Skip Navigation?
 

O produkcie


Ryzyka budowlano-montażowe obejmują cały proces prowadzenia budowy, w tym wszystkie prowadzone prace, materiały i urządzenia wykorzystywane w trakcie budowy, w zakresie wszystkich ryzyk, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
W zakresie ochrony są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, testów maszyn i urządzeń oraz ich uszkodzenia w trakcie procesu konserwacji. Polisy mogą być zawierane zarówno na lokalnych OWU AIG, jak również na warunkach Munich Re, będących wyznacznikiem standardu tych ubezpieczeń na rynku.

Adresaci ubezpieczenia

Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych jest zawierane przez przedsiębiorstwa budowlane, generalnych wykonawców robót budowlanych, inwestorów i inwestorów zastępczych lub właścicieli nowo powstających obiektów.

Zalety i przedmiot ubezpieczenia

Cechy produktu i korzyści

  • ochrona „all risk” (wszystkie ryzyka),
  • możliwość rozszerzenia ochrony o odpowiedzialność cywilną wykonawców w stosunku do osób trzecich, za szkody spowodowane lub powstałe w związku z prowadzoną inwestycją budowlaną,
  • możliwość rozszerzenia ochrony o utracony zysk, będący konsekwencją opóźnień w uruchomieniu działalności komercyjnej obiektu, w wyniku powstałych szkód,
  • kilkadziesiąt klauzul dodatkowych, stanowiących integralną część warunków Munich Re, pozwala na znaczące zmodyfikowanie ochrony, stosownie do rodzaju prowadzonych prac i potrzeb klientów.

Przedmiot ubezpieczenia

Sekcja I 
- cały proces inwestycyjny polegający na budowie lub montażu nowego obiektu budowlanego lub instalacji maszyny; ubezpieczenie jest zawierane na cały okres prowadzenia prac, od robót związanych z budową fundamentów, do ostatecznego odbioru inwestycji, włączając w to testy urządzeń i okres konserwacji.

Sekcja II 
- odpowiedzialność cywilna wykonawców kontraktu budowlanego w stosunku do osób trzecich.

Sekcja III 
- zysk, który mógłby zostać utracony przez inwestora w przypadku powstania opóźnień w uruchomieniu działalności obiektu.

Do pobrania