Skip Navigation?
 

Nieruchomości komercyjne


Rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce jest sektorem bardzo aktywnym i prognozowane ożywienie gospodarcze w Polsce będzie dalej przekładać się na wzrost aktywności najemców. Ponadto położenie geopolityczne Polski dodatkowo przyczynia się do tego, że Polska jest i w najbliższych latach będzie w czołówce najatrakcyjniejszych rynków na rozwój nieruchomości komercyjnych w Europie! 

Sektor nieruchomości komercyjnych obejmuje nieruchomości, z których właściciel uzyskuje dochód z tytułu czynszu, jak na przykład budynki biurowe, centra handlowe, apartamentowce i inne budynki o przeznaczeniu komercyjnym, gdzie klient zarabia powierzchnią na wynajem.

W AIG od lat specjalizujemy się w aranżowaniu programów ubezpieczeniowych dla szeroko pojętego sektora nieruchomości komercyjnych. Oferujemy przeznaczony dla tej branży produkt ubezpieczenia mienia i utraty czynszu nieruchomości komercyjnych, obejmujący szeroki zakres ryzyk majątkowych do bardzo wysokich limitów na ryzyka nietypowe (maszyny od awarii, strajki, zamieszki i rozruchy społeczne, dewastacja, wandalizm, katastrofa budowlana i wiele innych niestandardowych rozszerzeń). Mamy także gotowe rozwiązania dla ubezpieczenia ryzyka terroryzmu, odpowiedzialności cywilnej, ryzyk sprzeniewierzenia czy następstw nieszczęśliwych wypadków.

Korzystając z doświadczeń zespołu ekspertów ds. oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem oraz likwidacji szkód, a także ze statusu ubezpieczyciela międzynarodowego, AIG oferuje swoim klientom produkty i usługi ubezpieczeniowe zapewniające oczekiwaną przez nich wysoką jakość ochrony ubezpieczeniowej.

CrimeGuard – ubezpieczenie od ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych

Szeroka ochrona przed skutkami sprzeniewierzeń dokonywanych przez pracowników, jak i nieuczciwych działań osób trzecich.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia ochronę podczas wyjazdu. Zapewnia pomoc oraz pokrycie kosztów w razie choroby lub wypadku, kradzieży bądź opóźnienia bagażu czy utraty dokumentów.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, stanowiąca kolejny poziom ochrony ponad dotychczas posiadane przez klienta ubezpieczenia podstawowe.

Specjalistyczne ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Ochrona sprzętu elektronicznego narażonego m.in. na przepięcia, szkody elektryczne lub błędy w obsłudze.

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcom zwrot kosztów naprawy lub wymiany niesprawnych maszyn.

Ubezpieczenie CyberEdge

Wszystkie firmy są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia cybernetyczne, CyberEdge może pomóc ograniczyć ich skutki

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa ilość pracowników dochodzi roszczeń z tytułu doznanych przez siebie wypadków przy pracy na drodze cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy

Podstawowe ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wynikającego ze specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

„All risks” Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie majątkowe i utraty zysku od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku będącej następstwem szkody powstałej w mieniu.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną pracowników w czasie pracy, a także w życiu prywatnym. Pozwala zmniejszyć lub zniwelować finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywające szkody wyrządzone w rezultacie wypadku komunikacyjnego, wykraczające poza zakres i limity określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Pakietowy produkt dla nieruchomości komercyjnych

Ubezpieczenie „wszystkich ryzyk” (all risk) mienia należącego do właścicieli obiektów komercyjnych.

Ubezpieczenia środowiskowe

Ochrona na wypadek zagrożeń i szkód środowiskowych w zakresie kosztów czyszczenia, szkód w bioróżnorodności, przerw w prowadzeniu działalności oraz w razie roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR)

Ubezpieczenie umożliwia ochronę całego procesu prowadzenia budowy, w tym wszystkie prowadzone prace, materiały i urządzenia wykorzystywane w trakcie budowy.

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere - odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz, zapewniając odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji.

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, mające szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej.

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Wysokie sumy ubezpieczenia dla firm narażonych na atak terrorystyczny lub sabotaż.