Skip Navigation?
 

Telekomunikacja i IT


Sektor telekomunikacyjny i technologii informacyjnych uważa się czasami za gałąź gospodarki, która swój rozwój zawdzięcza wstrząsom – kulturowym, technologicznym, cywilizacyjnym. Redukcja kosztów prowadzonej działalności może skłonić firmy do wprowadzania innowacji technologicznych w celu obniżenia kosztów operacyjnych lub, idąc dalej, do poszukiwania nowych rynków odbiorców swoich produktów lub usług. Zmiany klimatyczne, ład korporacyjny instytucji finansowych lub prywatyzacja sektora usług publicznych wpływają na różne firmy i korporacje, stwarzając jednocześnie nowe możliwości dla firm tworzących oprogramowania.

Branża telekomunikacyjna i IT w Europie doświadczyła okresowego spowolnienia wynikającego z obecnego stanu koniunktury gospodarczej, wciąż jednak pozostaje istotnym źródłem dochodu narodowego. Branża internetowa, uznawana sama w sobie za odrębną gałąź przemysłu, w szybkim tempie dogania sektor usług finansowych w wyścigu o należny sobie udział w PKB. Systemy informatyczne i oprogramowanie dla przedsiębiorstw stają się coraz ważniejsze dla firm, które chcą rozumieć i odpowiednio szybko reagować na potrzeby swoich klientów. Pojęcie oprogramowania jako usługi (SaaS – Software as a Service) zostało zaakceptowane i stało się osobnym zagadnieniem.

Dalszy rozwój technologii chmur danych, usług mobilnych zastępujących stopniowo dostęp stacjonarny lub inteligentnego monitorowania zużycia wody i energii daje powody do ostrożnego optymizmu co do najbliższej przyszłości sektora telekomunikacyjnego i IT. 

W perspektywie nadchodzących zmian, wciąż obciążonych elementem niepewności, niezwykle istotne jest aby przedstawiciele branży przejęli kontrolę nad ryzykami ubezpieczeniowymi związanymi z prowadzoną przez nich działalnością. Nie oznacza to wyłącznie zabezpieczenia swoich pracowników i operacji przez szkodami i przerwami w działalności. Udziałowcy i akcjonariusze mogą nie zapomnieć zarządom firm niewykorzystania szansy do rozwoju biznesu. Produkty, usługi i oprogramowanie sprzedawane za granicę mogą narazić dostawcę na nowe rodzaje odpowiedzialności. Prawa własności intelektualnej, zarówno w kraju, jak i za granicą, potrzebują ochrony przed roszczeniami o ich naruszenie.

Korzystając z doświadczeń zespołu ekspertów ds. oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem oraz likwidacji szkód, a także ze statusu ubezpieczyciela międzynarodowego, AIG oferuje swoim klientom produkty i usługi ubezpieczeniowe zapewniające oczekiwaną przez nich wysoką jakość ochrony ubezpieczeniowej.

CrimeGuard – ubezpieczenie od ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych

Szeroka ochrona przed skutkami sprzeniewierzeń dokonywanych przez pracowników, jak i nieuczciwych działań osób trzecich.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia ochronę podczas wyjazdu. Zapewnia pomoc oraz pokrycie kosztów w razie choroby lub wypadku, kradzieży bądź opóźnienia bagażu czy utraty dokumentów.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, stanowiąca kolejny poziom ochrony ponad dotychczas posiadane przez klienta ubezpieczenia podstawowe.

Ubezpieczenia środowiskowe

Ochrona na wypadek zagrożeń i szkód środowiskowych w zakresie kosztów czyszczenia, szkód w bioróżnorodności, przerw w prowadzeniu działalności oraz w razie roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR)

Ubezpieczenie umożliwia ochronę całego procesu prowadzenia budowy, w tym wszystkie prowadzone prace, materiały i urządzenia wykorzystywane w trakcie budowy.

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere - odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz, zapewniając odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji.

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, mające szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej.

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Wysokie sumy ubezpieczenia dla firm narażonych na atak terrorystyczny lub sabotaż.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną pracowników w czasie pracy, a także w życiu prywatnym. Pozwala zmniejszyć lub zniwelować finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywające szkody wyrządzone w rezultacie wypadku komunikacyjnego, wykraczające poza zakres i limity określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Specjalistyczne ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Ochrona sprzętu elektronicznego narażonego m.in. na przepięcia, szkody elektryczne lub błędy w obsłudze.

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcom zwrot kosztów naprawy lub wymiany niesprawnych maszyn.

Ubezpieczenie CyberEdge

Wszystkie firmy są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia cybernetyczne, CyberEdge może pomóc ograniczyć ich skutki

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa ilość pracowników dochodzi roszczeń z tytułu doznanych przez siebie wypadków przy pracy na drodze cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy

Podstawowe ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wynikającego ze specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

„All risks” Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie majątkowe i utraty zysku od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku będącej następstwem szkody powstałej w mieniu.