Skip Navigation?
 

Ubezpieczenia dla instytucji finansowych

Poniżej prezentujemy ofertę ubezpieczeń dla instytucji finansowych. Należą do nich:
Ubezpieczenie D&O odpowiedzialności członków organów instytucji finansowych - ochrona przed roszczeniami wnoszonymi wobec członków zarządu, rady nadzorczej i menedżerów w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych;
Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowych - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczeniem usług zawodowych przez instytucję finansową, wszystkich jej pracowników oraz inne podmioty, za które jest odpowiedzialna;
Ubezpieczenie ryzyk bankowych BBB - przygotowane specjalnie dla banków. Zapewnia ochronę aktywów finansowych i mienia na wypadek przestępstw.

Ubezpieczenie D&O odpowiedzialności członków organów instytucji finansowych

Ubezpieczenie D&O chroni instytucję finansową oraz członków jej władz przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Uruchomi się zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Ubezpieczenie zapewnia odzyskanie przez instytucję finansową środków utraconych na skutek błędnych decyzji, nawet gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie mają możliwości pokrycia roszczeń. Polisa obejmuje również sytuację, gdy instytucja finansowa jest zobowiązana do pokrycia roszczenia w imieniu członka swoich władz.

Ubezpieczenie kierowane jest do instytucji finansowych, czyli:  
- banków, w tym komercyjnych, inwestycyjnych lub spółdzielczych,
- spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
- instytucji zajmujących się doradztwem inwestycyjnym lub zarządzaniem inwestycjami, funduszami inwestycyjnymi lub wzajemnymi,
- przedsiębiorstw typu private equity lub venture capital,
- firm leasingowych,
- firm maklerskich działających na rynku papierów wartościowych,
- ubezpieczycieli,
- spółek świadczących jakiekolwiek inne usługi finansowe.

 • ochrona prywatnego majątku osób pełniących funkcje we władzach instytucji finansowej,
 • pokrycie kosztów obrony  prawnej oraz zapewnienie środków na wypłatę odszkodowań,
 • większa swoboda przy podejmowaniu strategicznych decyzji w instytucji finansowej,
 • pozytywny wpływ na wizerunek instytucji finansowej w oczach partnerów biznesowych,
 • profesjonalna pomoc świadczona przez lidera na rynku ubezpieczeń D&O w Polsce.

 • pokrycie kosztów obrony prawnej przed roszczeniem – także w sprawach karnych,
 • wypłata odszkodowania – zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody,
 • ochrona dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych,
 • pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego,
  wypłata odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych,
 • ochrona członków władz zasiadających w spółkach zależnych, bez konieczności wykupywania oddzielnych polis,
 • ochrona w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki,
 • pokrycie grzywien i kar administracyjnych nakładanych na zarząd,
 • pokrycie innych dodatkowych kosztów, zgodnie z ogólnymi warunkami.
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowych FIPI

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to ubezpieczenie, które chroni instytucję finansową przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników instytucji finansowej.
Ubezpieczeniem objęte są szkody wynikające z faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego.

Ubezpieczenie kierowane jest do instytucji finansowych, czyli:
- banków, w tym: komercyjnych, inwestycyjnych lub spółdzielczych,
- spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
- instytucji zajmujących się doradztwem inwestycyjnym lub zarządzaniem inwestycjami, funduszami inwestycyjnymi lub wzajemnymi,
- przedsiębiorstw typu private equity lub venture capital,
- firm leasingowych,
- firm maklerskich działających na rynku papierów wartościowych,
- ubezpieczycieli,
- spółek świadczących jakiekolwiek inne usługi finansowe.

 • ochrona obejmuje nieprawidłowe działania zawodowe, czyli jakiekolwiek zaniedbania, błędy, działania lub zaniechania wynikające z nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania w ramach świadczenia usług finansowych, za które odpowiedzialność prawną ponosi instytucja finansowa,
 • ochrona obejmuje każdego pracownika zatrudnionego w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, sezonowo lub tymczasowo, osobę pracującą na innej podstawie prawnej pod kontrolą i nadzorem instytucji finansowej,
 • 3-letni przedłużony okres zgłaszania roszczeń po zakończeniu ochrony.
 • pokrycie kosztów obrony prawnej,
 • pokrycie odszkodowania i kosztów postępowania zasądzonych na podstawie orzeczenia wydanego wobec instytucji finansowej i/lub jej pracownika,
 • odszkodowania wynikające z ugody.

 
 

Ubezpieczenie ryzyk bankowych BBB

Ubezpieczenie ryzyk bankowych jest rozwiązaniem ubezpieczeniowym przeznaczonym specjalnie dla banków. Zapewnia ochronę aktywów finansowych i mienia na wypadek przestępstw.
Podstawowa klauzula zapewnia bankowi ochronę przed skutkami nieuczciwych działań jego pracowników – zarówno w przypadku gdy działają samodzielnie, jak również w zmowie z osobami trzecimi. Ubezpieczenie może być rozszerzone o ochronę walorów w trakcie transportu oraz ochronę walorów przechowywanych w obiektach instytucji (zarówno w centrali, jak i placówkach).

Ubezpieczenie kierowane jest do takich instytucji finansowych, jak:
- banki, w tym: komercyjne, inwestycyjne lub spółdzielcze,
- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, obejmujący przestępstwa wewnętrzne, jak i zewnętrzne,
 • dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do specyficznych ryzyk wynikających z natury prowadzonej działalności bankowej,
 • możliwość objęcia ochroną wybranych obszarów ryzyka.

 • straty spowodowane w wyniku nieuczciwości pracownika,
 • utraty walorów znajdujących się w pomieszczeniach instytucji finansowej, spowodowanej kradzieżą, jak również utraty walorów posiadanych przez klienta znajdującego się w pomieszczeniach instytucji finansowej,
 • utraty walorów podczas transportu,
 • straty spowodowane sfałszowaniem podpisu lub dokonaniem oszukańczej zmiany na czeku, poleceniu przelewu, wekslu czy papierze wartościowym,
 • straty spowodowane otrzymaniem sfałszowanych pieniędzy,
 • straty związane z przestępstwem elektronicznym i komputerowym.