Skip Navigation?
 

Produkcja maszyn i urządzeń


Zdecydowana większość firm działających w sektorze maszynowym to mikroprzedsiębiorstwa – stanowią one około 78% wszystkich przedsiębiorstw sektora maszynowego (zatrudniających do 9 osób). W przedziale zatrudnienia 10–49 osób mieści się 14,5% ogółu. W kategorii 50–249 osób jest to 0,8%. Największych firm, zatrudniających powyżej 250 osób, jest w sektorze 1,2%. 

W 2009 roku wartość rynku maszynowego w Polsce wyniosła 22,3 mld PLN. W latach 2003–2007 sektor maszynowy rozwijał się bardzo dynamicznie – tempo wzrostu osiągało wartości dwucyfrowe, by w roku 2008 wzrosnąć o 7,5%. Globalny kryzys ekonomiczny zaczął oddziaływać na polską gospodarkę, w tym na sektor maszynowy, w drugiej połowie 2008 roku. Pomimo wyraźnego spadku produkcji w sektorze maszynowym w 2009 roku, pozycja przedsiębiorstw w branży jest silna i prognozy są dla niej korzystne.

W roku 2009 produkcja maszyn i urządzeń była w Polsce wyższa niż w roku 2007 o prawie 2%. Prognozy dla sektora zakładają powrót do dodatniego tempa rozwoju sektora maszynowego, po załamaniu w roku 2009, już od roku 2010, by w latach 2011 i 2012 ponownie zbliżyć się do dwucyfrowego tempa wzrostu.

Ogromny rozwój branży maszyn i urządzeń w Polsce wspierany w szerokim zakresie poprzez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oparty w głównej mierze na wsparciu z funduszy unijnych 2014–2020, stanowi niepowtarzalną szansę przestawienia polskiej gospodarki odtwórczej na gospodarkę o charakterze innowacyjnym opartą na kreatywności. 
Dane na podstawie www.paiz.pl.

AIG jest nastawione na udzielenie wsparcia merytorycznego oraz ubezpieczeniowego 
w dążeniu polskich przedsiębiorstw do wykorzystania tej szansy w najbliższych latach. Wiedza i doświadczenie naszych inżynierów oraz ścisła współpraca z osobami oceniającymi ryzyko i zajmującymi się likwidacją szkód umożliwiają spójne dostosowanie programu ubezpieczeniowego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw branży maszynowej i urządzeń.

CrimeGuard – ubezpieczenie od ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych

Szeroka ochrona przed skutkami sprzeniewierzeń dokonywanych przez pracowników, jak i nieuczciwych działań osób trzecich.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia ochronę podczas wyjazdu. Zapewnia pomoc oraz pokrycie kosztów w razie choroby lub wypadku, kradzieży bądź opóźnienia bagażu czy utraty dokumentów.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, stanowiąca kolejny poziom ochrony ponad dotychczas posiadane przez klienta ubezpieczenia podstawowe.

Ubezpieczenia środowiskowe

Ochrona na wypadek zagrożeń i szkód środowiskowych w zakresie kosztów czyszczenia, szkód w bioróżnorodności, przerw w prowadzeniu działalności oraz w razie roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR)

Ubezpieczenie umożliwia ochronę całego procesu prowadzenia budowy, w tym wszystkie prowadzone prace, materiały i urządzenia wykorzystywane w trakcie budowy.

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere - odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz, zapewniając odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji.

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa ilość pracowników dochodzi roszczeń z tytułu doznanych przez siebie wypadków przy pracy na drodze cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy

Podstawowe ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wynikającego ze specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym krajowym i międzynarodowym.

„All risks” Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie majątkowe i utraty zysku od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku będącej następstwem szkody powstałej w mieniu.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną pracowników w czasie pracy, a także w życiu prywatnym. Pozwala zmniejszyć lub zniwelować finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywające szkody wyrządzone w rezultacie wypadku komunikacyjnego, wykraczające poza zakres i limity określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Specjalistyczne ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Ochrona sprzętu elektronicznego narażonego m.in. na przepięcia, szkody elektryczne lub błędy w obsłudze.

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcom zwrot kosztów naprawy lub wymiany niesprawnych maszyn.

Ubezpieczenie CyberEdge

Wszystkie firmy są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia cybernetyczne, CyberEdge może pomóc ograniczyć ich skutki

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Ubezpieczenie mienia przewożonego w transporcie – zarówno krajowym, jak i międzynarodowym – samochodowym, morskim, lotniczym, kolejowym i środkami żeglugi śródlądowej.

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, mające szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Wysokie sumy ubezpieczenia dla firm narażonych na atak terrorystyczny lub sabotaż.