Skip Navigation?
 

O produkcie


Umowa ubezpieczenia OC zapewnia ochronę dla przedsiębiorcy, prawnie zobowiązanego do zapłaty odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Przyczyny powstania szkód, z którymi przepisy ustawowe wiążą obowiązek ich naprawienia, mogą być rozmaite, od upadku na mokrej posadzce po przeniesienie ognia na sąsiadujące zabudowania. Posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca nie musi ponosić samodzielnie kosztów odszkodowań, które wraz z kosztami obrony sądowej mogą stanowić poważne obciążenie finansowe. W skrajnym przypadku może doprowadzić to do bankructwa przedsiębiorcy, tym bardziej że wspomniane odszkodowania lub zadośćuczynienia mogą mieć również formę świadczeń długoterminowych, jak np. renta z tytułu szkody osobowej. 

Ochronna funkcja ubezpieczenia OC odnosi się również do samego poszkodowanego, bowiem jest gwarancją, że otrzyma on stosowną rekompensatę na pokrycie swoich uzasadnionych prawnie roszczeń.

Rodzaj oraz zakres ochrony każdorazowo zależą od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Są one dostosowane do jego potrzeb indywidualnych, zależą również od regulacji prawnych krajów, w których prowadzona jest działalność. AIG, jako grupa ubezpieczeniowa prowadząca działalność na całym świecie, jest w stanie zapewnić ochronę dostosowaną zarówno do potrzeb niewielkich, tradycyjnych i lokalnych przedsiębiorstw, jak i do potrzeb klientów prowadzących działalność na skalę globalną.

Adresaci ubezpieczenia

Przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, z siedzibą zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zalety i zakres

Zalety ochrony

 • wysokie limity odpowiedzialności – dostępna pojemność ubezpieczeniowa do 100 000 000 USD,
 • zakres ochrony dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy – modułowa konstrukcja zakresu ochrony,
 • ochrona ubezpieczeniowa dla szkód powstałych na całym świecie,
 • ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej, w tym również poniesionych w postępowaniu ugodowym.

Zakres ubezpieczenia

 • OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia,
 • OC pracodawcy,
 • OC najemcy, nieruchomości lub rzeczy ruchomych,
 • OC za dzieło ukończone,
 • OC za szkody będące następstwem nagłego i przypadkowego zanieczyszczenia środowiska,
 • OC za szkody spowodowane przez reklamę,
 • OC za szkody w rzeczach osób trzecich w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego,
 • ryzyka szczególne, w zakresie wynikającym z klauzul dodatkowych.

Do pobrania