Skip Navigation?
 

Żywność i kosmetyki

Ubezpieczenie na wypadek skażenia produktu

Zgodnie z regulacjami unijnymi - dotyczącymi bezpieczeństwa produktów - producenci, importerzy lub dystrybutorzy produktów spożywczych zobowiązani są do zapewnienia konsumentom należytego poziomu bezpieczeństwa przeznaczonych dla nich produktów. Przedsiębiorstwa narażone są na różne ryzyka związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem swoich produktów, wynikających tak z przyczyn zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Poza zdarzeniami przypadkowymi (wynikającymi np. z błędów w procesie produkcji, zamiany komponentów lub błędów na etapie pakowania) skażenie produktu może być efektem celowego i zamierzonego działania. Sytuacje tego rodzaju są wywoływane przez sprawców zanieczyszczenia w celu uzyskania rozgłosu, zaś potencjalna strata znacząco rośnie, jeżeli spowodują one niekorzystny rozgłos wśród opinii publicznej. Dzisiejsi przedsiębiorcy, wraz z rozwojem kanałów masowego przekazu, są znacznie bardziej narażeni na niekorzystny rozgłos w przypadku opublikowania przez dowolną osobę negatywnych informacji uderzających w wizerunek ich firmy.

W przypadku zaobserwowania skażenia przedsiębiorca zobowiązany jest do podjęcia działań w zakresie wycofania niebezpiecznego produktu z rynku, wiążących się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. W razie niekorzystnego rozgłosu koszty te to przede wszystkim wydatki związane z ochroną wizerunku i przeprowadzaniem odpowiedniej kampanii marketingowej.

Odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców w zakresie minimalizowania tego rodzaju kosztów jest ubezpieczenie na wypadek skażenia produktu spożywczego (CPI). Polisa CPI ma na celu zapewnienie ochrony przeciwko szkodom katastroficznym, a jej głównym celem jest uchronienie przedsiębiorstwa przed bankructwem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dzięki obecności w ponad 100 krajach i współpracy z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, AIG jest w stanie zapewnić rzetelną ochronę przed roszczeniami napływającymi z dowolnego miejsca na świecie.

AIG jako jedyna firma na polskim rynku oferuje stały dostęp do swoich konsultantów poprzez całodobową infolinię. Takie rozwiązanie pozwala nam na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, co często skutkuje zażegnaniem sytuacji kryzysowej, zanim osiągnie ona katastroficzne rozmiary.

Producenci, dostawcy, importerzy lub dystrybutorzy produktów żywnościowych, suplementów diety lub kosmetyków.

 • objęcie ochroną kosztów konsultacji przed powstaniem zdarzenia objętego ochroną (np. mających na celu stworzenie planu wycofania produktu z rynku); wysokość wynagrodzenia konsultantów zależy od wysokości składki ubezpieczeniowej,
 • ochrona bezpośrednich kosztów wycofania produktu z rynku, w tym testów laboratoryjnych, utylizacji i pozbycia się skażonych produktów, wynajęcia dodatkowych magazynów lub siły roboczej, naprawy lub demontażu wadliwego produktu,
 • pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie i innych środkach komunikacji masowej,
 • ochrona dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem biznesu i wynikających bezpośrednio ze zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
 • ochrona marki poprzez wykorzystanie wiedzy konsultantów specjalizujących się w zarządzaniu kryzysowym,
 • ochrona w sytuacji zagrożenia celowym i zamierzonym skażeniem produktu.
 • koszty kampanii informacyjnej,
 • koszty wycofania poniesione przez Ubezpieczonego,
  • koszty wycofania poniesione przez osoby trzecie,
  • koszty konsultacji i doradztwa,
  • koszty zapobiegnięcia niekorzystnemu rozgłosowi,
  • koszty zakłóceń w działalności operacyjnej,
  • koszty przywrócenia produktu,
 • koszty zastąpienia skażonych produktów,
 • koszty transportu, magazynowania i utylizacji skażonego produktu,
 • koszty okupu związanego z groźbą zatrucia lub skażenia produktu.

Produkty przemysłowe

Ubezpieczenie kosztów wycofania produktów z rynku

Wycofanie produktu z rynku (tzw. product recall), będące integralną częścią europejskiego i światowego obrotu gospodarczego, od pewnego czasu stało się także rzeczywistością funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.

Zgodnie z regulacjami unijnymi - dotyczącymi bezpieczeństwa produktów - producenci, importerzy lub dystrybutorzy zobowiązani są do zapewnienia konsumentom należytego poziomu bezpieczeństwa produktów dla nich przeznaczonych, do raportowania do stosownych władz wszelkich kwestii związanych z zagrożeniami, które te produkty mogą spowodować, a także do podejmowania działań niwelujących te  zagrożenia. Wspomniane władze, przeprowadzając własną ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem danego produktu, mogą nakazać przedsiębiorcy wycofanie zanieczyszczonego lub skażonego, a tym samym niebezpiecznego, produktu z rynku.

