Skip Navigation?
 

O produkcie

Produkt zapewnia przedsiębiorcy transportowemu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, działającego w charakterze przewoźnika w transporcie drogowym – zarówno krajowym, jak i międzynarodowym (również poza granicami Polski) – jak również w transporcie kabotażowym na terenie państw UE, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu jej przyjęcia do przewozu, aż do czasu wydania.

AIG pokrywa szkody powstałe w towarach przyjętych do przewozu, za które przewoźnik ponosi odpowiedzialność zgodnie z:

- Ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz.U. nr 119, poz. 575 z późniejszymi zmianami) – transport krajowy,
- Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) – transport międzynarodowy, aktami prawnymi narzucającymi odpowiedzialność na przewoźnika w danym kraju UE – transport kabotażowy.  

Adresaci ubezpieczenia

Ubezpieczenie jest skierowane do przedsiębiorców transportowych.
Beneficjentami tego produktu mogą być również spedytorzy – tam gdzie przyjmują na siebie odpowiedzialność przewoźnika umownego.

Zalety i zakres

Cechy produktu i korzyści

  • polisa ubezpieczenia OCPD w AIG spełnia wymogi uzyskania licencji transportowej, ponieważ stanowi zabezpieczenie w myśl zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,

  • każdej polisie towarzyszy certyfikat ogólny, którym można legitymować się u kontrahentów; certyfikat nie zawiera danych finansowych,

  • certyfikaty kabotażowe na każdy środek transportu w ramach składki ogólnej dla jednej polisy,

  • kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa OCPD przedsiębiorstwa na jednej polisie: transport krajowy, międzynarodowy i kabotażowy. 

Klauzule dodatkowe

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe klauzule, takie jak np.:
- klauzula ubezpieczenia szkód w kontenerach, paletach i platformach,
- klauzula podwykonawców OCP,
- klauzula wypadków powstałych z udziałem kierowcy będącego pod wpływem alkoholu,
- klauzula rozmrożenia i niezachowania temperatury przewozu
i inne rozszerzenia.

Do pobrania