Skip Navigation?
 

O produkcie


Wraz ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa, zapewnienie odpowiedniej ochrony wobec roszczeń w stosunku do przedsiębiorstw stanowi coraz większe wyzwanie. Niezależnie od tego, czy roszczenia w stosunku do przedsiębiorcy dotyczą wypadków przy pracy, obrażeń odniesionych przez osoby trzecie lub szkód spowodowanych przez produkty, wybór podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odpowiadającego potrzebom przedsiębiorcy, jest kluczowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonego biznesu.
Nieprzewidziany wypadek może jednak skutkować roszczeniami, których skala wykracza poza ubezpieczenie podstawowe. Po wyczerpaniu limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela przedsiębiorca zmuszony jest do samodzielnego prowadzenia postępowań związanych z roszczeniami oraz pokrycia odszkodowań z własnego majątku. Potrzeba zapewnienia szerszej ochrony może również wynikać z innych okoliczności, na przykład może być to wymóg nowych, niosących duże ryzyko, umów zawieranych przez przedsiębiorcę, lub poszerzenie, również krótkoterminowe, zakresu działalności, zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia szkód lub zwiększenia ich rozmiarów. 

Polisy nadwyżkowe są atrakcyjnym cenowo sposobem na dodanie kolejnych poziomów ochrony ponad dotychczasowe polisy posiadane przez przedsiębiorcę, włączając w to OC związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub posiadaniem mienia, OC za produkt lub OC pracodawcy.

Adresaci ubezpieczenia

Przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, w szczególności poszerzający zakres działalności oraz zawierający nowe kontrakty, wymagające zwiększenia limitów w polisach OC.

 

Zalety i zakres

Zalety ubezpieczenia

  • zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej dla szkód o charakterze katastroficznym,
  • możliwość objęcia kilku rodzajów ryzyk pojedynczą polisą – OC ogólną, OC za produkt, OC pracodawcy itp.,
  • ochrona dla szkód nieobjętych ochroną w ramach polisy podstawowej,
  • efektywny sposób na zwiększenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców prowadzących działalność na skalę międzynarodową,
  • klauzula drop-down w standardzie, umożliwiająca zastąpienie polisy podstawowej ubezpieczeniem nadwyżkowym w przypadku wyczerpania podstawowego limitu odpowiedzialności.

Zakres ubezpieczenia

  • OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia,
  • OC pracodawcy,
  • OC za produkt / OC za wykonane usługi,
  • ryzyka szczególne, w zakresie wynikającym z klauzul dodatkowych.

Do pobrania