Skip Navigation?
 

Branża spożywcza

Sektor spożywczy w Polsce obejmuje szeroki zakres działalności produkcyjno-przetwórczej, od przemysłu mięsnego, mleczarskiego, po owocowo-warzywny, cukierniczy czy tytoniowy. Firmy o takim profilu działalności to głównie małe przedsiębiorstwa, ale systematycznie zwiększa się liczba tych średnich i dużych, zatrudniających więcej niż 100 osób. Dodatkowo, intensywny i szybko postępujący proces konsolidacji branży spożywczej powoduje, że około 50% ogólnej produkcji krajowej, pochodzącej z tego sektora, przypisuje się podmiotom dużym. 

Branża spożywcza to jedna z najważniejszych i szybko rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. Liczne zmiany, jakie w ostatnich latach przeszły przedsiębiorstwa funkcjonujące w obrębie tego sektora, a zwłaszcza te związane z rozwojem technicznym i organizacyjnym, umożliwiają dalszy intensywny jego rozwój. Niewątpliwie istotnym czynnikiem inicjującym te pozytywne zmiany było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, co umożliwiło pozyskanie dodatkowych środków finansowych na dalsze wsparcie, a także pozwoliło otworzyć polski sektor spożywczy na rynki zagraniczne, a tym samym w znacznym stopniu zwiększyć zyski pochodzące z eksportu naszych rodzimych towarów. 

W AIG od lat specjalizujemy się w przygotowywaniu programów ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją spożywczą. Mamy najlepszych specjalistów z zakresu szacowania ryzyka, a nasza dogłębna wiedza z tego zakresu i bogate doświadczenie pozwalają zapewnić kompleksowe wsparcie dla klientów w kwestii doboru odpowiedniego zakresu ubezpieczeniowego – nie tylko dla działalności prowadzonej na terytorium Polski, ale również poza jej granicami – tak aby zminimalizować liczne ryzyka, na jakie w konsekwencji prowadzonej działalności narażona jest branża spożywcza.

CrimeGuard – ubezpieczenie od ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych

Szeroka ochrona przed skutkami sprzeniewierzeń dokonywanych przez pracowników, jak i nieuczciwych działań osób trzecich.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia ochronę podczas wyjazdu. Zapewnia pomoc oraz pokrycie kosztów w razie choroby lub wypadku, kradzieży bądź opóźnienia bagażu czy utraty dokumentów.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, stanowiąca kolejny poziom ochrony ponad dotychczas posiadane przez klienta ubezpieczenia podstawowe.

Ubezpieczenia środowiskowe

Ochrona na wypadek zagrożeń i szkód środowiskowych w zakresie kosztów czyszczenia, szkód w bioróżnorodności, przerw w prowadzeniu działalności oraz w razie roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie CyberEdge

Wszystkie firmy są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia cybernetyczne, CyberEdge może pomóc ograniczyć ich skutki

Ubezpieczenie kosztów wycofania produktów z rynku

Ubezpieczenie wspierające przedsiębiorców w sytuacji zarządzania kryzysem związanym z koniecznością wycofania wadliwego produktu z rynku.

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, mające szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej.

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Wysokie sumy ubezpieczenia dla firm narażonych na atak terrorystyczny lub sabotaż.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną pracowników w czasie pracy, a także w życiu prywatnym. Pozwala zmniejszyć lub zniwelować finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywające szkody wyrządzone w rezultacie wypadku komunikacyjnego, wykraczające poza zakres i limity określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Specjalistyczne ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Ochrona sprzętu elektronicznego narażonego m.in. na przepięcia, szkody elektryczne lub błędy w obsłudze.

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcom zwrot kosztów naprawy lub wymiany niesprawnych maszyn.

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere - odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz, zapewniając odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji.

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa ilość pracowników dochodzi roszczeń z tytułu doznanych przez siebie wypadków przy pracy na drodze cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy

Podstawowe ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wynikającego ze specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

„All risks” Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie majątkowe i utraty zysku od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku będącej następstwem szkody powstałej w mieniu.