Skip Navigation?
 

Branża energetyczna

Znaczny wzrost produkcji przemysłowej w Polsce ma niewątpliwie istotny wpływ na rosnące zapotrzebowanie na energię w naszym kraju. W myśl zasady „popyt rodzi podaż”, w praktyce oznacza to konieczność intensyfikacji rozwoju tego sektora w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby innych gałęzi przemysłu, w dużej mierze bazujących na regularnych dostawach energii.

Obserwowana w ostatnich latach w Polsce tendencja związana z poszukiwaniem alternatywnych sposobów wytwarzania energii oraz rosnące zainteresowanie źródłami gazu łupkowego w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju tej branży, bazującej do tej pory na eksploatacji naturalnych zasobów energetycznych, głównie w postaci paliw kopalnianych.

Intensywny rozwój branży, jaki w ostatnich latach obserwujemy w Polsce, inicjowany jest przede wszystkim przez procesy modernizacji i rozbudowy istniejących już bloków energetycznych oraz budowę elektrowni atomowej, jak również działania związane z poszukiwaniem kolejnych złóż gazu łupkowego. Wszystko to nieodzownie łączy się ze wzrostem specyficznych ryzyk, na jakie w trybie prowadzonej działalności czy też jej modernizacji narażona jest branża, co w konsekwencji może prowadzić do trwałych zakłóceń prawidłowego funkcjonowania – stąd w tym przypadku kluczowa wydaje się umiejętność dalekowzrocznego zarządzania ryzykiem.

W AIG od lat specjalizujemy się w aranżowaniu programów ubezpieczeniowych dla szeroko pojętego sektora energetycznego oraz branż powiązanych, w tym chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, wydobywczej itp. Możemy poszczycić się profesjonalnym zespołem ds. oceny ryzyka oraz likwidacji szkód. Nasza wiedza i bogate doświadczenie umożliwiają nam spójne zarządzanie procesami ubezpieczeniowymi nie tylko dla ryzyk skoncentrowanych lokalnie, ale również dla tych rozproszonych globalnie, bez względu na miejsce prowadzonej działalności.

CrimeGuard – ubezpieczenie od ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych

Szeroka ochrona przed skutkami sprzeniewierzeń dokonywanych przez pracowników, jak i nieuczciwych działań osób trzecich.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia ochronę podczas wyjazdu. Zapewnia pomoc oraz pokrycie kosztów w razie choroby lub wypadku, kradzieży bądź opóźnienia bagażu czy utraty dokumentów.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, stanowiąca kolejny poziom ochrony ponad dotychczas posiadane przez klienta ubezpieczenia podstawowe.

Ubezpieczenie CyberEdge

Wszystkie firmy są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia cybernetyczne, CyberEdge może pomóc ograniczyć ich skutki

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa ilość pracowników dochodzi roszczeń z tytułu doznanych przez siebie wypadków przy pracy na drodze cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy

Podstawowe ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wynikającego ze specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną pracowników w czasie pracy, a także w życiu prywatnym. Pozwala zmniejszyć lub zniwelować finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywające szkody wyrządzone w rezultacie wypadku komunikacyjnego, wykraczające poza zakres i limity określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Ubezpieczenia środowiskowe

Ochrona na wypadek zagrożeń i szkód środowiskowych w zakresie kosztów czyszczenia, szkód w bioróżnorodności, przerw w prowadzeniu działalności oraz w razie roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere - odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz, zapewniając odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji.

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, mające szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej.