Skip Navigation?
 


Poniżej znajdziesz definicje niektórych pojęć używanych w opisach i warunkach naszych ubezpieczeń turystycznych, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania.

Amatorskie uprawianie sportu – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka. 

Amatorskie nurkowanie – niezawodowe i niewyczynowe nurkowanie z aparatem oddechowym (akwalungiem) maksymalnie do 18 metrów głębokości. 

Dokument ubezpieczenia – polisa, karta Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych, certyfikat lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Rodzina – rodzice/rodzic, prawni opiekunowie/opiekun podróżujący wraz z dzieckiem/dziećmi, w tym również dzieckiem/dziećmi przysposobionymi, a także inne osoby dorosłe podróżujące wspólnie z dzieckiem/dziećmi, pod warunkiem że istnieje bliskie pokrewieństwo między dziećmi i podróżującymi osobami dorosłymi. 

Sporty ekstremalne – sporty uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, za które uważa się sporty powietrzne, sztuki walki, sporty obronne, skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, sporty motorowe (z wyjątkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (z wyjątkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówką), a także uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyżej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego. 

Choroba przewlekła – choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe lub nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia.

Strefy geograficzne – Europa – kontynent europejski na zachód od gór Ural wraz z przyległymi wyspami, a także kraje pozaeuropejskie sąsiadujące z Morzem Śródziemnym (z wyłączeniem Algierii, Izraela, oraz Libii, które to należą do strefy Świat).

Strefy geograficzne – Świat – cały świat z wyjątkiem podróży do, przez lub na terytorium następujących krajów: Kuby, Iranu, Syrii, Sudanu, Korei Północnej oraz Krymu.

Nie. Aby skorzystać z działającej 24 godziny na dobę pomocy w razie nagłych wypadków potrzebny jest numer polisy oraz numer telefonu do centrum pomocy medycznej +48 22 211 98 72
Aby ochrona ubezpieczeniowa była udzielana nie trzeba mieć przy sobie dowodu jej zakupu, jednak niektóre podmioty świadczące pomoc medyczną za granicą mogą poprosić o okazanie polisy. 

Tak. Aby poznać pełną listę wyłączeń i ograniczeń, prosimy o zapoznanie się z wyłączeniami w Ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Tak. Polisa zapewnia ochronę podczas amatorskiego nurkowania do głębokości 18 metrów. W sytuacji, kiedy planujemy nurkowanie na większych głębokościach konieczny jest wariant Złoty lub Platynowy. Warianty te zawierają ochronę od kosztów leczenia wynikających z uprawiania sportów ekstremalnych.

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego i ubezpieczenia sprzętu sportowego ochrona rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy RP, lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego, przy wyjeździe, nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki.
Ochrona kończy się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy RP, lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego, przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym na polisie, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

W zakresie ubezpieczenia opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego ochrona rozpoczyna się w przypadku ponad 4 godzinnego opóźnienia bagażu licząc od momentu, gdy Ubezpieczony dotrze do miejsca przeznaczenia. Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową wyłącznie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku opóźnienia lotu ochrona rozpoczyna się w przypadku ponad 4 godzinnego opóźnienia lotu licząc od daty i godziny wskazanej na bilecie lotniczym. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest wyłącznie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego.

W przypadku kosztów rezygnacji z uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej ochrona rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy się w chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej.
W przypadku kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej ochrona rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia imprezy, a kończy się w przedostatnim dniu imprezy turystycznej.
W przypadku kosztów rezygnacji z biletu lotniczego ochrona rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy wraz z godziną odlotu oznaczoną na bilecie.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zawsze kończy się:
1) wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia
2) wraz z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia (zgodnie z zapisami na polisie).

Tak. Polisa nie obejmuje podróży po, bądź przez, terytorium następujących krajów: Kuby, Iranu, Syrii, Sudanu, Korei Północnej oraz Krymu.

Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub też wcześniejszego z niej powrotu może być zawarta najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu rezerwacji imprezy turystycznej i wpłaty części lub całości opłaty (zaliczki).

Tak, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych polis przedłużając tym samym okres ochrony podczas wyjazdu zagranicznego. Ważne jest jednak, żeby kolejne polisy wykupywane były w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa aktywna będzie dopiero po okresie 5 dniowej karencji.

