Skip Navigation?
 

Usługi profesjonalne


Prowadząc działalność gospodarczą narażeni jesteśmy na popełnienie nieprawidłowych działań, których konsekwencjami mogą być szkody. Często są to nieprawidłowe działania wynikające z zaniedbania, działania lub zaniechania, którego skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. W ich wyniku mogą pojawić się ze strony klientów roszczenia, których skutki finansowe mogą być bolesne dla prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to ubezpieczenie, które pomoże pokryć skutki finansowe nieprawidłowych działań zawodowych. Dokładniej rzecz ujmując, jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczonego, określonych w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie chroni firmę i jej pracowników przed roszczeniami ze strony klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników. Ubezpieczeniem objęte są szkody wynikające z faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego.

AIG każdorazowo oferuje indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta rozwiązanie, zapewniające ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do potrzeb i ryzyka, na jakie jest on narażony. Dzięki elastycznemu podejściu i możliwości modularnej budowy zakresu Ubezpieczenia jesteśmy w stanie zapewnić satysfakcjonujące rozwiązania nawet dla najbardziej wymagających branż.

Wyróżnia nas konkurencyjna oferta ubezpieczeń dobrowolnych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania ubezpieczeniowe dla bardzo szerokiej gamy zawodów.

Dla poszczególnych zawodów mamy zindywidualizowane rozwiązania, takie jak ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności zawodowej konsultantów komputerowych, brokerów ubezpieczeniowych, prawników, księgowych, podmiotów świadczących usługi multimedialne.

Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę ubezpieczeniową między innymi w takich branżach i zawodach jak: 
- tłumacz, 
- zarządca nieruchomości, 
- windykator, 
- usługi doradcze w zakresie zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw, 
- usługi szkoleniowe, 
- usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji.

CrimeGuard – ubezpieczenie od ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych

Szeroka ochrona przed skutkami sprzeniewierzeń dokonywanych przez pracowników, jak i nieuczciwych działań osób trzecich.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia ochronę podczas wyjazdu. Zapewnia pomoc oraz pokrycie kosztów w razie choroby lub wypadku, kradzieży bądź opóźnienia bagażu czy utraty dokumentów.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, stanowiąca kolejny poziom ochrony ponad dotychczas posiadane przez klienta ubezpieczenia podstawowe.

Ubezpieczenia środowiskowe

Ochrona na wypadek zagrożeń i szkód środowiskowych w zakresie kosztów czyszczenia, szkód w bioróżnorodności, przerw w prowadzeniu działalności oraz w razie roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie CyberEdge

Wszystkie firmy są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia cybernetyczne, CyberEdge może pomóc ograniczyć ich skutki

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa ilość pracowników dochodzi roszczeń z tytułu doznanych przez siebie wypadków przy pracy na drodze cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy

Podstawowe ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wynikającego ze specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

„All risks” Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie majątkowe i utraty zysku od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku będącej następstwem szkody powstałej w mieniu.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną pracowników w czasie pracy, a także w życiu prywatnym. Pozwala zmniejszyć lub zniwelować finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywające szkody wyrządzone w rezultacie wypadku komunikacyjnego, wykraczające poza zakres i limity określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Specjalistyczne ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Ochrona sprzętu elektronicznego narażonego m.in. na przepięcia, szkody elektryczne lub błędy w obsłudze.

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcom zwrot kosztów naprawy lub wymiany niesprawnych maszyn.

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere - odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz, zapewniając odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji.

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, mające szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej.

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Wysokie sumy ubezpieczenia dla firm narażonych na atak terrorystyczny lub sabotaż.