Skip Navigation?
 

O produkcie

Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków pozwalają na bardzo elastyczne dostosowanie zakresu ochrony, jak i wysokości sum ubezpieczenia, do potrzeb każdego pracodawcy ubezpieczającego swoich pracowników.

Oferujemy m.in.:

  • możliwość zawarcia umów na wysokie sumy ubezpieczenia,
  • możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia jako krotności wynagrodzenia, oraz
  • możliwość wypłaty świadczeń z tytułu inwalidztwa na podstawie elastycznie ustalanej skali progresywnej.

Adresaci ubezpieczenia

Wszystkie branże i sektory.

Zalety i zakres

Cechy i zalety produktu

Zakres ochrony dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb danej firmy. Może on być rozszerzony m.in. o:

- ryzyko zawału serca i udaru mózgu,
- ubezpieczenie całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
- świadczenie szpitalne wypłacane do 365 dni wraz z podwójnym świadczeniem w razie pobytu w szpitalu w dni wolne od pracy,
- świadczenie wypłacane w przypadku utraty przytomności,
- świadczenie wypłacane w związku z domową rekonwalescencją po pobycie w szpitalu,
- ubezpieczenie złamań i poparzeń,
- ubezpieczenie kosztów leczenia powypadkowego,a także assistance medyczne.
 

Rozszerzenie ochrony

Poza zakresem wynikającym z następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona także o poważne zachorowania i operacje chirurgiczne.

Cechy i zalety produktu

Dodatkowe korzyści

Proponujemy także szeroki zakres ochrony w standardzie, czyli bez dodatkowej składki,obejmujący m.in.:

- wypłatę 100% sumy ubezpieczenia w razie śmierci w wyniku NW,
dodatkowe świadczenie dla dzieci wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
- odniesienie wprost do tabeli ZUS przy ustalaniu stopnia uszczerbku lub wypłatę na podstawie tabeli świadczeń stałych,
- objęcie ochroną ryzyka terroryzmu,
ubezpieczenie całkowitej trwałej niezdolności do pracy w aktualnie wykonywanym zawodzie,
- brak konsumpcji sumy ubezpieczenia,
- brak franszyz,
- pokrycie kosztów świadczeń medycznych,
- pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego oraz kosztów zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych do kwoty 6000 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu do kwoty 5000 zł,
- pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego do kwoty 6000 zł,
- wypłatę świadczenia

Prosta obsługa

Nasze programy ubezpieczeniowe konstruujemy w taki sposób, aby administrowanie nimi było proste i sprowadzało się do minimum – bez konieczności raportowania danych i obsługi polis.

Likwidacja szkód NNW

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w ciągu 30 dni od daty jego wystąpienia, należy złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania oraz następujące dokumenty: 

a) formularz wniosku Ubezpieczyciela,

b) zaświadczenie lekarskie określające rodzaj i stopień wszystkich obrażeń lub chorób oraz ich dokładną diagnozę,

c) w przypadku wniosku o zwrot kosztów leczenia – oryginały wszystkich faktur i rachunków umożliwiających Ubezpieczycielowi określenie łącznej kwoty kosztów medycznych i innych poniesionych przez Osobę ubezpieczoną,

d) w przypadku śmierci – akt zgonu i dokumenty prawne stwierdzające tożsamość Beneficjentów,

e) raport policyjny lub wszelkie inne urzędowe raporty, jeżeli są dostępne,

f) w zależności od przypadku – dodatkowe informacje. 

Ubezpieczyciel - AIG - może wymagać, aby Osoba ubezpieczona poddała się badaniom lekarskim – na koszt Ubezpieczyciela – w związku z dowolnym wnioskiem o odszkodowanie.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty wnioskowanej kwoty w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku gdy ustalenie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w tym terminie, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty jego bezspornej części w ciągu ww. 30 dni, a pozostałej kwoty odszkodowania – w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe.

Świadczenia wypłacane Osobie ubezpieczonej lub osobie uprawnionej są realizowane w złotych polskich i stanowią równowartość kwot w innych walutach, według kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabelach kursów średnich walut obcych, obowiązującego w dacie wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie po stronie Ubezpieczyciela odpowiedzialności ubezpieczeniowej, i są realizowane maksymalnie do wysokości Sum ubezpieczenia wskazanych w Polisie.

Key Man

Ubezpieczenie NNW dla kadry zarządzającej i menedżerów – Key Man

Polisa „Key Man” to specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeniowa, adresowana do kluczowych osób w spółce, dodawana do posiadanych ubezpieczeń AIG, zapewniająca ekskluzywny serwis concierge oraz szeroką gamę specjalistycznych usług assistance. Dzięki posiadaniu takiej polisy firmy mogą wyróżnić i nagrodzić swoich kluczowych pracowników.

Adresaci oferty Key Man

Pracownicy kluczowi dla firmy - mogą to być członkowie władz zarządzających, menedżerowie wyższego szczebla, osoby zaangażowane w ważny projekt lub inne osoby wskazane przez pracodawcę.

Dodatkowe korzyści

W ramach polisy Key Man kluczowe w spółce osoby mogą liczyć na unikatowe rozwiązania, wykraczające poza dotychczasowy zakres polis NNW. Jest to przykładowo pokrycie kosztów domowej rekonwalescencji, leczenia powypadkowego, przekwalifikowania, a także dodatkowe świadczenia dla dzieci w przypadku śmierci rodziców wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet Concierge

Pakiet AIG Concierge w ramach polisy Key Man zawiera:

- assistance medyczne,

- assistance domowe,

- assistance samochodowe,

- serwis concierge.

Serwis concierge obejmuje indywidualne i niestandardowe świadczenia realizowane na życzenie Ubezpieczonego. Są to rozwiązania dostosowane do oczekiwań najbardziej wymagających klientów. W ramach pakietu zapewniamy takie usługi, jak zamówienie i dostarczenie biletów na koncert, dostawa leków czy też organizacja pomocy fachowca (np. elektryka, hydraulika, ślusarza) w przypadku awarii w domu. Wsparcie obejmuje także pomoc związaną z przemieszczaniem się (np. holowanie lub naprawę pojazdu), a nawet parkowanie auta po dotarciu do celu.

Do pobrania