Skip Navigation?
 

Informacje ogólne

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Coraz bardziej restrykcyjne uregulowania prawne w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza nowe, unijne koncepcje związane z ochroną bioróżnorodności, oraz surowe wymogi dotyczące działań naprawczych, bez wątpienia wpływają na budowanie świadomości ekologicznej. W praktyce oznacza to wzrost poziomu odpowiedzialności za szkody środowiskowe również dla podmiotów, które nie zmieniły profilu swojej działalności.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie podmiot odpowiedzialny za szkodę w środowisku zobowiązany jest do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. Złożoność tego procesu wiąże się z koniecznością przygotowania ekspertyz, prowadzenia czynności naprawczych, a także monitorowania stanu środowiska po szkodzie. Jest to proces długotrwały, wymagający przede wszystkim dużych nakładów finansowych, pełnego zaangażowania oraz eksperckiej wiedzy.

Standardowe rozszerzenia polis OC oferują jedynie wąski zakres ochrony dla tego typu ryzyk, zawężony do roszczeń osób trzecich w zakresie szkód osobowych i majątkowych – o ile mieszczą się one w definicji zdarzeń nagłych i przypadkowych. Zindywidualizowane ubezpieczenia środowiskowe zapewniają kompleksową ochronę związaną z ryzykiem . Oprócz pełnego pokrycia strat wyrządzonych osobom trzecim dają gwarancję ochrony dla kosztów czyszczenia na terenie własnym, jak również kompensaty przerw w działalności, wynikających z braku możliwości korzystania z własnych obiektów. 

Adresaci produktu

Ubezpieczenia środowiskowe oferowane są wszystkim firmom, niezależnie od tego, czy są to międzynarodowe korporacje, czy małe lub średnie przedsiębiorstwa. Ich elastyczność sprawia, że mogą być dostosowane do potrzeb różnych sektorów gospodarczych, tak aby swym zakresem objąć te aspekty działalności, które niosą za sobą ryzyko wyrządzenia szkód w środowisku.

Korzyści dla Ubezpieczonego

Ochrona cywilna i administracyjnoprawna na wypadek zagrożeń i szkód środowiskowych, zgodnie z wymogami wynikającymi m.in. z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z uwzględnieniem nieustannych zmian prawnych.

Pełne pokrycie dla szkód wynikających ze zdarzeń nagłych i działań powolnych lub zanieczyszczeń historycznych.

Kompleksowa ochrona nie tylko w zakresie prowadzenia wieloletnich działań naprawczych, ale również wynikająca z konieczności monitorowania stanu środowiska po szkodzie.

Szeroki zakres ochrony z możliwością dostosowania go do poszczególnych rodzajów działalności oraz odpowiadający potrzebom firm bez względu na ich wielkość.

Polisy środowiskowe oferują zakres pokrycia, który dotychczas pozostawał niedostępny, w oparciu o standardowe polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia mienia.

Zabezpieczenie przed negatywnym wpływem działalności na środowisko niebędącym następstwem skażenia ekologicznego.

Zakres pokrycia

Pełne pokrycie kosztów związanych z czyszczeniem oraz naprawą szkód rzeczowych, zarówno w majątku własnym, jak i osób trzecich.

Pokrycie kosztów związanych z działaniami podjętymi w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków szkody środowiskowej.

Pokrycie szkód w środowisku w pełnym zakresie naprawczych działań podstawowych, uzupełniających i kompensacyjnych, w odniesieniu do powierzchni ziemi, wód, siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych.

Pokrycie strat finansowych wynikłych z przerw w prowadzonej działalności.

Pokrycie kosztów związanych z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi uszkodzenia ciała lub szkody na mieniu wynikającej zarówno ze zdarzeń nagłych, jak i stopniowych.

Pokrycie kosztów obrony i pomocy prawnej, z uwzglednieniem wszelkich zmian regulacyjnych  zachodzących w środowisku prawnym w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Kompleksowe pokrycie skutków negatywnego wpływu na środowisko związanych z transportem.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej: 

   Zanieczyszczenia nagłe   
i przypadkowe oraz stopniowe

Szkody w różnorodności
      biologicznej

Roszczenia osób trzecich
dotyczące kosztów czyszczenia
na terenie ubezpieczonym oraz
na terenie osób trzecich

PIER Europe

Szybka i profesjonalna reakcja jest szczególnie istotna w przypadku incydentów środowiskowych, dlatego w trosce o naszych klientów wdrożyliśmy usługę PIER Europe, serwis gwarantujący dostęp do wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zarządzania sytuacjami związanymi ze skażeniem środowiska, bez względu na rodzaj czy rozmiar emisji. 
Usługa dostępna w Polsce, w trybie 24 h/365 zapewnia szybki dostęp do specjalistów z zakresu komunikacji zewnętrznej, wdrażania technik remediacji, minimalizacji skutków emisji oraz firm współpracujących ściśle z właściwymi organami ochrony środowiska, dostępna dla klientów AIG, pozwala w znacznym stopniu zminimalizować koszty związane z koniecznością wdrożenia działań naprawczych. 

