Skip Navigation?
 

O produkcie

Warunki ubezpieczenia pozwalają na bardzo elastyczne dostosowanie zakresu ochrony, jak i wysokości sum ubezpieczenia, do różnorodnych potrzeb związanych z podróżą.

Zakres ochrony pomaga pracodawcom m.in. w wypełnianiu obowiązku zapewnienia pracownikom opieki medycznej podczas podróży służbowej.

Nasz produkt charakteryzuje się krótką listą wyłączeń odpowiedzialności – nie zawiera m.in. wyłączenia aktów terroryzmu.

Poznaj zalety aplikacji AIG Business Travel Assistance dla podróżujących służbowo. Pobierz na swój telefon i korzytaj w czasie podróży.

Adresaci ubezpieczenia

Wszystkie branże i sektory.

Zalety i zakres

Cechy i zalety produktu

Oferujemy m.in. możliwość zawarcia umów na wysokie sumy ubezpieczenia, a w przypadku kosztów leczenia za granicą – nielimitowaną sumę ubezpieczenia.
Proponujemy szeroki zakres ochrony w standardzie, czyli bez dodatkowej składki, obejmujący m.in.:

 • koszty leczenia za granicą, nieprzewidziane koszty podróży, koszty ratownictwa, akcji poszukiwawczej oraz assistance,
 • koszty związane z chorobami przewlekłymi,
 • ryzyka związane z terroryzmem,
 • ochronę dla ekspatów w kraju obywatelstwa,
 • koszty hospitalizacji w Polsce, jako kontynuacji leczenia rozpoczętego za granicą,
 • koszty związane z ciążą – do 32. tygodnia ciąży, oraz transport do porodu,
 • koszty obsługi prawnej do 20 000 zł,
 • możliwość skorzystania z pomocy 24-godzinnego, czynnego 365 dni w roku centrum pomocy Travel Guard.

Dodatkowe korzyści

Zakres ochrony jest dostosowywany do potrzeb i wymagań danej firmy. Jej zakres może zostać rozszerzony m.in. o:

 • ubezpieczenie mienia osobistego, w tym także opóźnienie w dostarczeniu bagażu – koszty pokrywane już powyżej 4 godzin,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • odwołanie, przerwanie, opóźnienie podróży – koszty pokrywane już po upływie 4 godzin opóźnienia oraz rozszerzenie tego zakresu o następstwa katastrof naturalnych,
 • ubezpieczenie środków pieniężnych,
 • świadczenie związane z uprowadzeniem, porwaniem, wzięciem zakładników,
 • pokrycie kosztów leczenia powypadkowego w Polsce.

Nasze programy konstruujemy w taki sposób, aby ich obsługa i administrowanie nimi sprowadzały się do minimum:

 • bez konieczności zgłaszania poszczególnych podróży,
 • jedna polisa roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne – jedno rozliczenie polisy po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Likwidacja szkód NNW

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w ciągu 30 dni od daty jego wystąpienia, należy złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania oraz następujące dokumenty: 

a) formularz wniosku Ubezpieczyciela,

b) zaświadczenie lekarskie określające rodzaj i stopień wszystkich obrażeń lub chorób oraz ich dokładną diagnozę,

c) w przypadku wniosku o zwrot kosztów leczenia – oryginały wszystkich faktur i rachunków umożliwiających Ubezpieczycielowi określenie łącznej kwoty kosztów medycznych i innych poniesionych przez Osobę ubezpieczoną,

d) w przypadku śmierci – akt zgonu i dokumenty prawne stwierdzające tożsamość Beneficjentów,

e) raport policyjny lub wszelkie inne urzędowe raporty, jeżeli są dostępne,

f) w zależności od przypadku – dodatkowe informacje. 

W przypadku gdy Osoba ubezpieczona wymaga leczenia w wyniku uszkodzenia ciała lub choroby, Ubezpieczający lub Osoba ubezpieczona powinni niezwłocznie skontaktować się z Travel Guard – tel. +48 22 211 98 72, fax +48 22 205 50 11.

Ubezpieczyciel może wymagać, aby Osoba ubezpieczona poddała się badaniom lekarskim – na koszt Ubezpieczyciela – w związku z dowolnym wnioskiem o odszkodowanie.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty wnioskowanej kwoty w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku gdy ustalenie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w tym terminie, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty jego bezspornej części w ciągu ww. 30 dni, a pozostałej kwoty odszkodowania – w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe.

Świadczenia wypłacane Osobie ubezpieczonej lub osobie uprawnionej są realizowane w złotych polskich i stanowią równowartość kwot w innych walutach, według kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabelach kursów średnich walut obcych, obowiązującego w dacie wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie po stronie Ubezpieczyciela odpowiedzialności ubezpieczeniowej, i są realizowane maksymalnie do wysokości Sum ubezpieczenia wskazanych w Polisie.

Key Man Podróże

Polisa Key Man Podróże

Polisa Key Man Podróże to specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeniowa dla kluczowych osób w spółce, dodawana do posiadanych ubezpieczeń AIG, zapewniająca ochronę w czasie zagranicznych podróży służbowych oraz w czasie zagranicznych wyjazdów prywatnych.

Adresaci oferty

Członkowie władz zarządzających, menedżerowie wyższego szczebla wraz ze wspólnie podróżującymi członkami najbliższej rodziny.

Dodatkowe korzyści

Szczególną korzyścią wynikającą z posiadania polisy Key Man Podróże są nielimitowane sumy ubezpieczenia:

- kosztów leczenia i nieprzewidzianych kosztów podróży,

- kosztów akcji ratowniczej,

- assistance.

Świadczenia te są pokrywane do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

W ramach polisy Key Man Podróże kluczowe osoby w spółce mogą liczyć na rozwiązania wykraczające poza dotychczasowy zakres polis NNW. Może to być pokrycie kosztów domowej rekonwalescencji, leczenia powypadkowego czy przekwalifikowania.

Do pobrania