Skip Navigation?
 

O produkcie

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą Ubezpieczający (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (rozdział: Umowa spedycji).

Adresaci ubezpieczenia

Spedytorzy lub przewoźnicy wykonujący w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną zleceniodawców, powierzających im mienie do obsługi transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL).

Zalety i zakres

Cechy poduktu i korzyści

  • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności przyjętej na siebie przez Ubezpieczonego, odpowiedzialności  cywilnej jak przewoźnik drogowy na zasadach wynikających z Konwencji CMR lub prawa przewozowego,

  • każdej polisie towarzyszy certyfikat ogólny, którym można legitymować się u kontrahentów; certyfikat nie zawiera danych finansowych,
     
  • kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa OCS przedsiębiorstwa na jednej polisie w ramach zawartych wszystkich umów spedycji z kontrahentami. 

 

 

Klauzule dodatkowe

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe klauzule, takie jak np.:
- klauzula ubezpieczenia szkód w kontenerach, paletach i platformach,
- klauzula przewoźnika umownego,
- klauzula rozmrożenia i niezachowania temperatury przewozu
i inne rozszerzenia.

Do pobrania