Nie zawsze. Koszty rezygnacji zwracane są jedynie z powodu zdarzeń opisanych poniżej. Zwracamy koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z odwołaniem lub wcześniejszym powrotem z imprezy, w razie:
1) nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową hospitalizacją Ubezpieczonego lub powodującego znaczne ograniczenia samodzielności ruchowej Ubezpieczonego,
2) nagłej ciężkiej choroby Ubezpieczonego, wymagającej natychmiastowej hospitalizacji i nierokującej wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu turystycznego Ubezpieczonego,
3) nagłej ciężkiej choroby lub nieszczęśliwego wypadku członka rodziny Ubezpieczonego, wymagającej natychmiastowej hospitalizacji i nierokującej wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu turystycznego Ubezpieczonego lub wymagającej obecności Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego,
4) zgonu Ubezpieczonego lub członka jego rodziny,
5) poważnego zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego powstałego w wyniku działania ognia, katastrof naturalnych lub będącego następstwem przestępstwa, powodującego konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego.

W przypadku zajścia szkody Ubezpieczony powinien skontaktować się z Centrum Alarmowym AIG (+48 22 211 98 72), które zorganizuje niezbędną pomoc oraz poinformuje o dalszym postępowaniu.
Centrum czynne jest całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Konsultant oddzwania do Ubezpieczonego i wskazuje miejsce wizyty lekarskiej. Wizyta ta jest zorganizowana bezgotówkowo.
Natomiast, jeżeli Ubezpieczony sam pójdzie do lekarza, wówczas powinien zapłacić za wizytę i wziąć fakturę i opis medyczny (diagnoza lekarska). Po powrocie do Polski należy przesłać oryginał faktury oraz diagnozę do Działu Likwidacji Szkód AIG, aby na tej podstawie otrzymać zwrot poniesionych kosztów.

Tak. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę ubezpieczeniową tylko osobom będącym obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej lub rezydentami mieszkającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej więc ochrona ubezpieczeniowa jest nie ważna w przypadku osób niebędących rezydentami bądź obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.

Tak. Pokrywamy koszty leczenia związane z zachorowaniem na wszelkiego rodzaju choroby tropikalne, pod warunkiem, że Ubezpieczony został poddany wszystkim obowiązkowym szczepieniom. O wymagane szczepienia najlepiej zapytać w ambasadzie kraju, do którego Ubezpieczony się udaje. Istotne są szczepienia obowiązkowe, a nie zalecane (te nie są konieczne).

Najważniejsze informacje na polisie to imię, nazwisko oraz data urodzenia Ubezpieczonego. 
Dane te służą do weryfikacji polisy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie nagłe zachorowania, które miały miejsce w trakcie trwania polisy. 
Dodatkowo, osobom cierpiącym na choroby przewlekłe, sugerujmy zakupić ubezpieczenie z rozszerzeniem o zaostrzenie się chorób przewlekłych (wariant złoty lub platynowy).

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć usługi najwyższej jakości. Jednocześnie informujemy, że każdemu Ubezpieczonemu przysługuje prawo składania reklamacji. 

W sprawach związanych ze sprzedażą ubezpieczenia: 

Dział Obsługi Klienta AIG 

ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa 
Tel.: + 48 22 528 51 00 
E-mail: reklamacje@aig.com

W kwestiach związanych z likwidacją szkód: 

Dział Likwidacji Szkód AIG 

ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa 
Tel.: + 48 22 211 98 72 
E-mail: szkodyaig@aig.com

Aby pomóc nam szybko ustosunkować się do Państwa uwag, prosimy o podanie numeru polisy oraz nazwiska osoby ubezpieczonej

Jeżeli sposób rozpatrzenia reklamacji zostanie uznany za niezadowalający, Ubezpieczonemu przysługuje prawo zgłoszenia sprawy do: 
Komisja Nadzoru Finansowego 
Plac Powstańców Warszawy 1 
00-950 Warszawa 
Tel.: +48 22 332 66 00 lub +48 22 332 66 01 
Faks: +48 22 332 66 02 
E-mail: knf@knf.gov.pl