Skip Navigation?
 

O produkcie


Flota pojazdów mechanicznych stanowi istotną część kapitału większości przedsiębiorstw, a zapewnienie finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa związanego z jej użytkowaniem wymaga dużej staranności oraz przemyślanych decyzji. Użytkowanie floty związane jest bowiem z istotnym prawdopodobieństwem powstania szkód w związku z ruchem pojazdów mechanicznych wchodzących w jej skład.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywa szkody polegające m.in. na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia osób trzecich lub uszczerbku na zdrowiu, których doznały osoby trzecie w rezultacie wypadku komunikacyjnego.

Polskie prawo określa limity odpowiedzialności w ramach podstawowego obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jednakże szkody przekraczające wyżej opisane limity muszą zostać pokryte przez sprawcę szkody. W przypadku szkód o charakterze katastroficznym, np. uszkodzenia obiektów inżynierii lądowej albo spowodowania wypadku z udziałem autokaru lub pociągu przewożącego pasażerów, wysokość odszkodowań może przekroczyć wielokrotnie limity z polisy podstawowej. 

Biorąc pod uwagę wyraźny w polskim orzecznictwie sądów cywilnych trend zwiększania zasądzanych odszkodowań, limity przewidziane przez ubezpieczenia obowiązkowe coraz częściej okazują się niewystarczające. Produkt oferowany przez AIG zapewnia ochronę w takich właśnie przypadkach, zapewniając przedsiębiorstwu ochronę przed roszczeniami na skalę wykraczającą poza posiadane już ubezpieczenia komunikacyjne, zdejmując z przedsiębiorców konieczność asygnowania własnych środków w celu pokrycia roszczeń odszkodowawczych.

Adresaci ubezpieczenia

Przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności, posiadający flotę pojazdów mechanicznych.

Zalety i zakres


Zalety ubezpieczenia

  • sumy gwarancyjne wielokrotnie wyższe niż w ubezpieczeniach obowiązkowych,
  • udzielanie ochrony na wypadki powstałe poza granicami Polski,
  • objęcie limitem całej floty, a nie pojedynczego pojazdu, umożliwiające ograniczenie kosztów ubezpieczenia,
  • skuteczna ochrona dla przewoźników ponadgabarytowych, akceptowana w krajach UE.


Zakres ochrony

  • ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych, ponad limity wynikające z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  • udzielanie ochrony na wypadki powstałe poza granicami Polski,
  • rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z zanieczyszczeniem środowiska.