Grupowe ubezpieczenia NNW

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w ciągu 30 dni od daty jego wystąpienia, złóż wniosek o wypłatę odszkodowania oraz następujące dokumenty: 

a) formularz wniosku Ubezpieczyciela,
b) zaświadczenie lekarskie określające rodzaj i stopień wszystkich obrażeń lub chorób oraz ich dokładną diagnozę,
c) w przypadku wniosku o zwrot kosztów leczenia – oryginały wszystkich faktur i rachunków umożliwiających Ubezpieczycielowi określenie łącznej kwoty kosztów medycznych i innych poniesionych przez Osobę ubezpieczoną,
d) w przypadku śmierci – akt zgonu i dokumenty prawne stwierdzające tożsamość Beneficjentów,
e) raport policyjny lub wszelkie inne urzędowe raporty, jeżeli są dostępne,
f) w zależności od przypadku – dodatkowe informacje. 

Ubezpieczenia dla szkół

W razie wypadku pobierz formularz, wypełnij go a następnie:
zeskanowany formularz oraz zeskanowaną dokumentację (wykaz dokumentów został wskazany w formularzu) wyślij e-mailem na adres szkodyaig@aig.com lub pocztą na adres
AIG Europe Limited, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.
Zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy przesłać w formie listu poleconego na adres AIG.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych - opóźnienie lub odwołanie lotu

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w ciągu 30 dni od daty jego wystąpienia, złóż wniosek o wypłatę odszkodowania oraz następujące dokumenty: 

a) formularz wniosku Ubezpieczyciela,
b) raport policyjny lub wszelkie inne urzędowe raporty, jeżeli są dostępne,
c) w zależności od przypadku – dodatkowe informacje.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych - koszty leczenia

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w ciągu 30 dni od daty jego wystąpienia, złóż wniosek o wypłatę odszkodowania oraz następujące dokumenty: 

a) formularz wniosku Ubezpieczyciela,
b) zaświadczenie lekarskie określające rodzaj i stopień wszystkich obrażeń lub chorób oraz ich dokładną diagnozę,
c) oryginały wszystkich faktur i rachunków umożliwiających Ubezpieczycielowi określenie łącznej kwoty kosztów medycznych i innych poniesionych przez Osobę ubezpieczoną,
d) w przypadku śmierci – akt zgonu i dokumenty prawne stwierdzające tożsamość Beneficjentów,
e) raport policyjny lub wszelkie inne urzędowe raporty, jeżeli są dostępne,
f) w zależności od przypadku – dodatkowe informacje. 

W przypadku gdy Osoba ubezpieczona wymaga leczenia w wyniku uszkodzenia ciała lub choroby, prosimy o pilny kontakt pod podany obok numer telefonu.

+48 22 211 98 72

+48 22 205 50 11

AHTravelClaimsPoland@AIG.com

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych - mienie osobiste

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w ciągu 30 dni od daty jego wystąpienia, złóż wniosek o wypłatę odszkodowania oraz następujące dokumenty: 

a) formularz wniosku Ubezpieczyciela,
b) raport policyjny lub wszelkie inne urzędowe raporty, jeżeli są dostępne,
c) w zależności od przypadku – dodatkowe informacje. 

OC dla firm - roszczenie osób trzecich

W razie zajścia szkody, wypełnij znajdujący się obok fomularz i prześlij go na podany numer faksu.

+48 22 258 51 00

+48 22 528 52 52

OC komunikacyjne dla firm

W razie zajścia szkody, wypełnij formularz i prześlij do nas.

 

+48 22 568 98 06

+48 22 528 52 52

Ubezpieczenia majątkowe dla firm

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, wypelnij formularz i przeslij go do nas faksem.

W przypadku zaistnienia zdarzenia mogącego powodować wystąpienie szkody, niezwłocznie powiadom tym przedstawicieli AIG.

+48 22 528 51 00

+48 22 528 52 52

Ubezpieczenia lotnicze

+48 22 528 51 00

NNW dla klientów indywidualnych

Jeśli chcesz zgłosić szkodę z polisy „Ty i twoja rodzina”, „Plaster+” lub „Aktywni w życiu” wypełnij formularz zgłoszenia Szkody NNW i wyślij do nas pocztą na wskazany wyżej adres.

W razie pytań, zadzwoń.

+48 22 545 85 50

szkodyaig@aig.com

Diagnoza choroby nowotworowej

Jeśli chcesz zgłosić szkodę z polisy „Triumf” lub „Szansa” wypełnij formularz Diagnoza choroby i wyślij go do nas pocztą na wskazany wyżej adres.

W razie pytań, zadzwoń.

Ubezpieczenie Bezpieczne Wnętrze - wnętrze mieszkania

Przed wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta AIG pod numerem telefonu +48 22 545 85 50, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Jednocześnie prosimy o dołączenie do wypełnionego formularza dokumentów wskazanych przez pracownika BOK.

Aby zgłosić szkodę z tytułu ubezpieczenia Bezpieczne Wnętrze (wyposażenie mieszkania/domu) wypełnij znajdujący sie obok formularz. Prześlij go do nas, wraz z załacznikami, faksem, mailem lub pocztą.

