Skip Navigation?
 

Oferta

W efekcie zmian rynkowych związanych z prowadzeniem biznesu oraz dążeniem do zapewnienia klientom szerszej ochrony ubezpieczeniowej wprowadziliśmy nowe warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warunki ubezpieczenia business.prOteCt, w tym ich zakres i wysokie limity, wprowadzone zostały w odpowiedzi na rosnące wyzwania, które niosą ze sobą profesjonalny obrót oraz ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw z różnych sektorów. 

Kluczowe zmiany
Oferowana w ramach ubezpieczenia business.prOteCt ochrona obejmuje szerszy zakres terytorialny, uwzględnia ochronę dla biur handlowych na całym świecie na podstawie tzw. klauzuli sprzedawców, obejmuje szerszy zakres świadczeń związanych z pomocą prawną, które mają rosnący udział w kwotach wypłacanych odszkodowań. Ponadto uwzględniona została nowa definicja pracowników przedsiębiorstwa, za których uznawane będą nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale również osoby fizyczne współpracujące z ubezpieczonym na podstawie umów cywilnoprawnych, zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej czy uczestniczące w procesie rekrutacji.

Wprowadzając na rynek nowe OWU business.prOteCt, zapewniamy możliwie najbardziej zaawansowany produkt z zakresu tzw. OC ogólnego. Prezentujemy nowe rozwiązania i nową jakość. Oferujemy spójny i szeroki zakres świadczeń, dostosowany do oczekiwań różnych grup klientów, również w odniesieniu do poziomu składki ubezpieczeniowej. 

Sprawdź nowe warunki business.prOteCt!

Poznaj nasze produkty

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywające szkody wyrządzone w rezultacie wypadku komunikacyjnego, wykraczające poza zakres i limity określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Ubezpieczenie kosztów wycofania produktów z rynku

Ubezpieczenie wspierające przedsiębiorców w sytuacji zarządzania kryzysem związanym z koniecznością wycofania wadliwego produktu z rynku.

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, mające szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, stanowiąca kolejny poziom ochrony ponad dotychczas posiadane przez klienta ubezpieczenia podstawowe.

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa ilość pracowników dochodzi roszczeń z tytułu doznanych przez siebie wypadków przy pracy na drodze cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy

Podstawowe ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wynikającego ze specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.