Skip Navigation?
 

Informacja dotycząca obsługi istniejących polis AIG

Informujemy, że począwszy od dnia 1 lipca 2017 r., AIG rozpoczęło strategiczną współpracę z Colonnade Insurance S.A. w celu zarządzania umowami ubezpieczenia zawartymi przez AIG Sp. z o.o. Oddział w Polsce. W ramach tej współpracy cały dotychczasowy zespół pracowników Oddziału AIG został przeniesiony do polskiego Oddziału Colonnade Insurance S.A. w celu zapewnienia ciągłości obsługi Państwa polis.

Powyższe nie powoduje żadnych zmian w istniejących umowach ubezpieczenia i AIG, do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umów, będzie zapewniać wynikającą z nich ochronę ubezpieczeniową. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy dotyczącej Państwa polisy ubezpieczeniowej, prosimy o kontakt z zespołem Colonnade.

W sprawie zmiany adresu, zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub podobnej zmiany prosimy o kontakt z: info@colonnade.pl
W sprawie zgłoszenia nowej szkody prosimy o kontakt z: szkody@colonnade.pl
W sprawach dotyczących szkody już uprzednio zgłoszonej do AIG prosimy o kontakt z: szkody@colonnade.pl

Informacja dotycząca programów międzynarodowych AIG

Wsparcie i obsługa światowych programów ubezpieczeniowych AIG prowadzonych w Polsce, zapewnione są przez polski Oddział Colonnade Insurance S.A., strategicznego partnera międzynarodowego. W celu otrzymania informacji o światowych programach ubezpieczeniowych AIG prosimy o kontakt z: hanna.kozlowska@colonnade.pl

Informacja dotycząca odnowienia umów ubezpieczenia

AIG zaprzestało oferowania odnowień swoich ubezpieczeń na rynku polskim. Jednocześnie AIG i firma Colonnade podjęły współpracę, której celem jest zapewnienie Klientom AIG utrzymania standardu ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczeń oferowanych przez Colonnade. Jeśli są Państwo zainteresowani odnowieniem umowy ubezpieczenia w Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, prosimy o odwiedzenie strony www.colonnade.pl

Informacja w sprawie nowych umów ubezpieczenia

Informujemy, że AIG zaprzestało oferowania nowych ubezpieczeń na rynku polskim. Jednocześnie AIG i firma Colonnade podjęły współpracę, której celem jest zapewnienie Klientom AIG utrzymania standardu ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczeń oferowanych przez Colonnade.
Jeśli są Państwo zainteresowani zawarciem nowej umowy ubezpieczenia z Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, prosimy o odwiedzenie strony www.colonnade.pl

Important Information

For existing AIG policies:
Please note that effective 1st July 2017, AIG entered into a strategic partnership with Colonnade Insurance S.A. to manage existing policies for AIG’s Poland Branch. As part of this move, the previous AIG team now forms part of Colonnade Insurance and will provide you with continuity of service.
There is no change to existing policies, and your existing cover continues to be provided by AIG until the expiry of your policy. Should you require assistance regarding your current policy please contact the team at Colonnade on:
For amendments to your policy, such as changing address or amending the cover provided please contact: info@colonnade.pl
For new claims relating to your existing policy, please contact: szkody@colonnade.pl
For claims already registered relating to your existing policy, please contact: szkody@colonnade.pl

For renewal of existing cover:
AIG is no longer offering renewal of existing  policies in the general market in Poland.
AIG and Colonnade have engaged in cooperation to ensure AIG Clients receive the same standard of insurance cover in insurance products offered by Colonnade. If you are interested in renewing your insurance contract at Colonnade Insurance S.A. Poland Branch, please visit their website at: www.colonnade.pl

For new business enquiries:
AIG is no longer offering new policies in the general market in Poland.
AIG and Colonnade have engaged in cooperation to ensure AIG Clients receive the same standard of insurance cover in insurance products offered by Colonnade.
Should you wish to contact Colonnade Insurance S.A. Poland Branch to discuss your new business requirements, please visit their website at: www.colonnade.pl

For AIG global programs:
The Polish branch of Colonnade Insurance S.A., a strategic international partner, provides support for and handles AIG global insurance programs managed in Poland. To learn more about AIG global insurance programs please contact hanna.kozlowska@colonnade.pl

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).