Miło jest nam poinformować Państwa, że 1 grudnia 2018 roku dwie nowe spółki AIG rozpoczęły działalności w Europie. Są nimi American International Group UK Limited (AIG UK) z siedzibą w Londynie i AIG Europe S.A. (AESA) z siedzibą w Luksemburgu. Restrukturyzacja została przeprowadzona poprzez przeniesienie działalności ubezpieczeniowej z AIG Europe Limited (AEL) do AIG UK i do AESA oraz poprzez transgraniczne przekształcenie AEL w AESA. Restrukturyzacja została zatwierdzona przez Wysoki Trybunał Anglii i Walii 25 października 2018 roku.

Prowadzenie działalności poprzez dwie spółki pozwoli nam zaspokoić potrzeby naszych klientów oraz gwarantuje im bezpieczeństwo po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Niniejsza strona internetowa została utworzona przed przeniesieniem działalności ubezpieczeniowej pomiędzy spółkami w celu przekazywania informacji o restrukturyzacji, która zakończyła się 1 grudnia 2018 roku. W celu uzyskania dalszych informacji o restrukturyzacji prosimy o skorzystanie z poniższych linków. 

Proszę kliknąć, aby uzyskać informacje o Sposobie Świadczenia Usług przez AIG.

Informacje dotyczące Brexitu

AIG prowadzi obecnie działalność w Europie poprzez jeden podmiot prawny: AIG Europe Limited (AEL), będący brytyjskim ubezpieczycielem z oddziałami w całej Europie.  Przeprowadzamy restrukturyzację AEL w odpowiedzi na decyzję Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej (co powszechnie nazywa się „Brexitem”). Restrukturyzację wdrażamy w celu zapewnienia, że po Brexicie będziemy mogli w dalszym ciągu obsługiwać ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii i w całej Europie.

Przedstawiamy tutaj:

Kontekst

  • W marcu 2017 r. ogłosiliśmy podjęcie ważnej decyzji o powołaniu nowego europejskiego ubezpieczyciela z siedzibą w Luksemburgu.  Od grudnia 2018 r. AIG chce prowadzić działalność ubezpieczeniową w Europie poprzez dwie spółki – jedną w Wielkiej Brytanii, zajmującą się działalnością w Wielkiej Brytanii i jedną w Luksemburgu, zajmującą się działalnością w EOG i Szwajcarii, z oddziałami w całym EOG i Szwajcarii.
  • W ramach restrukturyzacji AIG przeniesie całą aktualną działalność ubezpieczeniową AEL w Wielkiej Brytanii do nowego brytyjskiego ubezpieczyciela, a aktualną europejską działalność AEL do nowej spółki luksemburskiej. 
  • Proponowana restrukturyzacja odbędzie się poprzez procedurę prawną stanowiącą połączenie przeniesienia działalności ubezpieczeniowej (określanego mianem Przeniesienia zgodnie z Częścią VII) i transgranicznego połączenia, na co trzeba uzyskać zgodę organów regulacyjnych i sądowych.  Począwszy od kwietnia 2018 r. będziemy kierować do ubezpieczonych, osób zgłaszających szkodę, brokerów i innych zainteresowanych osób pisma przedstawiające szczegóły proponowanej restrukturyzacji i jej możliwe oddziaływanie na te osoby.
  • Po restrukturyzacji AIG będzie posiadać jeden podmiot w Wielkiej Brytanii, prowadzący działalność w Wielkiej Brytanii i jeden w Luksemburgu, prowadzący działalność w państwach EOG i Szwajcarii za pośrednictwem sieci oddziałów

Zachęcamy do ponownego odwiedzania tej witryny, gdyż dodatkowe informacje będą się tu pojawiać w miarę postępów realizacji naszego planu restrukturyzacyjnego  Odpowiedzi na często zadawane pytania umożliwią lepsze zrozumienie naszych planów.

Często zadawane pytania (FAQ)

AIG prowadzi obecnie działalność w Europie za pośrednictwem AIG Europe Limited (AEL), towarzystwa ubezpieczeniowego zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii (UK), posiadającego upoważnienie Urzędu Regulacji Ostrożnościowej (Prudential Regulation Authority, PRA), dla którego właściwymi organami regulacyjnymi są PRA i Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA). Proponujemy przeniesienie całej działalności ubezpieczeniowej AEL do dwóch zatwierdzanych nowych towarzystw ubezpieczeniowych w ramach grupy AIG (Proponowane przeniesienie). Dwa nowo zatwierdzone towarzystwa ubezpieczeniowe to American International Group UK Limited (AIG UK) i AIG Europe SA (AIG Europe). Cała działalność ubezpieczeniowa AEL związana z Wielką Brytanią zostanie przeniesiona do AIG UK zaś cała działalność ubezpieczeniowa AEL związana z Europą zostanie przeniesiona do AIG Europe.

Proponowane przeniesienie stanowi część restrukturyzacji wdrażanej przez grupę AIG w odpowiedzi na decyzję obywateli Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej (UE) (określane potocznie jako „Brexit”). Proces Brexitu doprowadzi do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE dnia 29 marca 2019 r. Prowadzimy Proponowane przeniesienie w ramach szerszej restrukturyzacji, aby zapewnić, że będziemy mogli kontynuować obsługę obecnych ubezpieczonych oraz oferować nowe ubezpieczenia w Europie po Brexicie.

