Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla klientów indywidualnych

Biuro Obsługi Klienta AIG

Masz pytanie w sprawie posiadanej polisy, chcesz się dowiedzieć więcej o naszych ubezpieczeniach?

 

bok@colonnade.pl
+48 22 545 85 15

Odwołanie od decyzji w sprawie zgłoszonej szkody

Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją dotyczącą zgłoszonego roszczenia, odwołanie możesz zgłosić:

a) Colonnade Insurance S.A. (w imieniu AIG Europe S.A.), ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkody@colonnade.pl

Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki standard usług. Jeśli będziesz miał uwagi, co do naszych usług, reklamację możesz zgłosić:
a) Colonnade Insurance S.A. (w imieniu AIG Europe S.A.), ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa.

b) telefonicznie pod numerem telefonu 22 545 85 15 albo ustnie do protokołu podczas wizyty w naszej siedzibie pod adresem w Warszawie, ul. Prosta 67 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@colonnade.pl
Odpowiedź na Twoją reklamację prześlemy pisemnie w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, o których zostaniesz poinformowany odrębnym pismem, rozpatrzymy reklamację w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację może być przesłana pocztą elektroniczną, o ile zgłaszający reklamację o to poprosił i wskazał adres e-mail. Aby ułatwić nam odpowiedź na reklamację, prosimy podać numer posiadanej polisy lub zgłoszonego roszczenia, jak również imię i nazwisko.

Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją, możesz zwrócić się do:
a) Rzecznika Finansowego
b) Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad działalnością Ubezpieczyciela
c) Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów

Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją, możesz także wnieść powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia. Możesz je wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby pozostałych ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia, a w przypadku roszczeń spadkobierców Ubezpieczonego – przed sąd właściwy dla nich. Roszczenia z umów ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

W związku z faktem, że AIG Europe S.A. jest zakładem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu, w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących niniejszej Umowy Ubezpieczenia oprócz możliwości skorzystania z procedury składania skarg określonej powyżej ma Pan/Pani również możliwość skorzystania z usług organów mediacyjnych w Luksemburgu. Dane kontaktowe luksemburskich organów mediacyjnych są dostępne na stronie internetowej AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu

 

reklamacje@colonnade.pl
+48 22 545 85 15