+ 48 22 545 85 50

+48 22 528 52 54

szkodyaig@aig.com

Ubezpieczenie MultiGwarancja - usterka lub roszczenie

Aby zgłosić szkodę, wypełnij formularz MultiGwarancja i prześlij go do nas faksem, mailem lub pocztą.

W celu uzyskania informacji dotyczących procesu likwidacji szkody prosimy o kontakt pod numerem + 48 22 528 51 39 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

+ 48 22 528 51 39

+48 22 528 52 54

szkodyaig@aig.com

Ubezpieczenie Bezpieczne Wnętrze - roszczenia osób trzecich

W razie zajścia szkody wypełnij znajdujący się obok formularz. Przed jego wypełnieniem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta AIG pod numerem telefonu +48 22 545 85 50, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. 

Fomularz prześlij do nas faksem, mailem lub pocztą.

+48 22 545 85 50

+ 48 22 528 52 54

szkodyaig@aig.com

Ubezpieczenie turystyczne. Roszczenie NNW.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków – uszczerbek

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, osoba poszkodowana powinna skontaktować się z Centrum Alarmowym AIG, a następnie dostarczyć AIG następujące dokumenty: 
a) formularz zgłoszenia szkody,
b) kopię pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, w tym zaświadczenie o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, 
c) raport policji (jeśli dotyczy), 
d) kopię certyfikatu ubezpieczenia (polisy). 

+48 22 211 98 72

+48 22 205 50 11

AHTravelClaimsPoland@AIG.com

Ubezpieczenie turystyczne. Koszty leczenia.

W razie zajścia zdarzenia przed podjęciem jakichkolwiek działań powinieneś w pierwszej kolejności skontaktowac się z nami - Centrum Alarmowym AIG +48 22 211 98 72.

Następnie, jeśli poniosłeś koszty leczenia podczas pobytu za granicą, prosimy o dostarczenie wymienionych dokumentów: 

a) formularz zgłoszenia szkody, 
b) zaświadczenie lekarskie określające charakter zachorowania oraz opis podjętego leczenia, 
c) oryginały wszystkich faktur, paragonów lub rachunków umożliwiających nam określenie łącznej kwoty kosztów medycznych i innych poniesionych przez osobę ubezpieczoną. 

 

+48 22 211 98 72

+48 22 205 50 11

AHTravelClaimsPoland@AIG.com

Ubezpieczenie turystyczne. Rezygnacja z lotu, noclegu lub imprezy turystycznej.

O fakcie rezygnacji z biletu lotniczego lub rezygnacji z noclegów powiadom nas na piśmie w ciągu 7 dni od daty ich zaistnienia.

Należy wówczas dostarczyć:
a) formularz zgłoszenia szkody,
b) blankiet biletu lotniczego (lub wydruk biletu elektronicznego),
c) umowę rezerwacji noclegów,
d) oświadczenie o złożonej rezygnacji z biletu lotniczego lub rezygnacji z noclegów poświadczone przez organizatora imprezy,
e) zaświadczenie organizatora imprezy o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji z biletu lotniczego lub z tytułu rezygnacji z noclegów,
f) dokumentację potwierdzającą zaistnienie okoliczności skutkujących koniecznością rezygnacji z biletu lotniczego, a w szczególności:
• dokumentację medyczną
• kopię aktu zgonu i kopię karty zgonu, w przypadku śmierci,
• zaświadczenie z Policji potwierdzające wystąpienie szkody na mieniu,
• zaświadczenie z Policji w przypadku kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży,
• zaświadczenie z Policji w przypadku kradzieży albo pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego,
• zaświadczenie miejscowych władz stwierdzające wystąpienie zdarzeń losowych.

W razie innych zdarzeń postępowanie odbywa się zgodnie z zapisami w Ogólnych warunkach ubezpieczenia podróżnego.

+48 22 211 98 72

+48 22 205 50 11

AHTravelClaimsPoland@AIG.com

Ubezpieczenie turystyczne. Opóźnienie lotu, utrata bagażu.

O fakcie opóźnienia lotu, opóźnienia bagażu lub utraty bagażu powiadom nas na piśmie w ciągu 7 dni od daty ich zaistnienia. 

Należy wówczas dostarczyć: 
a) formularz zgłoszenia szkody, 
b) oryginalne bilety lub kwity bagażowe,
c) dokumentację potwierdzającą opóźnienie lotu, utratę lub uszkodzenie bagażu,
d) spis uszkodzonych lub utraconych przedmiotów,
e) odpowiedź od przewoźnika, w jakiej wysokości zostało uznane roszczenie,
f) oryginały rachunków za naprawę uszkodzonego bagażu,
g) oryginały rachunków za zakup przedmiotów pierwszej potrzeby, rezerwację dodatkowego noclegu,
h) wszelkie oryginalne dokumenty oraz infomacje niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia.

W razie innych zdarzeń postępowanie odbywa się zgodnie z zapisami w Ogólnych warunkach ubezpieczenia podróżnego.

+48 22 211 98 72

+48 22 205 50 11

AHTravelClaimsPoland@AIG.com

Ubezpieczenia korporacyjne - likwidacja szkód

W przypadku zaistnienia szkody lub zdarzenia mogącego powodować jej wystąpienie, należy niezwłocznie powiadomić o tym przedstawicieli AIG.

+48 22 528 51 00

szkodyaig@aig.com