państwa Dane osobowe faktycznie nie są prawidłowe;
 • przetwarzanie danych jest niezgodnie z prawem, sprzeciwiają się Państwo usunięciu swoich Danych osobowych i zamiast niego żądają wprowadzenia ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już Danych osobowych do realizacji celów, w związku z którymi były one dotychczas wykorzystywane, lecz potrzebują Państwo Danych osobowych w związku z roszczeniami prawnymi; lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Danych osobowych, a my sprawdzamy czy powody, dla których są one przez nas przetwarzane, znoszą Państwa sprzeciw.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Prawo to upoważnia Państwa do otrzymania Państwa Danych osobowych w formacie, który umożliwia Państwu przeniesienie ich do innej organizacji. Jednakże prawo to przysługuje jedynie w określonych okolicznościach.

 

Jeżeli istnieje taka techniczna możliwość, może przysługiwać Państwu prawo do tego, abyśmy to my przekazali Państwa Dane osobowe bezpośrednio do innej organizacji.

Prawo to przysługuje jedynie:

 

 • w stosunku do Danych osobowych, które nam Państwo podali;

 

 • gdy wykorzystywanie przez nas Państwa Danych osobowych odbywa się na podstawie:

o    wyrażonej przez Państwa zgody; lub

o    wywiązywania się przez nas z postanowień zawartej z Państwem umowy; oraz

 

 • gdy Państwa Dane osobowe wykorzystujemy drogą elektroniczną.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych

 

W określonych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa Danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Państwa Danych osobowych, jeżeli posiadają Państwo powody związane z Państwa konkretną sytuacją a prawne uzasadnienie, na podstawie którego wykorzystujemy Państwa Dane osobowe leży w naszym uzasadnionym interesie (lub w uzasadnionym interesie podmiotu zewnętrznego).

 

Jednakże, mimo wniesionego sprzeciwu, możemy nadal wykorzystywać Państwa Dane osobowe, jeżeli istnieją ku temu ważkie uzasadnione podstawy lub gdy wykorzystanie Państwa Danych osobowych jest konieczne ze względu na jakiekolwiek roszczenia prawne.

 

Prawo to działa w inny sposób w przypadku marketingu bezpośredniego i aby dowiedzieć się, jak skorzystać z Państwa prawa do rezygnacji z otrzymywania wszelkich informacji marketingowych w sposób bezpośredni, mogą Państwo przeczytać informacje zawarte w znajdującej się w niniejszej Polityce prywatności części „W jaki sposób mogą Państwo nas poinformować o swoich preferencjach dotyczących otrzymywania informacji marketingowych?”.

 

 

Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (dotyczy to również sytuacji, w której dokonujemy związanego z marketingiem bezpośrednim profilowania).

 

Prawa odnoszące się do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania

 

Przysługuje Państwu prawo do tego, by nie podejmowano względem Państwa decyzji opierających się wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym (bez uczestnictwa człowieka), gdy decyzje te mają skutki prawne lub wpływają na Państwa w inny sposób. Jednakże prawo to przysługuje jedynie w określonych okolicznościach.

 

 

Prawo to nie przysługuje, jeżeli:

 

 • musimy automatycznie podjąć decyzję po to, aby zawrzeć z Państwem umowę lub wywiązać się z jej postanowień;
 • jesteśmy prawnie umocowani do automatycznego podjęcia decyzji; lub
 • udzielili Państwo wyraźnej zgody na podjęcie w taki sposób decyzji z wykorzystaniem Państwa Danych osobowych.

 

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych

 

W przypadkach, gdy przetwarzamy Państwa Dane osobowe w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, mają Państwo prawo tę zgodę wycofać.

 

Prawo to przysługuje jedynie wtedy, gdy przetwarzamy Państwa Dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych

 

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzaliśmy Państwa Dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu regulacyjnego odpowiedzialnego za ochronę danych. Jeżeli mieszkają lub pracują Państwo w kraju należącym do EOG, mogą Państwo złożyć skargę do organu regulacyjnego w danym kraju.

 

To prawo przysługuje Państwu zawsze.

Prawo do przekazania instrukcji dotyczących sposobu zarządzania Państwa Danymi osobowymi po Państwa śmierci (jedynie w przypadku, gdy takie prawo przysługuje na mocy obowiązujących przepisów prawa)

 

Mogą Państwo mieć prawo do poinformowania nas o tym, w jaki sposób powinniśmy zarządzać znajdującymi się w naszym posiadaniu Państwa Danymi osobowymi po Państwa śmierci.

