Skip Navigation?
 

Handel detaliczny


Jak wynika z ostatnich badań, zauważalny jest wzrost koniunktury w handlu detalicznym – spora część przedsiębiorstw sygnalizuje jej poprawę. Na naszych oczach rozgrywa się rewolucja w handlu detalicznym, która zmienia zasady rządzące zaopatrzeniem, zakupem i sprzedażą produktów i usług. Nowe siły w tej branży koncentrują się na rynkach, środkach i mediach. Te trzy elementy są ze sobą powiązane przez zapotrzebowanie na użyteczne i aktualne analizy danych biznesowych. Sposób udostępniania informacji i reagowania na nie wpływa na zachowania pracowników w branży handlu detalicznego i bezpośrednio determinuje prawdziwą wartość marki. 

Intensyfikacja rozwoju oraz zmiany sposobów działania przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym łączą się też ze wzrostem specyficznych ryzyk, na jakie narażona jest ta branża, co w konsekwencji może prowadzić do trwałych zakłóceń prawidłowego funkcjonowania – stąd w tym przypadku kluczowa wydaje się umiejętność dalekowzrocznego zarządzania ryzykiem.

W AIG od lat specjalizujemy się w aranżowaniu programów ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętym handlem oraz przedsiębiorstw z branż powiązanych (np. transportowej). Możemy poszczycić się profesjonalnym zespołem ds. oceny ryzyka oraz likwidacji szkód. Nasza wiedza i bogate doświadczenie umożliwiają nam spójne zarządzanie procesami ubezpieczeniowymi nie tylko w przypadku ryzyk skoncentrowanych lokalnie, ale również w przypadku tych rozproszonych globalnie, bez względu na miejsce prowadzonej działalności.

Sprzedawcy detaliczni mają styczność z tysiącami osób odwiedzających ich placówki – od małych dzieci po osoby w podeszłym wieku. Jednym z głównych celów sprzedaży detalicznej jest satysfakcja klienta poprzez zapewnienie różnego rodzaju dodatkowych usług i serwisu odróżniającego daną markę od konkurencji. Aby wspomóc w tym przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym, towarzystwo AIG stworzyło specjalne programy ubezpieczeń dla klientów: Visitor's Insurance Program, jak również programy ubezpieczeniowe mogące stanowić wartość dodaną do oferowanych towarów, produktów i usług, a także programy dotyczące ryzyk powszechnie napotykanych w branży detalicznej, obejmujące m.in.: ryzyko związane z ochroną marki, wypadkami i kolizjami na parkingu powodującymi różnego rodzaju szkody, aktami przemocy i terroryzmu, pożarami, zawaleniem się lub uszkodzeniami budynków.

CrimeGuard – ubezpieczenie od ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych

Szeroka ochrona przed skutkami sprzeniewierzeń dokonywanych przez pracowników, jak i nieuczciwych działań osób trzecich.

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia ochronę podczas wyjazdu. Zapewnia pomoc oraz pokrycie kosztów w razie choroby lub wypadku, kradzieży bądź opóźnienia bagażu czy utraty dokumentów.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, stanowiąca kolejny poziom ochrony ponad dotychczas posiadane przez klienta ubezpieczenia podstawowe.

Ubezpieczenia środowiskowe

Ochrona na wypadek zagrożeń i szkód środowiskowych w zakresie kosztów czyszczenia, szkód w bioróżnorodności, przerw w prowadzeniu działalności oraz w razie roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR)

Ubezpieczenie umożliwia ochronę całego procesu prowadzenia budowy, w tym wszystkie prowadzone prace, materiały i urządzenia wykorzystywane w trakcie budowy.

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere - odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz, zapewniając odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji.

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wadliwy lub niebezpieczny, mające szczególne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej lub handlowej.

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Wysokie sumy ubezpieczenia dla firm narażonych na atak terrorystyczny lub sabotaż.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną pracowników w czasie pracy, a także w życiu prywatnym. Pozwala zmniejszyć lub zniwelować finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku.

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie OC związanej z ruchem pojazdów mechanicznych pokrywające szkody wyrządzone w rezultacie wypadku komunikacyjnego, wykraczające poza zakres i limity określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Specjalistyczne ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Ochrona sprzętu elektronicznego narażonego m.in. na przepięcia, szkody elektryczne lub błędy w obsłudze.

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcom zwrot kosztów naprawy lub wymiany niesprawnych maszyn.

Ubezpieczenie CyberEdge

Wszystkie firmy są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia cybernetyczne, CyberEdge może pomóc ograniczyć ich skutki

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających w realiach rynkowych, w których coraz większa ilość pracowników dochodzi roszczeń z tytułu doznanych przez siebie wypadków przy pracy na drodze cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy

Podstawowe ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wynikającego ze specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

„All risks” Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie majątkowe i utraty zysku od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku będącej następstwem szkody powstałej w mieniu.