 

Jeśli dochodzi do wycofania produktu z rynku, to koszty bezpośrednie i pośrednie, które ponoszą producenci, mogą być gigantyczne. Typowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt może zaspokoić roszczenia związane ze szkodą, którą wyrządzi produkt wadliwy, jednakże negatywne efekty jego wprowadzenia do obrotu mogą być znacznie szersze.  

Odpowiedzią na chęć zapobieżenia lub znaczącego ograniczenia ryzyka tego rodzaju jest ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku.

Dzięki obecności w ponad 100 krajach i współpracy z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, AIG jest w stanie zapewnić rzetelną ochronę przed roszczeniami napływającymi z dowolnego miejsca na świecie.

AIG jako jedyna firma na polskim rynku oferuje stały dostęp do swoich konsultantów poprzez całodobową infolinię. Takie rozwiązanie pozwala nam na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, co często skutkuje zażegnaniem sytuacji kryzysowej, zanim osiągnie ona katastroficzne rozmiary.

Producenci, dostawcy, importerzy lub dystrybutorzy produktów przemysłowych, a także producenci, dostawcy, importerzy lub dystrybutorzy produktów żywnościowych, suplementów diety lub kosmetyków.

 • objęcie ochroną kosztów konsultacji przed powstaniem zdarzenia objętego ochroną, wysokość wynagrodzenia konsultantów zależy od wysokości składki ubezpieczeniowej,
 • działania prewencyjne, np. stworzenie planu zarządzania sytuacją kryzysową,
 • ochrona bezpośrednich kosztów wycofania produktu z rynku, w tym testów laboratoryjnych, utylizacji i pozbycia się skażonych produktów, wynajęcia dodatkowych magazynów lub siły roboczej, naprawy lub demontażu wadliwego produktu,
 • pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie i innych środkach komunikacji masowej,
 • ochrona marki poprzez wykorzystanie wiedzy konsultantów specjalizujących się w zarządzaniu kryzysowym.

 • koszty wycofania poniesione przez Ubezpieczonego,
 • koszty wycofania poniesione przez osoby trzecie,
 • koszty konsultacji i doradztwa,
  • koszty obrony sądowej

Konsultanci

Współpracujemy z cenionymi na świecie firmami

NSF powstała w 1944 roku w Stanach Zjednoczonych w celu opracowania standardów dla poprawy bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Obecnie NSF świadczy swoje usługi poprzez 47 oddziałów zlokalizowanych na całym świecie w ponad 120 krajach. Jest to możliwe dzięki stale rozwijanej sieci ekspertów, specjalizujących się w zakresie bezpieczeństwa żywności, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz w przeprowadzaniu audytów. Kompleksowe rozwiązania, które firma dostarcza klientom z branży spożywczej, dopasowane są zarówno do lokalnych, jak i międzynarodowych standardów. Co istotne, NSF zapewnia pełne spektrum usług konsultingowych związanych ze zdarzeniami przewidzianymi ubezpieczeniem kosztów wycofania produktu z rynku dostępnym w AIG. Usługi te obejmują wszelkie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa produktów, począwszy od prac prewencyjnych, poprzez wsparcie klienta w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, kończąc na doradztwie pokryzysowym. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie NSF: 

www.nsf-foodeurope.com

FleishmanHillard - FleishmanHillard jest obecny w Polsce od 2003 roku. Posiada silny zespół konsultantów, specjalizujący się m.in. w komunikacji korporacyjnej, komunikacji konsumenckiej, komunikacji nowych technologii i ochrony zdrowia. Świadczy także usługi Public Affairs i prowadzi oficjalną działalność lobbingową, zgodnie z wytycznymi MSWiA. 

AIG współpracuje z firmą FleishmanHillard aby zapewnić naszym klientom skuteczne działania komunikacyjne zgodne z najlepszymi międzynarodowymi standardami i praktykami.

Więcej na: http://fleishman.pl

NYA International (NYA) jest uznawany za światowego lidera w dziedzinie porwań, okupów i wymuszeń. W swojej historii, pracownicy NYA zajmowali się ok. 350 przypadkami porwań, z których wszystkie zakończyły się bezpiecznym uwolnieniem porwanych osób. 
Zespół NYA tworzą pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu. Są to konsultanci pozyskani z różnych środowisk, w tym: z wojska, mediów, organizacji pozarządowych i komórek wywiadowczych. 
W ramach polisy OC rozszerzonej o ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku (Product Recall), klienci AIG mają zapewnione wsparcie konsultantów NYA w przypadkach wymuszeń oraz terroryzmu związanego z wprowadzanymi do obrotu produktami.

Do pobrania