To prawo przysługuje zawsze, gdy będziemy się znajdować w posiadaniu Państwa Danych osobowych (jedynie w przypadku, gdy przysługuje ono na mocy obowiązujących przepisów).

Streszczenie:

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane ze sposobem, w który wykorzystujemy Państwa Dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Informacje szczegółowe:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi związane ze sposobem, w który wykorzystujemy Państwa Dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, wykorzystując poniższe dane kontaktowe.

adres e-mail: dataprotectionofficer.pl@aig.com

adres pocztowy: AIG Europe S.A., Saski Point, drugie piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Streszczenie:

Oprócz Danych osobowych możemy gromadzić również inne informacje (niekoniecznie stanowiące podstawę do ustalenia Państwa tożsamości) na temat sposobu korzystania przez Państwa z AIG Digital Services oraz urządzeń, którymi posługują się Państwo, wchodząc z nami w interakcje, w tym:

 • informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu elektronicznym;
 • dane na temat korzystania z aplikacji;
 • informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, tagów pikselowych oraz innych technologii;
 • dane demograficzne; oraz
 • dane zbiorcze.

Informacje szczegółowe:

W trakcie korzystania przez Państwa z AIG Digital Services gromadzone są dane na temat użytkownika i urządzenia. Informacje te niekoniecznie mogą służyć za podstawę do ustalenia Państwa tożsamości i w związku z tym, mogą nie być Danymi osobowymi wykorzystywanymi w sposób opisany we wcześniejszych częściach niniejszej Polityki prywatności.

Przykładami tego rodzaju danych na temat użytkownika i urządzenia są: 

 • informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu elektronicznym;
 • dane na temat korzystania z aplikacji;
 • informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, tagów pikselowych oraz innych technologii;
 • dane demograficzne; oraz
 • dane pogrupowane ze sobą w sposób uniemożliwiający powiązanie ich z konkretną osobą, określane mianem danych zbiorczych.  

My oraz nasi zewnętrzni usługodawcy możemy w trakcie korzystania przez Państwa z AIG Digital Services na różne sposoby gromadzić dane na temat użytkownika i urządzenia, w tym:

Metody gromadzenia danych

 

Przykłady

Za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej lub urządzenia elektronicznego

Określone informacje, takie jak Państwa adres IP (tj. internetowy adres Państwa komputera), informacje na temat rozdzielczości ekranu, rodzaju i wersji systemu operacyjnego (Windows lub Mac), rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, producenta i modelu urządzenia elektronicznego, języka, czasu wizyty, odwiedzonych stron oraz nazwy i wersji kanału AIG Digital Services, którego Państwo używają (na przykład Aplikacji) są gromadzone przez większość witryn internetowych lub też gromadzone w sposób automatyczny za pośrednictwem Państwa urządzenia elektronicznego. Wykorzystujemy te informacje w celu zagwarantowania prawidłowego działania AIG Digital Services.

W trakcie korzystania przez Państwa z Aplikacji

Jeżeli pobrali Państwo naszą Aplikację i z niej korzystają, my oraz nasi usługodawcy możemy śledzić i gromadzić dane na temat korzystania z Aplikacji takie jak data i godzina, kiedy zainstalowana na Państwa urządzeniu elektronicznym Aplikacja łączy się z naszymi serwerami, a także te, dotyczące informacji i plików pobieranych do Aplikacji, które gromadzone są na podstawie numeru Państwa urządzenia.

Za pośrednictwem plików cookie i śledzenia aktywności w sieci

Możemy wykorzystywać pliki cookie oraz inne narzędzia służące do śledzenia aktywności w sieci (w przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo – na podstawie Państwa zgody).

Pliki cookie są informacjami przechowywanymi bezpośrednio na urządzeniu, którym się Państwo posługują. Dzięki plikom cookie możemy rozpoznawać Państwa urządzenie i gromadzić informacje dotyczące między innymi rodzaju przeglądarki internetowej, czasu spędzonego na korzystaniu z AIG Digital Services, odwiedzonych stron, preferencji językowych oraz odpowiedniej witryny internetowej danego kraju. Możemy wykorzystywać te informacje, aby zapewniać bezpieczeństwo, ułatwiać poruszanie się po AIG Digital Services, wyświetlać informacje w taki sposób, by lepiej docierały one do użytkownika oraz dostosowywać sposób korzystania z AIG Digital Services do Państwa indywidualnych potrzeb. Ponadto, możemy wykorzystywać te informacje w celu gromadzenia danych statystycznych na temat sposobu korzystania z AIG Digital Services, aby dowiedzieć się jak kanały te są wykorzystywane, nieustannie doskonalić ich wygląd i funkcjonalność oraz znajdować odpowiedzi na związane z nimi pytania. Pliki cookie pozwalają nam również przedstawiać Państwu reklamy lub oferty, które najprawdopodobniej mogą Państwa zainteresować. Możemy także wykorzystywać pliki cookie, aby śledzić Państwa reakcje na nasze reklamy, jak również możemy wykorzystywać je lub inne pliki, aby uzyskiwać informacje o tym, z jakich innych witryn internetowych Państwo korzystają.