Zasady zgłaszania incydentu w ramach PIER Europe 

Wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer kontaktowy PIER Europe +44 (0) 1273 400965, zostawić krótką informację o incydencie oraz swoje dane kontaktowe.

PIER Europe

Wprowadzenie PIER Europe

Nasze doświadczenia 

Korzyści PIER Europe

Korzystanie z usług w ramach programu PIER Europe nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem szkody/ roszczenia. W tym celu należy postępować zgodnie z warunkami wskazanymi w polisie.

Nasze bogate doświadczenie w ubezpieczaniu ryzyk ekologicznych pozwala na opracowanie produktów ubezpieczeniowych wychodzących naprzeciw wszystkim możliwym scenariuszom szkód środowiskowych. Poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę.

 

Oferta produktów

to kompleksowa ochrona ryzyk środowiskowych dla różnych obszarów prowadzonej działalności gospodarczej, niosących za sobą ryzyko skażenia ekologicznego. Istnieje możliwość dobrania ubezpieczenia na poziomie lokalnym lub międzynarodowym, w szczególności dla przedsiębiorstw o zasięgu globalnym, z oddziałami zarówno w Europie, jak i w innych państwach na świecie.

to forma pełnego zabezpieczenia przed skutkami emisji, do której doszło w wyniku skażenia nagłego i przypadkowego lub stopniowego. Oferowana jest w szczególności  firmom budowlanym, wykonawcom, właścicielom nieruchomości oraz deweloperom.

Z oferowanych polis korzystają różne grupy klientów:

 • producenci – przemysł ciężki, chemiczny, petrochemiczny,
 • producenci – przemysł spożywczy,
 • dostawcy energii i gazu,
 • firmy zajmujące się zarządzaniem odpadami,
 • firmy prowadzące projekty budowlane,
 • firmy z branży wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalnie ścieków,
 • firmy zajmujące się zarządzaniem składowiskami, handel detaliczny, magazyny,
 • firmy transportowe i logistyczne,
 • właściciele nieruchomości, deweloperzy i najemcy powierzchni,
 • firmy specjalizujące się w konsultingu oraz inżynierii środowiska,
 • wydobywcy ropy i gazu (w tym gazu łupkowego).
 
 

Dowiedz się więcej

Zarządzasz firmą? Podnieś swoją świadomość na temat podejmowanego ryzyka

8 listopada 2010 r. – katastrofa kolejowa w Białymstoku. Prezentacja case study.

Jaka jest jakość powietrza i wód w Polsce? Jakie wypadki powodują emisję zanieczyszczeń do środowiska? Jak możemy pomóc przyrodzie i sobie... Obejrzj film.

 
 

Szkolenie on-line

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Specjalistom z dziedziny ubezpieczeń dostarczamy narzędzi sprzedażowych pomagających zgłębić problematykę ryzyk środowiskowych oraz dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych.

 
 

Do pobrania

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 75, poz. 493)

Ustawa nakłada bezpośrednią odpowiedzialność administracyjnoprawną na podmioty korzystające ze środowiska. Buduje świadomość ekologiczną ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność ochrony:

 • powierzchni ziemi
 • wód
 • gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych

Ustawa określa m.in. zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku oraz naprawę szkód w środowisku.

 
 

Najlepsi specjaliści

AIG to m.in. profesjonalny zespół  specjalistów ds. obsługi roszczeń środowiskowych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie likwidacji szkód środowiskowych we wszystkich  lokalnych oddziałach.

Mamy niezbędne wsparcie  specjalistów z zakresu prawa, finansów i inżynierii środowiska. Dzięki temu oferujemy naszym klientom profesjonalną obsługę i wsparcie zarówno na etapie zawierania ubezpieczeń, jak i likwidacji szkód. Dzięki globalnej obecności, w przypadku wystąpienia szkody środowiskowej, nasi klienci mogą na nas liczyć w każdym miejscu na świecie.