Skip Navigation?
 

O Produkcie

Ubezpieczenie CyberEdge

Ubezpieczenie CyberEdge pozwala na ograniczenie szkód powstałych w wyniku zagrożenia cybernetycznego.

Obejmuje ono ochronę ubezpieczeniową w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych oraz pokrycie kosztów konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – którzy doradzą i opracują odpowiedni plan działania.

Adresaci ubezpieczenia

Ubezpieczenie kierowane jest do każdej firmy, która zbiera, przetwarza lub przekazuje jakiekolwiek dane. 
Modularna konstrukcja ubezpieczenia CyberEdge pozwala na dopasowanie oferty dla przedsiębiorstwa dowolnej wielkości, działającego w każdej branży.

Zalety i zakres

Cechy produktu i korzyści

 • ochrona ubezpieczeniowa dla firmy na wypadek włamania do jej systemu komputerowego, ataku hakerskiego, wycieku danych, zainstalowania złośliwego oprogramowania w sytuacji niewystarczającego zabezpieczenia systemu komputerowego,
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek działalności przestępczej lub zwykłego zaniedbania ze strony pracowników Ubezpieczonego,
   
 • wsparcie firm wyspecjalizowanych w informatyce śledczej, kancelarii prawnych oraz ekspertów ds. public relations w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na wizerunek Ubezpieczonego. 

Zakres ochrony

 • koszty obrony prawnej i odszkodowanie w przypadku utraty danych osobowych, ujawnienia informacji handlowej, korzystania z usług podwykonawców i bezpieczeństwa sieci, 

 • kwoty odpowiadające wysokości kar administracyjnych za naruszenie danych (sankcje z tytułu naruszenia prawa ochrony danych), 

 • honoraria z tytułu świadczenia usług prawnych oraz reprezentowania Ubezpieczonego przed organami władzy państwowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez organ nadzoru, 

 • honoraria z tytułu świadczenia przez specjalistów usług w zakresie informatyki śledczej, 

 • honoraria z tytułu świadczenia usług przez niezależnych doradców, których celem jest ochrona reputacji spółki i osób fizycznych, 

 • honoraria związane z zawiadomieniem osoby, której dotyczą dane, 

 • honoraria związane z odzyskaniem danych elektronicznych, 
  opcjonalnie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włączone mogą zostać: 

 • działalność multimedialna, 

 • próby wymuszenia, 

 • utrata zysku w wyniku zakłócenia działania sieci.

Co pokrywa ubezpieczenie

Wyciek lub utrata danych osobowych bądź handlowych może skutkować karami finansowymi oraz naruszeniem reputacji firmy. Cyberataki mogą doprowadzić do wyłączenia serwerów, a w konsekwencji - do utraty zaufania klientów i ograniczenia zysków.

CyberEdge pozwala ograniczyć dotkliwe skutki naruszenia bezpieczeństwa danych.

Pokrycie konsekwencji finansowych utraty lub bezprawnego użycia danych klientów lub pracowników, jak również wycieku informacji handlowych.

Pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego związanego z atakiem cybernetycznym, w tym usług świadczonych przez specjalistów IT zarządzających ryzykiem cybernetycznym, kosztów wynagrodzenia prawników oraz konsultantów PR, których zadaniem jest odbudowa reputacji firmy lub wizerunku osób indywidualnych.

Ubezpieczenie pokrywa także koszty śledztwa informatycznego po zaistnieniu naruszenia bezpieczeństwa danych oraz niezbędne koszty powiadomień osób, których dane mogły zostać naruszone w wyniku wycieku.

Pokrycie kosztów porad prawnych związanych z postępowaniem prowadzonym przez organ uprawniony do nadzoru nad bezpieczeństwem i przechowywaniem danych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jak również kar administracyjnych nałożonych przez właściwy urząd.

Pokrycie kosztów odzyskania lub odtworzenia danych elektronicznych.

Pokrycie kosztów utraty zysku spowodowanego zakłóceniem działania sieci Ubezpieczonego w następstwie naruszenia bezpieczeństwa danych.

Pokrycie szkód i kosztów obrony prawnej poniesionych wskutek naruszenia praw ochrony własności intelektualnej osoby trzeciej, w związku z treściami przekazywanymi za pośrednictwem mediów cyfrowych.

Pokrycie kosztów niezależnych doradców, w celu ustalenia okoliczności szantażu, jak również kwoty okupu na rzecz osoby trzeciej grożącej ujawnieniem poufnych informacji bezprawnie uzyskanych z baz danych Ubezpieczonego.

Do pobrania