Mogą Państwo odmówić zaakceptowania wykorzystywanych przez nas plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Jednakże, jeżeli nie zaakceptują Państwo tych plików cookie, mogą Państwo doświadczać pewnych niedogodności w korzystaniu z Witryny internetowej i kilku innych produktów internetowych. Obecnie nie odpowiadamy na wysyłane przez przeglądarkę sygnały „nie śledź” („do not track”).

Podmioty zewnętrzne mogą gromadzić informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z AIG Digital Services i innych witryn lub usług internetowych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych w naszej [l] Witrynie internetowej plików cookie, prosimy zapoznać się z poniższymi treściami.

Dzięki wykorzystaniu tagów pikselowych, sygnałów nawigacyjnych, przezroczystych GIFów oraz innych, podobnych technologii

Na podstawie Państwa zgody (w przypadkach, gdy jest ona wymagana przez obowiązujące prawo) możemy wykorzystywać tagi pikselowe, sygnały nawigacyjne, przezroczyste GIFy oraz inne, podobne technologie.

Mogą być one wykorzystywane w związku z niektórymi kanałami AIG Digital Services oraz wiadomościami e-mail w formacie HTML, aby, między innymi, śledzić działania użytkowników AIG Digital Services i odbiorców wiadomości e-mail, mierzyć sukces naszych kampanii marketingowych i tworzyć statystyki dotyczące korzystania z AIG Digital Services i wskaźników odpowiedzi.

Możemy współpracować z usługodawcami oferującymi dostosowywanie reklam do zainteresowań użytkowników, aby dopasowywać, ukierunkowywać, umieszczać i sporządzać sprawozdania dotyczące wyświetlanych w sieci i aplikacjach mobilnych reklam AIG, w oparciu o informacje uzyskiwane podczas naszych interakcji z Państwem offline i online (nawiązywanych za pomocą dowolnego z należących do Państwa urządzeń) oraz te otrzymywane od podmiotów zewnętrznych. W tym celu usługodawcy ci mogą wykorzystywać pliki cookie, tagi pikselowe oraz inne technologie służące do gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania przez Państwa i innych użytkowników z AIG Digital Services oraz witryn internetowych i aplikacji mobilnych należących do podmiotów zewnętrznych. Mogą oni również wykorzystywać te technologie, a także zgromadzone przez siebie informacje na temat Państwa aktywności online, aby móc rozpoznawać Państwa dzięki używanym przez Państwa urządzeniom, takim jak telefon komórkowy czy laptop. Nasi usługodawcy mogą także łączyć dostarczane im przez nas dane osobowe z Państwa adresem IP i na jego podstawie prezentować Państwu w sieci reklamy AIG. Jeżeli nie chcą Państwo, żeby informacje na Państwa temat były wykorzystywane do tych celów, prosimy odwiedzić odpowiednie strony programu regulacyjnego pod adresem www.aboutads.info/choices/ lub www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, aby wycofać zgodę na wykorzystywanie tych informacji przez wyszukiwarkę internetową określonego urządzenia stacjonarnego lub mobilnego, z którego korzystają Państwo dokonując rezygnacji. Aby móc wycofywać zgody udzielone w związku z aplikacjami mobilnymi, prosimy pobrać aplikację AppChoices z witryny internetowej www.aboutads.info/appchoices.

Dzięki fizycznej lokalizacji

Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa (oraz w przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo – na podstawie Państwa zgody), możemy gromadzić informacje na temat fizycznej lokalizacji Państwa urządzenia elektronicznego, na przykład dzięki wykorzystaniu sygnałów satelitarnych, sygnałów wysyłanych przez nadajniki telefonii komórkowej lub sygnałów WiFi. Możemy wykorzystywać informacje na temat fizycznej lokalizacji Państwa urządzenia, aby dostarczać Państwu usługi i treści, które są dopasowane do Państwa potrzeb i lokalizacji, w której się Państwo znajdują.

