Skip Navigation?
 

Instytucje finansowe


Instytucje finansowe jako podmioty, których błędy mogą powodować dotkliwe straty dla ich klientów, zobowiązane są do świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie. Wysokie wymagania klientów, nadzór sprawowany nad rynkiem finansowym przez organy regulacyjne, a także liczne przepisy prawne sprawiają, że ryzyko wystąpienia potencjalnych roszczeń jest wysokie.

Skupiamy się na specyfice zarówno całej branży finansowej, jak i działalności konkretnych instytucji, dostrzegając zmiany zachodzące na rynku. Zmiany te mają na celu umocnienie mechanizmów wewnętrznych instytucji finansowych, a co za tym idzie – ich poprawnego funkcjonowania zarówno w warunkach dobrej koniunktury, jak również w czasach kryzysu. W międzyczasie jednak zarówno instytucje finansowe, jak i kierownictwo wyższego szczebla narażeni są na większą odpowiedzialność.

W ofercie AIG znajdziecie Państwo rozwiązania ubezpieczeniowe dla instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, Private Equity/Venture Capital, towarzystwa ubezpieczeniowe czy firmy brokerskie, które działają w wysoce wyspecjalizowanym środowisku.

Nasze produkty są modyfikowane w celu zapewnienia właściwej ochrony ubezpieczeniowej dla nowych obszarów ryzyka, tworząc indywidualne rozwiązania adekwatne do zakresu działalności i potrzeb klienta.

Zapewniamy naszym klientom ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do potrzeb i ryzyk ubezpieczeniowych, na które są narażeni.

Specjalizujemy się w przygotowywaniu programów ubezpieczeniowych związanych z typowymi ryzykami, na jakie są narażone instytucje finansowe, tj. ubezpieczenia ryzyk bankowych oraz przestępstw elektronicznych i komputerowych, ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków ich organów czy z tytułu odpowiedzialności zawodowej. W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia instytucjom finansowym oferujemy również rozwiązania ubezpieczeniowe od uprowadzenia i okupu/wymuszenia, ubezpieczenie publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych, ubezpieczenie OC, majątku czy terroryzmu.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną pracowników w czasie pracy, a także w życiu prywatnym. Pozwala zmniejszyć lub zniwelować finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywające szkody wyrządzone w rezultacie wypadku komunikacyjnego, wykraczające poza zakres i limity określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Produkty dla instytucji finansowych

W ramach oferty dla instytucji finansowych oferujemy ubezpieczenia: D&O - ochronę przed roszczeniami wnoszonymi wobec członków zarządu, rady nadzorczej i menedżerów w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych; FIPI - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczeniem usług zawodowych przez instytucję finansową, wszystkich jej pracowników oraz inne podmioty, za które jest odpowiedzialna; ubezpieczenie ryzyk bankowych BBB, które zapewnia ochronę aktywów finansowych i mienia na wypadek przestępstw.

Ubezpieczenia środowiskowe

Ochrona na wypadek zagrożeń i szkód środowiskowych w zakresie kosztów czyszczenia, szkód w bioróżnorodności, przerw w prowadzeniu działalności oraz w razie roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR)

Ubezpieczenie umożliwia ochronę całego procesu prowadzenia budowy, w tym wszystkie prowadzone prace, materiały i urządzenia wykorzystywane w trakcie budowy.

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa ilość pracowników dochodzi roszczeń z tytułu doznanych przez siebie wypadków przy pracy na drodze cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy

Podstawowe ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wynikającego ze specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

„All risks” Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie majątkowe i utraty zysku od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku będącej następstwem szkody powstałej w mieniu.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia ochronę podczas wyjazdu. Zapewnia pomoc oraz pokrycie kosztów w razie choroby lub wypadku, kradzieży bądź opóźnienia bagażu czy utraty dokumentów.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, stanowiąca kolejny poziom ochrony ponad dotychczas posiadane przez klienta ubezpieczenia podstawowe.

Specjalistyczne ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Ochrona sprzętu elektronicznego narażonego m.in. na przepięcia, szkody elektryczne lub błędy w obsłudze.

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcom zwrot kosztów naprawy lub wymiany niesprawnych maszyn.

Ubezpieczenie CyberEdge

Wszystkie firmy są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia cybernetyczne, CyberEdge może pomóc ograniczyć ich skutki

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, mające szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej.

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Wysokie sumy ubezpieczenia dla firm narażonych na atak terrorystyczny lub sabotaż.