Skip Navigation?
 

O produkcie

Celem jest ubezpieczenie mienia przewożonego w transporcie – zarówno krajowym, jak i międzynarodowym – samochodowym, morskim, lotniczym, kolejowym i środkami żeglugi śródlądowej. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, określonej w umowie ubezpieczenia, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności – wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym składowaniem mienia podczas zwykłego przebiegu transportu. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami lub umową ponosi on ryzyko przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia podczas transportu.
Ubezpieczone mienie w transporcie może być przewożone własnymi środkami transportu Ubezpieczającego (transport własny) lub środkami transportu obcego przez przewoźnika zawodowego, na podstawie listu przewozowego (transport obcy).

Adresaci ubezpieczenia

Ubezpieczenie jest skierowane do właścicieli ładunku podczas transportu – zgodnie z ustaleniami kontraktowymi dotyczącymi przejścia ryzyka – producentów, handlowców oraz usługodawców. Beneficjentami tego produktu w formie ubezpieczenia na rzecz osób trzecich mogą być również spedytorzy i operatorzy logistyczni - Shippers' Interest.

Zalety i zakres

Cechy produktu i korzyści

  • ubezpieczenie towaru w transporcie w zakresie pełnym – all risk, również w transporcie własnym,
  • najszerszy na rynku wachlarz rodzajów polis pozwala nam dopasować optymalne rozwiązanie do sytuacji klienta,
  • uproszczona forma jednej polisy dla transportu krajowego i międzynarodowego,
  • możliwość ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) na preferencyjnych stawkach (AIG Cargo Guard Fastrack), z limitem odpowiedzialności do 200 000 USD oraz obrotem transportowym/księgowym nie wyższym niż
    20 000 000 USD,
  • klauzula składki za ryzyka wojenne i strajkowe (War & Strike Risk Premium Clause); klient płaci za ochronę ryzyka strajków i wojny w przypadku faktycznego zagrożenia, a nie z góry za cały obrót transportowy.

Zakres ubezpieczenia

Zakres podstawowy
- obejmuje ubezpieczenie szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, gradu, lawiny, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu, wypadku środka transportu oraz kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu.

Zakres rozszerzony
- dodatkowo (poza zakresem podstawowym) obejmuje ubezpieczenie mienia w transporcie od szkód powstałych na skutek: kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży łącznie ze środkiem transportu.

Zakres pełny
- obejmuje ubezpieczenie szkód powstałych na skutek wszystkich ryzyk, w tym zaginięcie, z wyjątkiem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności.

Załadunek i rozładunek jest włączony do ochrony ubezpieczeniowej.

Do pobrania