Na podstawie Państwa preferencji dotyczących otrzymywania informacji marketingowych i obowiązującego prawa możemy również udostępniać naszym partnerom marketingowym fizyczną lokalizację Państwa urządzenia w połączeniu z informacjami na temat wyświetlanych przez Państwa reklam oraz innymi, gromadzonymi przez nas informacjami, aby mogli oni dostarczać Państwu bardziej dopasowane do Państwa potrzeb treści, jak również badać skuteczność kampanii reklamowych.

W niektórych przypadkach mogą Państwo być upoważnieni do zezwolenia bądź nie wyrażenia zgody na tego rodzaju wykorzystywanie lub udostępnianie informacji na temat lokalizacji Państwa urządzenia, lecz jeżeli zdecydują się Państwo nie wyrazić zgody na tego rodzaju wykorzystywanie lub udostępnianie tych informacji, my lub nasi partnerzy marketingowi możemy nie być w stanie dostarczać Państwu właściwych, dopasowanych do Państwa potrzeb usług i treści.

Dodatkowo możemy uzyskiwać dokładne informacje na temat geolokalizacji Państwa urządzenia, gdy posługują się Państwo naszymi aplikacjami mobilnymi w celu korzystania z usług związanych z podróżą lub innego rodzaju usług assistance. W związku ze świadczeniem przez nas usług związanych z podróżą i innego rodzaju usług assistance, możemy udostępniać naszym klientom i innym, współpracującym z nami podmiotom dokładne informacje na temat geolokalizacji Państwa urządzenia. Mogą Państwo cofnąć zezwolenie na gromadzenie i udostępnianie dokładnych informacji na temat geolokalizacji usuwając aplikację mobilną z Państwa urządzenia, cofając pozwolenie na uzyskiwanie przez aplikację mobilną dostępu do usług lokalizacyjnych poprzez system autoryzacji wykorzystywany przez system operacyjny Państwa urządzenia lub stosując się do wszelkich dodatkowych instrukcji dotyczących cofnięcia zezwolenia, które zawarte są w informacjach o ochronie prywatności dostępnych w ramach aplikacji mobilnej.

W niektórych okolicznościach, jeżeli w związku z informacjami na temat fizycznej lokalizacji możliwe jest ustalenie Państwa tożsamości, informacje te mogą przybrać rangę Danych osobowych. W takich przypadkach informacje na temat fizycznej lokalizacji będą traktowane jak Dane osobowe i będziemy posługiwać się nimi w sposób opisany we wcześniejszych częściach niniejszej Polityki prywatności.

Dzięki wykorzystaniu podanych przez Państwa informacji

Niektóre informacje (na przykład te dotyczące Państwa lokalizacji lub preferowanych sposobów kontaktu) są gromadzone, gdy dobrowolnie je Państwo podają. Jeżeli nie zostaną one połączone z Danymi osobowymi, samodzielnie nie umożliwiają one ustalenie Państwa tożsamości. 

Dzięki agregowaniu informacji

Możemy grupować ze sobą informacje w sposób uniemożliwiający powiązanie ich z konkretną osobą (tj. agregować) oraz informacje te wykorzystywać (możemy na przykład agregować informacje w celu obliczenia tego, jaki odsetek naszych użytkowników posiada określony numer kierunkowy telefonu).

Prosimy zauważyć, że w przypadkach, gdy dane na temat użytkownika i urządzenia nie są Danymi osobowymi, możemy je w dowolnym celu wykorzystywać i ujawniać w zakresie dozwolonym przepisami prawa. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas traktowania danych na temat użytkownika i urządzenia tak jak Danych osobowych lub gdy połączymy dane na temat użytkownika i urządzenia z pozwalającymi na ustalenie tożsamości Danymi osobowymi, wtedy, oprócz wymienionych w tej części sposobów wykorzystania, możemy wykorzystywać i udostępniać dane na temat użytkownika i urządzenia w związku z każdym z celów, w których wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe.

Streszczenie:

Pliki cookie są informacjami przechowywanymi bezpośrednio na urządzeniu, którym się Państwo posługują.

Nasza witryna internetowa wykorzystuje szereg plików cookie i technologii śledzenia aktywności użytkowników. Pliki cookie pozwalają nam między innymi zrozumieć zachowania użytkowników, usprawniać działanie naszej witryny internetowej i ukierunkowywać zamieszczane w Internecie reklamy.

