Skip Navigation?
 

O produkcie

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przez Ubezpieczonego, określonych w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie chroni firmę i jej pracowników przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników. 
Ubezpieczeniem objęte są szkody wynikające z faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego. 

Adresaci ubezpieczenia

Ubezpieczenie kierowane jest do podmiotów świadczących usługi zawodowe:
konsultantów komputerowych, prawników, księgowych, firm z branży mediowej (np. agencje reklamowe, drukarnie, nadawcy), doradcze i zarządcze, w innych obszarach niż wymienione.

Zalety i zakres

Cechy produktu i korzyści

 • ochrona obejmuje nieprawidłowe działania zawodowe, czyli jakiekolwiek zaniedbania, błędy, działania lub zaniechania, których skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w ramach świadczenia usług zawodowych, za które odpowiedzialność prawną ponosi ubezpieczony podmiot świadczący usługi zawodowe,

 • ochrona obejmuje każdego pracownika zatrudnionego w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, sezonowo lub tymczasowo, osobę pracującą na innej podstawie prawnej pod kontrolą i nadzorem Ubezpieczonego, a także spadkobierców lub przedstawicieli prawnych Ubezpieczonego,

 • polisa może obejmować 3-letni przedłużony okres zgłaszania roszczeń po zakończeniu ochrony.

Zakres ochrony

 • pokrycie kosztów obrony prawnej,
 • pokrycie odszkodowania i kosztów postępowania zasądzonych na podstawie orzeczenia wydanego wobec Ubezpieczonego i/lub jego pracownika,
 • pokrycie odszkodowania wynikającego z ugody. 

Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej opcjonalnie mogą zostać włączone:

 • wymiana danych komputerowych i dokumentów,
 • odszkodowanie za udział w czynnościach sądowych, 
 • prawa własności intelektualnej,
 • nieuczciwość pracowników,
 • zniesławienie i zniewaga.

Do pobrania