Skip Navigation?
 

O produkcie


Zakres pokrycia ubezpieczenia mienia i utraty zysku został określony w formule „wszystkich ryzyk ”, czyli każdego zdarzenia, które powoduje utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w warunkach i innych ustaleniach umowy. Dodatkowo odszkodowania mogą obejmować zwrot kosztów poniesionych na akcję ratowniczą, zabezpieczenie mienia przed powiększeniem się szkody, usunięcie pozostałości po szkodzie, w tym również w przypadku zanieczyszczenia lub skażenia mienia w następstwie ubezpieczonych zdarzeń.
W przypadku utraty zysku rekompensowane są straty spowodowane brakiem możliwości kontynuowania działalności produkcyjnej, sprzedaży towarów, usług lub wywiązywania się z zawartych kontraktów, a także ograniczeniem zakresu jej prowadzenia, w wyniku szkody w ubezpieczonym mieniu, mieszczącej się w definicji oferowanej ochrony.

Adresaci ubezpieczenia

Firmy z branż produkcyjnych, usługowych i handlowych, banki, hotele, właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych lub mieszkalnych, jak również zarządcy jednostek samorządowych i rządowych.

Zalety i przedmiot ubezpieczenia

Cechy produktu i korzyści

Oferowane warunki ubezpieczenia są dostosowane do potrzeb konkretnego klienta i zależą od:

  • branży i profilu prowadzonej działalności,
  • rodzaju posiadanego i zadeklarowanego do ubezpieczenia mienia.

Przedmiot ubezpieczenia

  • budynki,
  • maszyny,
  • urządzenia,
  • wyposażenie,
  • środki obrotowe,
  • inne składniki majątku przedsiębiorstw.

W części dotyczącej utraty zysku przedmiotem ubezpieczenia jest zysk brutto osiągany przez Ubezpieczającego oraz koszty stałe, do których zaliczamy wydatki związane z utrzymaniem zakładu, podatki lokalne (od nieruchomości), płace, koszty obsługi umów kredytowych lub leasingowych oraz inne koszty, które powstają w przedsiębiorstwie również w przypadku wstrzymania prowadzonej działalności.

Do pobrania