Informacje szczegółowe:

Nasza witryna internetowa wykorzystuje następujące typy plików cookie:

Typ pliku cookie

Do czego służy

Jakie dane gromadzi

Do czego wykorzystujemy te dane

Geolokalizacyjne pliki cookie

 

Kiedy użytkownik po raz pierwszy odwiedza jedną z naszych witryn internetowych, na podstawie jego adresu IP odczytujemy wówczas jego lokalizację i wykorzystujemy tę informację, aby przewidzieć, którą z naszych witryn krajowych chce odwiedzić.

Ta metoda nie jest jednak całkowicie dokładna, więc gdy użytkownik przechodzi do konkretnej witryny krajowej, wykorzystujemy ten plik cookie do przechowywania informacji o wybranej witrynie, jak również informacji na temat języka, który został wybrany przez użytkownika w celu jej przeglądania.

Informacje na temat tego, którą witrynę krajową Państwo wyświetlali i jaki został wybrany do tego celu język.

 

Informacje te wykorzystujemy, aby zagwarantować, że przy kolejnej wizycie w AIG Digital Services nie będą Państwo musieli ponownie wybierać witryny krajowej i języka, gdyż zostaną Państwu wyświetlone opcje wybrane w trakcie ostatniej wizyty.

Pliki cookie Site catalyst (dostarczane przez Adobe)

 

Ten plik cookie pozwala nam gromadzić i analizować dane na temat tego, w jaki sposób odwiedzający trafiają na naszą witrynę, a następnie jak z niej korzystają.

Ten plik cookie jest umieszczany na urządzeniu odwiedzającego użytkownika jedynie tymczasowo.

Informacje związane z tym, w jaki sposób znaleźli się Państwo w naszej witrynie i jak z niej korzystali (np. jakie treści Państwo wyświetlali, jakich produktów poszukiwali i jakie kroki zostały podjęte w celu zakupu).

 

Informacje te wykorzystujemy, aby lepiej dostosować nasze witryny internetowe do spełniania potrzeb użytkowników i sprawić, że podawane w nich informacje są bardziej odpowiednie.

Dzięki nim możemy przeprowadzać anonimowe analizy statystyczne.

Pliki cookie DoubleClick

 

Jest to rodzaj plików cookie w formie śledzących pikseli, przechowywanych na urządzeniach użytkowników odwiedzających witryny internetowe – dzięki nim dowiadujemy się, czy odwiedzali już Państwo naszą witrynę.

Informacje o tym, że w przeszłości odwiedzili już Państwo jedną z naszych witryn internetowych.

 

Wykorzystujemy te pliki cookie, aby dowiedzieć się czy dany użytkownik odwiedzał już naszą witrynę, co pozwala nam wyświetlać odpowiedni baner reklamowy w witrynie internetowej należącej do sieci afiliacyjnej.

Jedną z firm zajmujących się reklamą, z której usług korzystamy jest Google, Inc., występująca pod nazwą handlową DoubleClick. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie DoubleClick lub by cofnąć zezwolenie na umieszczanie reklamowych plików cookie DoubleClick, prosimy odwiedzić: http://www.google.com/privacy/ads/.

Afiliacyjne pliki cookie

 

Jest to rodzaj plików cookie w formie śledzących pikseli, dzięki którym dowiadujemy się, którą z witryn sieci afiliacyjnej wykorzystali Państwo, aby znaleźć się w naszej witrynie.

Numer identyfikacyjny transakcji (dzięki któremu możliwe jest rozpoznanie witryny sieci afiliacyjnej, z której nastąpiło przekierowanie) i znacznik daty/czasu.

Informacje te wykorzystujemy, aby mieć pewność, że skutkujące sprzedażą odesłanie w ramach sieci afiliacyjnej jest przypisywane właściwemu członkowi sieci.

Pliki cookie Optimost

 

Optimost jest usługą oferowaną przez Hewlett-Packard i polega na analizie zachowań klientów w trakcie odwiedzania naszej witryny internetowej.

 

Ten plik cookie posiada przypisany anonimowy numer identyfikacyjny odwiedzającego (visitor ID), który jest generowany losowo w celu identyfikacji odwiedzającego i odróżnienia unikatowych i powracających użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane do analizy sposobu korzystania przez odwiedzających z naszych witryn internetowych, dzięki której możemy je testować i wprowadzać w nich ulepszenia.

Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Optimost, prosimy odwiedzić: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy.

