Skip Navigation?
 

Sektor budowlany

Zatrudniający niemal milion pracowników sektor budowlany stanowi jedną z branż mających kluczowy wpływ na rozwój polskiej gospodarki narodowej. Według danych GUS udział budownictwa w PKB od kilku lat systematycznie wzrasta, osiągając aktualnie poziom siedmiu procent i pozytywnie prognozując na przyszłość. Budownictwo pozostaje jednocześnie branżą niezwykle wrażliwą na wahania koniunktury gospodarczej, silnie reagując na wszelkie przejawy kryzysu gospodarczego.

Wyzwania, przed którymi staje obecnie sektor budowlany powodują, że tym bardziej istotna staje się kwestia zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony dla tego rodzaju działalności. Wśród nowych wyzwań należy wymienić problemy wynikające ze wzrostu poziomu skomplikowania realizowanych projektów, wysokie oczekiwania ze strony inwestorów publicznych lub zagranicznych, ryzyko związane z eksportem produktów i usług budowlanych za granicę, a także rosnącą świadomość odszkodowawczą kontrahentów.

Niezależnie od segmentu, w którym funkcjonują nasi klienci, począwszy od budownictwa mieszkaniowego, poprzez budownictwo ochrony środowiska, na dużych projektach inżynieryjnych skończywszy, AIG oferuje swoim klientom produkty ubezpieczeniowe zapewniające oczekiwany przez nich wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej. Korzystając z wieloletniego doświadczenia we współpracy z sektorem budowlanym, zapewniamy indywidualne podejście do specyfiki branży reprezentowanej przez każdego z naszych klientów, zaś pozycja ubezpieczyciela międzynarodowego czyni z nas wiarygodnego partnera w obrocie zagranicznym, zarówno z Unią Europejską, jak i z pozostałymi państwami świata.

Ścisła współpraca pomiędzy działami ds. oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem oraz likwidacji szkód umożliwia sprawną obsługę kwestii związanych z aranżowaniem umów i realizacją wynikających z nich wzajemnych zobowiązań. Jesteśmy dumni z tego, że wypłacamy odszkodowania szybko i sprawnie, przyczyniając się do polepszenia jakości prowadzonej działalności i zwiększenia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników.

CrimeGuard – ubezpieczenie od ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych

Szeroka ochrona przed skutkami sprzeniewierzeń dokonywanych przez pracowników, jak i nieuczciwych działań osób trzecich.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia ochronę podczas wyjazdu. Zapewnia pomoc oraz pokrycie kosztów w razie choroby lub wypadku, kradzieży bądź opóźnienia bagażu czy utraty dokumentów.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, stanowiąca kolejny poziom ochrony ponad dotychczas posiadane przez klienta ubezpieczenia podstawowe.

Ubezpieczenia środowiskowe

Ochrona na wypadek zagrożeń i szkód środowiskowych w zakresie kosztów czyszczenia, szkód w bioróżnorodności, przerw w prowadzeniu działalności oraz w razie roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR)

Ubezpieczenie umożliwia ochronę całego procesu prowadzenia budowy, w tym wszystkie prowadzone prace, materiały i urządzenia wykorzystywane w trakcie budowy.

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere - odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz, zapewniając odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji.

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, mające szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej.

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Wysokie sumy ubezpieczenia dla firm narażonych na atak terrorystyczny lub sabotaż.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną pracowników w czasie pracy, a także w życiu prywatnym. Pozwala zmniejszyć lub zniwelować finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywające szkody wyrządzone w rezultacie wypadku komunikacyjnego, wykraczające poza zakres i limity określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Specjalistyczne ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Ochrona sprzętu elektronicznego narażonego m.in. na przepięcia, szkody elektryczne lub błędy w obsłudze.

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcom zwrot kosztów naprawy lub wymiany niesprawnych maszyn.

Ubezpieczenie CyberEdge

Wszystkie firmy są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia cybernetyczne, CyberEdge może pomóc ograniczyć ich skutki

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa ilość pracowników dochodzi roszczeń z tytułu doznanych przez siebie wypadków przy pracy na drodze cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy

Podstawowe ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wynikającego ze specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

„All risks” Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie majątkowe i utraty zysku od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku będącej następstwem szkody powstałej w mieniu.