Proponowane przeniesienie zostanie przeprowadzone w drodze jednoczesnego przeniesienia działalności ubezpieczeniowej na mocy Części VII Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) i transgranicznego połączenia na mocy europejskiej dyrektywy w sprawie transgranicznego łączenia spółek kapitałowych (Połączenie). Dodatkowe informacje dotyczące procedury prawnej zostaną przedstawione w marcu 2018 r.

Przewidujemy, że Proponowane przeniesienie wejdzie w życie 1 grudnia 2018 r. Począwszy od kwietnia 2018 r. będziemy kontaktować się z ubezpieczonymi, osobami zgłaszającymi szkodę oraz innymi zainteresowanymi osobami w celu przedstawienia im dodatkowych informacji dotyczących Proponowanego przeniesienia, szczegółowych informacji dotyczących sposobu zgłaszania uwag lub pytań oraz praw przysługujących im w przypadku gdy stwierdzą, że Proponowane przeniesienie może mieć na nie niekorzystny wpływ.

Decyzję o zlokalizowaniu swojej nowej europejskiej siedziby w Luksemburgu AIG podjęła z szeregu przyczyn, po dokładnym rozpatrzeniu możliwych lokalizacji. Większość działalności prowadzonej przez nasz podmiot w Luksemburgu będzie dotyczyła Europy kontynentalnej, zaś położenie geograficzne Luksemburga w sercu europejskiego rynku będzie korzyścią. Luksemburg jest jednym z głównych członków Unii Europejskiej, jego gospodarka jest stabilna, ma doświadczonego i cieszącego się bardzo dużym poważaniem regulatora rynku ubezpieczeniowego i ogólnie stanowi ważny ośrodek usług finansowych. AIG Europe będzie podlegać ramom nakreślonym przez dyrektywę Solvency II w kształcie wdrożonym w Luksemburgu, co zapewnia ubezpieczonym wysoki poziom ochrony

AIG Europe jest zarejestrowana w Luksemburgu i będzie miała siedzibę w mieście Luksemburg. Podmiot ten będzie podlegał ubezpieczeniowemu organowi regulacyjnemu Luksemburga, Commissariat aux Assurances (CAA). Podmiot ten to spółka z Grupy AIG, która będzie prowadzić działalność jako nowe europejskie towarzystwo ubezpieczeniowe z Grupy AIG, oferując produkty i rozwiązania ubezpieczeniowe w całej Europie kontynentalnej, tak jak dotychczas AEL. Specjalistyczne usługi ubezpieczeniowe i likwidacja szkód będą w dalszym ciągu realizowane przez te same zespoły co obecnie, a nasze dane kontaktowe pozostaną bez zmian.

Tak. Proponowane przeniesienie dotyczy wszystkich polis AEL (w tym polis w Wielkiej Brytanii, EOG i na całym świecie). Jeśli Wysoki Trybunał Anglii i Walii (Wysoki Trybunał) zatwierdzi Proponowane przeniesienie, jego decyzja będzie wiążąca dla wszystkich ubezpieczonych z mocy prawa Anglii i będzie uznawana we wszystkich innych jurysdykcjach EOG.

Prawne i regulacyjne ramy dotyczące Proponowanego przeniesienia mają na celu zapewnienie między innymi, że interesy ubezpieczonych są zabezpieczone, a poziom zabezpieczenia wszystkich grup ubezpieczonych przez AEL i osiągane przez nich korzyści nie ulegną znaczącemu pogorszeniu. W ramach Proponowanego przeniesienia interesy wszystkich naszych ubezpieczonych są chronione poprzez proces szczegółowego badania, obejmującego :

  • wyznaczenie Niezależnego eksperta, który ma przygotować sprawozdanie dla Wysokiego Trybunału dotyczące prawdopodobnych następstw Proponowanego przeniesienia dla ubezpieczonych;
  • umożliwienie ubezpieczonym i zainteresowanym podmiotom zgłaszanie sprzeciwu lub obaw dotyczących Proponowanego przeniesienia, do Wysokiego Trybunału albo do AIG, po czym zgłoszone obawy będą przedstawione PRA, FCA, Niezależnemu ekspertowi i Wysokiemu Trybunałowi;
  • ścisłe konsultacje z PRA i FCA, które również sporządzą dla Wysokiego Trybunału sprawozdanie dotyczące Proponowanego przeniesienia;
  • zatwierdzenie Proponowanego przeniesienia przez Wysoki Trybunał.

Uważnie obserwujemy rozwój wydarzeń politycznych i weźmiemy je pod uwagę, jeżeli znany będzie pewniejszy harmonogram i struktura przyszłych stosunków Wielkiej Brytanii z Europą.  Obecnie naszym priorytetem jest zapewnienie, że będziemy mogli kontynuować obsługę obecnych ubezpieczonych oraz prowadzić nową działalność ubezpieczeniową w Europie po Brexicie.  W związku z tym nie planujemy obecnie żadnych zmian w naszych planach restrukturyzacji.