Pliki cookie Oracle

 

Korzystamy z usług firmy Oracle (www.oracle.com) w celu umieszczania na stałe plików cookie w przeglądarkach użytkowników, którzy po raz pierwszy odwiedzają nasze strony internetowe.

Taki plik nie zostanie umieszczony w Państwa przeglądarce, jeżeli znajduje się już w niej plik cookie Oracle umieszczony tam w czasie korzystania przez Państwa z witryny internetowej podmiotu zewnętrznego.

Informacje na temat tego, że odwiedzili Państwo naszą witrynę po raz pierwszy oraz te, dotyczące Państwa aktywności w sieci.

Informacje dotyczące Państwa aktywności w naszych witrynach nie będą łączone z informacjami dotyczącymi Państwa aktywności w witrynach należących do podmiotów zewnętrznych, które również wykorzystują pliki cookie Oracle.

Informacje te pozwalają nam dowiedzieć się, z których ze znajdujących się w naszych witrynach internetowych stron korzystają bądź nie korzystają odwiedzający i dzięki temu zwiększać komfort ich użytkowania.

Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy zapoznać się z polityką prywatności firmy Oracle dostępną pod adresem www.oracle.com

SessionCam

 

Wykorzystujemy również SessionCam – usługę rejestrującą aktywność w witrynie internetowej.

SessionCam jest produktem opracowanym przez www.servicetick.com

 

Informacje dotyczące kliknięć myszką/ruchów, przewijania strony, tekstu wpisywanego w pola formularzy.

Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Nie są gromadzone dane bankowe ani informacje wrażliwe.

Gromadzone informacje są wykorzystywane w celu zwiększania użyteczności naszej witryny internetowej, a także przechowywane i wykorzystywane w celu sporządzania raportów zawierających dane zbiorcze i statystyczne.

Mogą Państwo odmówić zaakceptowania wykorzystywanych przez nas plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Jednakże, jeżeli nie zaakceptują Państwo wszystkich wykorzystywanych przez Witrynę internetową plików cookie, mogą Państwo doświadczać pewnych niedogodności w korzystaniu z Witryny internetowej i kilku innych produktów internetowych.

Oprócz wymienionych wyżej typów plików cookie, pliki te mogą być również umieszczane na Państwa urządzeniu elektronicznym, gdy otwierają Państwo wysyłane przez nas wiadomości e-mail. Wiadomości te są przez nas wykorzystywane do uzyskiwania informacji na temat skuteczności naszych reklam.

Streszczenie:

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub informacji bądź inne praktyki wszelkich podmiotów zewnętrznych, w tym wszelkich podmiotów zewnętrznych będących dostawcami jakichkolwiek witryn internetowych lub usług, do których łącza podane są w AIG Digital Services.

Informacje szczegółowe:

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk dotyczących prywatności lub informacji bądź innych praktyk wszelkich podmiotów zewnętrznych, w tym wszelkich podmiotów zewnętrznych będących dostawcami jakichkolwiek witryn internetowych lub usług, do których łącza podane są w AIG Digital Services, a nasza firma nie ponosi za te praktyki odpowiedzialności. Zamieszczenie w AIG Digital Services jakiegokolwiek łącza nie oznacza udzielenia przez nas ani firmy wchodzące w skład naszej grupy aprobaty dla strony bądź usługi, do której prowadzi dane łącze.

Prosimy zauważyć, że nie ponosimy odpowiedzialności za polityki i praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji (w tym praktyki dotyczące bezpieczeństwa informacji) innych firm takich jak Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® lub jakichkolwiek innych twórców lub dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, systemów operacyjnych, usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń elektronicznych, ani też za jakiekolwiek Dane osobowe ujawnione przez Państwa innym firmom za pośrednictwem lub w związku z AIG Digital Services.

Streszczenie:

Niniejsza Polityka prywatności po raz ostatni została zaktualizowana 25/03/2018. Możemy okresowo dokonywać weryfikacji tej polityki i wprowadzać do niej zmiany.

Informacje szczegółowe:

Niniejsza Polityka prywatności po raz ostatni została zaktualizowana 25/03/2018.

Regularnie dokonujemy weryfikacji niniejszej Polityki prywatności i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania do niej w dowolnym momencie zmian odzwierciedlających te zachodzące w naszej działalności biznesowej, wymogów prawnych oraz sposobu, w jaki przetwarzamy Dane osobowe. Aktualizacje będą przez nas publikowane w niniejszej witrynie internetowej, a w stosownych przypadkach powiadomimy o wszelkich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.